LV RU EN

Otrdiena, 2021. gada 26. oktobris
Kaiva, Amanda, Amanta
Ludza
Mostly cloudy
5°C
 
A A A

Sociālie pabalsti

Vienreizējs pabalsts politiski represētām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, Otrā Pasaules kara un Afganistānas kara veterāniem, Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem, veterāniem

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas: Iesnieguma veidlapa

Vienreizējs pabalsts uz pieprasītāja iesnieguma pamata tiek piešķirts personām, neizvērtējot personas (ģimenes) materiālo stāvokli: politiski represētām personām un Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem 18.Novembra svētkos – 50,00 euro;

Otrā Pasaules kara veterāniem aprīļa mēnesī – 50,00 euro;

 Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem Ziemassvētkos –  50,00 euro;

 Afganistānas kara veterāniem – 50,00 euro vienu reizi gadā.

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Pabalsts kurināmā iegādes vai apkures izdevumu apmaksai

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas:

Iesnieguma veidlapa. Centralizētā siltumapgādes pakalpojuma apmaksai personai ar I grupas invaliditāti.

Iesnieguma veidlapa. Malkas iegādes izdevumu apmaksai personai ar I grupas invaliditāti.

Iesnieguma veidlapa. Malkas iegādes izdevumu apmaksai ģimenē, kurā aug bērns ar invaliditāti.

Iesnieguma veidlapa. Centralizētā siltumapgādes pakalpojuma apmaksai vientuļajam pensionāram.

Iesnieguma veidlapa. Malkas iegādes izdevumu apmaksai vientuļajam pensionāram.

Pabalsts apkurei vai kurināmā iegādes izdevumu apmaksai tiek piešķirts  I grupas invalīdiem, ģimenēm, kuras audzina bērnu invalīdu neizvērtējot personas (ģimenes) materiālo stāvokli.     

pabalsts nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem netiek piešķirts, ja ir spēkā vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

personas ienākumi pārsniedz 320,00 euro mēnesī; pabalsta pieprasītājam pieder divi vai vairāki dzīvošanai derīgi nekustamie īpašumi

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Vienreizējs pabalsts, sakarā ar bērna piedzimšanu

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas: Iesnieguma veidlapa

Vienreizējs pabalsts, sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli: 150,00 euro apmērā par katru jaundzimušo bērnu vienam no jaundzimušā bērna vecākiem, ja viena no bērna vecākiem dzīvesvieta deklarēta Ludzas novadā pirms bērna piedzimšanas un bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novadā.

250,00 euro apmērā par katru jaundzimušo bērnu vienam no jaundzimušā bērna vecākiem, ja abu bērna vecāku dzīvesvieta deklarēta Ludzas novadā pirms bērna piedzimšanas un bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novadā.

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Finansiālais pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas: Iesnieguma veidlapa

Finansiālais pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā tiek noteikts šādā apmērā: Personas 80 gadu jubilejā 20,00 euro apmērā; Personas 85 gadu jubilejā 20,00 euro apmērā; Personas 90, 95 gadu jubilejā 50,00 euro apmērā; Personas 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99 gadu dzimšanas dienā 30,00 euro apmērā; Personas 100 gadu jubilejā un vairāk 200,00 euro apmērā

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Pabalsts ūdens un kanalizācijas pakalpojumu apmaksai

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas: Iesnieguma veidlapa

Pabalsts tiek piešķirts atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kuras ienākumi mēnesī nepārsniedz 300,00 euro – līdz 20,00 euro apmērā gadā.

 Ģimenēm, kurās visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensijas vecuma personas un/vai personas ar invaliditāti, kuru ģimenes ienākumi mēnesī nepārsniedz 500 euro – līdz 30 euro ģimenei gadā.

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Pabalsts personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas: Iesnieguma veidlapa

Pabalsts personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām tiek piešķirts 30,00 euro apmērā. Ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas.

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Pabalsts personām, kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas: Iesnieguma veidlapa

Pabalsts personām, kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras tiek piešķirts 100,00 euro kalendārajā gadā.

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Pabalsts aizbildnim

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas: Iesnieguma veidlapa

Pabalsts aizbildnim, kuru par aizbildni ir iecēlusi Ludzas novada bāriņtiesa (līdz 2010.gada 1.septembrim: Ludzas pilsētas bāriņtiesa, Cirmas pagasta bāriņtiesa, Pureņu pagasta bāriņtiesa, Briģu pagasta bāriņtiesa, Isnaudas pagasta bāriņtiesa, Nirzas pagasta bāriņtiesa, Rundēnu pagasta bāriņtiesa, Pildas pagasta bāriņtiesa, Ņukšu pagasta bāriņtiesa, Istras pagasta bāriņtiesa) tiek piešķirts 150,00 euro kalendārajā gadā par katru aizbildnībā esošu bērnu.

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Vienreizējs pabalsts daudzbērnu ģimenēm

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas: Iesnieguma veidlapa

Vienreizējs pabalsts daudzbērnu ģimenēm tiek piešķirts ģimenēm, kuru ikdienas aizgādībā uz pabalsta izmaksas brīdi ir 3 vai vairāk bērni 30,00 euro apmērā par katru bērnu. Pabalsts tiek piešķirts decembra mēnesī bez personas ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Ēdināšanas izdevumu apmaksa bērniem no daudzbērnu ģimenēm

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas: Iesnieguma veidlapa

Ēdināšanas izdevumu apmaksa Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestādēs, un Ludzas novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs un izglītības iestāžu internātos tiek piešķirta ģimenēm, kuru ikdienas aizgādībā ir 3 un vairāk bērni 100% apmērā bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Pabalsts aizgādnim

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas: Iesnieguma veidlapa

1.Pabalsts aizgādnim, kurš ir iecelts ar Ludzas novada bāriņtiesas lēmumu pilngadīgai personai, kurai ir ierobežota rīcībspēja tiek piešķirts 200,00 euro apmērā, ja pilngadīga aizgādnībā esoša persona atrodas aizgādņa aprūpē un nedzīvo specializētajā sociālās aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē.

2. Vienreizējs pabalsts aizgādnim, kurš ir iecelts ar  Ludzas novada bāriņtiesas lēmumu pilngadīgai personai, kurai ir ierobežota rīcībspēja tiek piešķirts 50,00 euro apmērā, ja pilngadīga aizgādnībā esoša persona dzīvo specializētajā sociālās aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē.

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Pabalsts sociālo dzīvokļu īrniekiem

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas: Iesnieguma veidlapa

Dzīvokļa pabalsts īres maksai, apmaksājot 2/3 no īres maksas   personām (ģimenēm), kuras īrē sociālos dzīvokļus. Pabalsts tiek piešķirts ne retāk, kā vienu reizi trīs mēnešos pēc dzīvojamās mājas apsaimniekotāja iesniegtajiem finanšu aprēķiniem par īres maksas apmēru sociālajos dzīvokļos.

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Apbedīšanas pabalsts

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas: Iesnieguma veidlapa

Apbedīšanas pabalstu piešķir personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusi persona, kurai nav tiesību uz valsts noteikto apbedīšanas pabalstu vai tas ir mazāks par Ludzas novada pašvaldības noteikto pabalsta apmēru un kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Apbedīšanas pabalsta apmērs noteikts atbilstoši minimālajiem apbedīšanas izdevumiem līdz 300 euro. Nepieciešams iesniegt izziņu no VSAA par apbedīšanas pabalsta apmēru.

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Pabalsts veselības uzlabošanai

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas: Iesnieguma veidlapa

Pabalstu veselības uzlabošanai var saņemt nestrādājošas pensijas vecuma personas vai personas, kurām noteikta invaliditāte, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz EUR 300,00. Pabalsta apmērs līdz EUR 50,00 gadā.

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Pabalsts kāzu jubilejā

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas: Iesnieguma veidlapa

1.Pabalsts EUR 200,00 apmērā tiek piešķirts kāzu jubilāriem, ja laulībā nodzīvoti 50 gadi un vismaz viena laulātā dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novada administratīvajā teritorijā.

2. Pabalsts EUR 250,00 euro apmērā tiek piešķirts, ja laulībā nodzīvoti 60 gadi un vismaz viena laulātā dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novada administratīvajā teritorijā

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Pabalsts mācību maksas segšanai kultūrizglītības iestādē

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas

Iesnieguma veidlapa | Mākslas skola

Iesnieguma veidlapa | Mūzikas skola

Pabalstu mācību maksas segšanai kultūrizglītības iestādē tiek piešķirta sekmīgiem audzēkņiem no trūcīgām ģimenēm, kuri mācās Ludzas mūzikas pamatskolā vai J.Soikāna Ludzas mākslas skolā – 50% apmērā no mācību maksas summas.

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Pabalsts atsevišķas situācijas atrisināšanai

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas: Iesnieguma veidlapa

Pabalsts atsevišķas situācijas atrisināšanai (pases saņemšanai, dokumentu noformēšanai, veselības aprūpes pakalpojumiem u.c.) tiek piešķirts trūcīgām personām ņemot vērā konkrēto situāciju un tā apmērs ir līdz 30,00 euro gadā.

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Pabalsts sabiedriskā transporta izdevumu apmaksai

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas: Iesnieguma veidlapa

Pabalsts sabiedriskā transporta izdevumu apmaksai braukšanai Ludzas novada teritorijā tiek piešķirts nestrādājošiem pensionāriem, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz 300,00 euro. Pabalsta apmērs līdz 10,00 euro gadā.

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas: Iesnieguma veidlapa

Pašvaldībā noteiktais garantētā minimālā ienākuma līmenis vienai personai atbilst valstī noteiktā garantētā minimālā ienākuma līmenim.

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Mājokļa pabalsts

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas: Iesniegumu veidlapas

Sākot ar 01.07.2021, saskaņā ar  Ministru kabineta noteikumiem Nr.809  „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”, mainījās Mājokļa pabalsta piešķiršānas kārtība un apmēra aprēķināšana.

Mājokļa pabalsta aprēķināšanai Sociālā dienesta klientiem Dienestā jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. Īres līguma kopija (ja dzīvojamā telpa tiek īrēta un ja īres līgums nav iesniegts SD) un rēķins par īres maksu
 2. Par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu : 
 • Rēķinu par apsaimniekošanu, kanalizāciju vai asenizāciju,
 • Rēķinu par elektroenerģiju,
 • Rēķinu/kvīti par gāzes balonu,
 • Rēķinu par sadzīves atkritumu apsaimniekošana personīgajās mājās,
 • Rēķinu par TV, interneta un telefona lietošanas pakalpojumiem,
 • Rēķinu par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju,
 • Rēķinu/pavadzīmi par malkas vai ogļu iegādi.

Sociālais dienests aicina iesniegt dokumentus attālināti :

 • e-veidā, izmantojot e -pakalpojumu “IESNIEGUMS IESTĀDEI”  Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv,
 • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniegt elektroniski caur Sociālo dienesta e-pastu [email protected].
 • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Raiņa ielā 16A , Raiņa ielā 16, Ludza.
 • nosūtot pa pastu – Ludzas novada pašvaldības Sociālais dienests, adrese: Raiņa iela 16A, Ludza, LV-5701.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu tālruņa numurs 29344400 vai e-pasta adrese: [email protected]


Pabalsts krīzes situācijā

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas: Iesnieguma veidlapa

Pabalstu krīzes situācijā, neizvērtējot personas/ģimenes ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai piešķir:

 1. ugunsgrēka gadījumā līdz 500,00 euro vienai personai/ģimenei;
 2. plūdu, vētru un citu dabas stihiju gadījumā līdz 300,00 euro vienai personai/ģimenei.
 3. situācijā, kad persona/ģimene nespēj apmierināt savas pamatvajadzības (zādzība, smaga saslimšana, avārija, ilgstoša ārstēšanās u.tml.) līdz 150,00 euro vienai personai/ģimenei gadā.

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Pabalsts skolas piederumu iegādei un bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksai

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas:

Iesnieguma veidlapa | Brīvpusdienas

Iesnieguma veidlapa | Skolas piederumi

 1. Skolas piederumu iegādei – 30,00 euro izmaksā vienu reizi gadā pirms mācību gada sākuma vai mācību gada sākumā;
 2. Skolēnu ēdināšanas izdevumu apmaksai 100% apmērā mēnesī Ludzas novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs un skolu internātos, pabalstu pārskaitot katru mēnesi pakalpojuma sniedzējam;

3. Bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksa 100 % apmērā mēnesī citu novadu pirmsskolas izglītības iestādēs un skolēnu ēdināšanas izdevumu apmaksa citu novadu vispārizglītojošās izglītības iestādēs tiek veikta tikai tādos gadījumos, ja bērns apmeklē cita novada pirmsskolas vai vispārizglītojošās izglītības iestādi, kura atrodas dzīvesvietas tuvumā un ir objektīvas grūtības nokļūšanai Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādē (nav iespējams nodrošināt transportu skolnieku nogādāšanai uz izglītības iestādi Ludzas novadā vai nav ekonomiski izdevīgi transportu nodrošināt.

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai maznodrošinātām personām/ģimenēm

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas: Iesnieguma veidlapa

 1. Pabalsta veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai līdz 50,00 euro gadā vienai maznodrošinātai personai.
 2. Pabalsts tiek piešķirts pacienta iemaksas par ģimenes ārsta un citu speciālistu apmeklējumu, ambulatorās medicīniskās palīdzības, dienas stacionāra, aprūpes nodaļas pakalpojumu, diagnostisko izmeklējumu apmaksai.

3. Pabalsts tiek piešķirts pēc ģimenes/personas ienākumu izvērtēšanas, aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju, uz pieprasītāja iesnieguma pamata, kam pievienotas izdevumus apliecinošu dokumentu (maksājuma kvītis, čeki, kuros ir norādīti personas dati) kopijas (uzrādot oriģinālus).

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas

Iesnieguma veidlapa | Ikmēneša pabalsts

Iesnieguma veidlapa | Patstāvīgās dzīves uzsākšanai

Iesnieguma veidlapa | Sadzīves priekšmetu iegādei

 1. Pabalstu piešķir bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās. Ja bērns pēc ārpusģimenes aprūpes turpina mācīties, neizmantotās garantijas tiek saglabātas visu mācību laiku, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

  Pabalsta apmēri:

  1. pabalsts pastāvīgās dzīves uzsākšanai tiek izmaksāts vienu reizi 130,00 euro apmērā vai personai ar invaliditāti kopš bērnības – 215,00 euro apmērā;
  2. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 250,00 euro, tiek izmaksāts vienu reizi vai par šo summu izsniegti sadzīves priekšmeti un mīkstais inventārs;
  3. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai 65,00 euro, personai ar invaliditāti kopš bērnības 110,00 euro, pabalsts tiek izmaksāts katru mēnesi, ja bērns turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādē, vai ja bērns turpina studijas augstskolā vai koledžā un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu;

  4. pabalsts dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai tiek izmaksāts katru mēnesi līdz pašvaldība piešķir dzīvojamo telpu.

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Pabalsti audžuģimenēm

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas

 1. Ikmēneša pabalsts bērnu uzturam tiek noteikts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem “Audžuģimenes noteikumi”.

2. Vienreizējs pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei 75,00 euro apmērā audžuģimenei par tajā ar Ludzas novada bāriņtiesas lēmumu ievietoto katru nepilngadīgo personu.


Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas: Iesnieguma veidlapa

 1. Dzīvokļa pabalstu piešķir pilngadību sasniegušam bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Ludzas novada bāriņtiesa (līdz 2010.gada 1.septembrim: Ludzas pilsētas bāriņtiesa, Cirmas pagasta bāriņtiesa, Pureņu pagasta bāriņtiesa, Briģu pagasta bāriņtiesa, Isnaudas pagasta bāriņtiesa, Nirzas pagasta bāriņtiesa, Rundēnu pagasta bāriņtiesa, Pildas pagasta bāriņtiesa, Ņukšu pagasta bāriņtiesa, Istras pagasta bāriņtiesa)

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


 

coloring.cool