LV EN

Otrdiena, 2023. gada 31. janvāris
Tekla, Violeta
Ludza
Partly cloudy
-1°C
 
A A A

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

Ludzas novada dome 2022. gada 24. februārī ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr. 21/2022 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā”, kuri nosaka kārtību, kādā piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām par Ludzas novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi un ēkām.

Nodokļa maksātāju atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtē Ludzas novada domes Finanšu pastāvīgā komiteja un lēmumu par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai motivētu atteikumu pieņem Ludzas novada dome šajos noteikumos noteiktajos gadījumos. 

Nodokļa maksātājam motivēts iesniegums un šajos saistošajos noteikumos noteiktie dokumenti jāiesniedz Ludzas novada pašvaldībā.

Domes lēmumu par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai motivētu atteikumu Ludzas novada pašvaldība nosūta pa pastu viena mēneša laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

 • juridiskai personai – amatnieki, kas veic savas produkcijas realizāciju;
 • juridiskai personai, kas ir iepriekšējā gadā izveidojusi vismaz 3 (trīs) jaunas darba vietas un pastāvīgi tās nodarbina, ja šo strādājošo deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un vidējais algas līmenis uzņēmumā iepriekšējā pārskata gadā nav zemāks par valstī noteikto minimālo darba algu;
 • juridiskai personai, kuras īpašumā ir ēkas, kas atrodas Ludzas vēsturiskā centra robežās un kura ir ieguldījusi savus līdzekļus iepriekšējā taksācijas gadā šo ēku fasādes renovācijā un/vai rekonstrukcijā vai remontā;
 • juridiskai personai, kuras pamatnodarbošanās ir ražošana un rūpniecība un kuru īpašumā ir ēkas, kuras tiek lietotas rūpniecības vai ražošanas procesa nodrošināšanā;
 • kooperatīvai sabiedrībai un zemnieku saimniecībai, kuras pamatdarbības veids ir lauksaimniecība, un kuras pastāvīgi nodarbina vismaz 3 (trīs) darbiniekus, ja šo darbinieku deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un vidējais algas līmenis uzņēmumā iepriekšējā pārskata gadā 6 (sešos) mēnešos nav zemāks par 50 % no valstī noteiktās minimālās darba algas;
 • juridiskai personai piešķir nodokļa atvieglojumu no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām, pie nosacījuma, ka iepriekšējā taksācijas gada vasaras sezonā (no 1.jūnija līdz 31.augustam) uzņēmumā tika nodarbināti jaunieši vecumā no 15 līdz 18 gadiem un jaunieša algas līmenis uzņēmumā nav zemāks par valstī noteikto minimālo darba algu;
 • juridiskai personai, kuras pamatnodarbošanās ir ražošana, rūpniecība un pakalpojumu sniegšana, kuru īpašumā ir ēkas kas atrodas Ludzas vēsturiskā centra robežās, kas tiek lietotas rūpniecības, ražošanas procesa nodrošināšanai un pakalpojuma sniegšanai;
 • juridiskai personai, kura ir sakārtojusi degradēto teritoriju, kurā ir definēta Ludzas novada attīstības programmā 2011.-2017. uz 2015.gada 1.janvāri;
 • juridiskai personai, kura sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību piedalās projektu īstenošanā darbības programmā „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” specifiska atbalsta mērķa 5.6.2 „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros un nodrošina vismaz 3 jaunas darba vietas vai investīcijas 100 000 EUR apmērā degradēto teritoriju sakārtošanai.
 • juridiskai personai – amatniekam, kas veic savas produkcijas realizāciju – piešķir nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām, kuras tiek izmantotas amatniecības produkcijas ražošanai;

 • juridiskai personai, kas ir iepriekšējā gadā izveidojusi jaunas darba vietas un pastāvīgi tās nodarbina, ja šo strādājošo deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un vidējais algas līmenis uzņēmumā iepriekšējā pārskata gadā nav zemāks par valstī noteikto minimālo darba algu:

  • izveidojusi vismaz vienu jauno darba vietu – piešķir nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām;

  • izveidojusi vismaz trīs darba vietas – piešķir nodokļa atvieglojumu 70 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām;

  • izveidojusi vismaz četras un vairāk darba vietas – piešķir nodokļa atvieglojumu 90 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām.

 • fiziskai personai, kuras īpašumā ir ēkas, kas atrodas Ludzas vēsturiskā centra robežās un kura ir ieguldījusi savus līdzekļus iepriekšējā taksācijas gadā šo ēku fasādes renovācijā un/vai rekonstrukcijā vai remontā. Atvieglojumus piešķir šādā apmērā:

  • ja ieguldījuma apmērs sastāda no EUR 700,00 līdz EUR 1000,00, piešķir nodokļa atvieglojumu 25 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām;

  • ja ieguldījuma apmērs sastāda no EUR 1000,01 līdz EUR 1300,00, piešķir nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām;

  • ja ieguldījuma apmērs sastāda no EUR 1300,01 līdz EUR 1500,00, piešķir nodokļa atvieglojumu 70 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām;

  • ja ieguldījuma apmērs sastāda vairāk nekā EUR 1500,01 un ēka ir sakārtota atbilstoši Ludzas novada 31.01.2013. saistošajiem noteikumiem “Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.–2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, tad piešķir nodokļa atvieglojumu trīs gadu periodā 90 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām.

 • juridiskai personai, kuras īpašumā ir ēkas, kas atrodas Ludzas vēsturiskā centra robežās un kura ir ieguldījusi savus līdzekļus iepriekšējā taksācijas gadā šo ēku fasādes renovācijā un/vai rekonstrukcijā vai remontā. Atvieglojumus piešķir šādā apmērā:

  • ja ieguldījuma apmērs sastāda no EUR 1000,00 līdz EUR 1500,00, piešķir nodokļa atvieglojumu 25 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām;

  • ja ieguldījuma apmērs sastāda no EUR 1500,01 līdz EUR 2500,00, piešķir nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām;

  • ja ieguldījuma apmērs sastāda no EUR 2500,01 līdz EUR 3500,00, piešķir nodokļa atvieglojumu 70 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām;

  • ja ieguldījuma apmērs sastāda vairāk nekā EUR 3500,01 un ēka ir sakārtota atbilstoši Ludzas novada 31.01.2013. saistošajiem noteikumiem “Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.–2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, tad piešķir nodokļa atvieglojumu trīs gadu periodā 90 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām.

 • juridiskai personai, kuras pamatnodarbošanās ir ražošana, rūpniecība un pakalpojumu sniegšana un kuru īpašumā ir ēkas, kuras tiek lietotas rūpniecības, ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesa nodrošināšanā. Atvieglojumus piešķir šādā apmērā:

  • piešķir nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām, pie noteikuma, ka iepriekšējā taksācijas gadā uzņēmumā pastāvīgi tika nodarbināti no 3 līdz 10 darbiniekiem, šo strādājošo deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un vidējais algas līmenis uzņēmumā iepriekšējā pārskata gadā nav zemāks par valstī noteikto minimālo darba algu;

  • piešķir nodokļa atvieglojumu 70 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām, pie noteikuma, ka iepriekšējā taksācijas gadā uzņēmumā pastāvīgi tika nodarbināti no 11 līdz 20 darbiniekiem, šo strādājošo deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un vidējais algas līmenis uzņēmumā iepriekšējā pārskata gadā nav zemāks par valstī noteikto minimālo darba algu;

  • piešķir nodokļa atvieglojumu 90 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām, pie noteikuma, ka iepriekšējā taksācijas gadā uzņēmumā pastāvīgi tika nodarbināti vairāk par 20 darbiniekiem, šo strādājošo deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un vidējais algas līmenis uzņēmumā iepriekšējā pārskata gadā nav zemāks par valstī noteikto minimālo darba algu.

 • juridiskai personai, kuras pamatnodarbošanās ir ražošana un rūpniecība, un kuru īpašumā ir ēkas, kuras tiek lietotas rūpniecības vai ražošanas procesa nodrošināšanā – piešķir nodokļa atvieglojumu šādā apmērā:

  • ja ieguldījuma apmērs sava uzņēmuma ražošanā, ražošanas objektos, tehnoloģijās, transporta iegādē, infrastruktūrā sastāda no EUR 14 228,00 līdz EUR 28 457,00 apmērā iepriekšējā taksācijas gadā – piešķir nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām;

  • ja ieguldījuma apmērs sava uzņēmuma ražošanā, ražošanas objektos, tehnoloģijās, transporta iegādē, infrastruktūrā sastāda no EUR 28 457,01 līdz EUR 42 686,00 apmērā iepriekšējā taksācijas gadā – piešķir nodokļa atvieglojumu 70 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām

  • ja ieguldījuma apmērs sava uzņēmuma ražošanā, ražošanas objektos, tehnoloģijās, transporta iegādē, infrastruktūrā sastāda vairāk nekā EUR 42 686,01 apmērā iepriekšējā taksācijas gadā – piešķir nodokļa atvieglojumu 90 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām.

 • juridiskai personai piešķir nodokļa atvieglojumu no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām, pie nosacījuma, ka iepriekšējā taksācijas gada vasaras sezonā (no 1. jūnija līdz 31. augustam) uzņēmumā tika nodarbināti jaunieši vecumā no 15 līdz 18 gadiem un jaunieša algas līmenis uzņēmumā nav zemāks par valstī noteikto minimālo darba algu. Atvieglojumus piešķir šādā apmērā:

  • ja uzņēmumā tika nodarbināti vismaz 3 (trīs) jaunieši (izveidotas 3 amata vienības uz laika periodu ne īsāku par 2 (diviem) mēnešiem) – piešķir nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām;

  • ja uzņēmumā tika nodarbināti vismaz 5 (pieci) jaunieši (izveidotas 5 amata vienības uz laika periodu ne īsāku par 2 (diviem) mēnešiem) – piešķir nodokļa atvieglojumu 70 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām;

  • ja uzņēmumā tika nodarbināti vairāk nekā 5 (pieci) jaunieši (izveidotas vairāk nekā 5 amata vienības uz laika periodu ne īsāku par 2 (diviem) mēnešiem) – piešķir nodokļa atvieglojumu 90 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām.

 • juridiskai personai, kuras pamatnodarbošanās ir ražošana, rūpniecība un pakalpojumu sniegšana, kuru īpašumā ir ēkas kas atrodas Ludzas vēsturiskā centra robežās, kas tiek lietotas rūpniecības, ražošanas procesa nodrošināšanai un pakalpojuma sniegšanai – piešķir nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām, pie noteikuma, ka iepriekšējā taksācijas gadā uzņēmumā pastāvīgi tika nodarbināti vismaz 3 darbinieki, šo strādājošo deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un vidējais algas līmenis uzņēmumā iepriekšējā pārskata gadā nav zemāks par valstī noteikto minimālo darba algu.

 • juridiskai personai, kura ir sakārtojusi degradēto teritoriju, kurā ir definēta Ludzas novada attīstības programmā 2021.–2028. piešķir nodokļa atvieglojumu 90 % apmērā trīs gadu periodā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām.

 • juridiskai personai, kura sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību piedalās projektu īstenošanā darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” specifiska atbalsta mērķa 5.6.2 “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros un nodrošina vismaz 3 jaunas darba vietas vai investīcijas 100 000 EUR apmērā degradēto teritoriju sakārtošanai – piešķir nodokļa atvieglojumu 90 % apmērā trīs gadu periodā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām.

Plašākā informācija par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību un atvieglojumu meklējami Ludzas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 21/2022 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā”

ir