LV RU EN

Otrdiena, 2022. gada 24. maijs
Marlēna, Ilvija, Ziedone
Ludza
Sunny
19°C
 
A A A

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

Ludzas novada dome 2011. gada 24. februārī ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr. 5 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā”, kuri nosaka kārtību, kādā piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām par Ludzas novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi un ēkām.

Nodokļa maksātāju atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtē Ludzas novada domes Finanšu pastāvīgā komiteja un lēmumu par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai motivētu atteikumu pieņem Ludzas novada dome šajos noteikumos noteiktajos gadījumos.

Nodokļa maksātājam motivēts iesniegums un šajos saistošajos noteikumos noteiktie dokumenti jāiesniedz Ludzas novada pašvaldībā.

Domes lēmumu par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai motivētu atteikumu Ludzas novada pašvaldība nosūta pa pastu viena mēneša laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

  • juridiskai personai – amatnieki, kas veic savas produkcijas realizāciju;
  • juridiskai personai, kas ir iepriekšējā gadā izveidojusi vismaz 3 (trīs) jaunas darba vietas un pastāvīgi tās nodarbina, ja šo strādājošo deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un vidējais algas līmenis uzņēmumā iepriekšējā pārskata gadā nav zemāks par valstī noteikto minimālo darba algu;
  • juridiskai personai, kuras īpašumā ir ēkas, kas atrodas Ludzas vēsturiskā centra robežās un kura ir ieguldījusi savus līdzekļus iepriekšējā taksācijas gadā šo ēku fasādes renovācijā un/vai rekonstrukcijā vai remontā;
  • juridiskai personai, kuras pamatnodarbošanās ir ražošana un rūpniecība un kuru īpašumā ir ēkas, kuras tiek lietotas rūpniecības vai ražošanas procesa nodrošināšanā;
  • kooperatīvai sabiedrībai un zemnieku saimniecībai, kuras pamatdarbības veids ir lauksaimniecība, un kuras pastāvīgi nodarbina vismaz 3 (trīs) darbiniekus, ja šo darbinieku deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un vidējais algas līmenis uzņēmumā iepriekšējā pārskata gadā 6 (sešos) mēnešos nav zemāks par 50 % no valstī noteiktās minimālās darba algas;
  • juridiskai personai piešķir nodokļa atvieglojumu no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām, pie nosacījuma, ka iepriekšējā taksācijas gada vasaras sezonā (no 1.jūnija līdz 31.augustam) uzņēmumā tika nodarbināti jaunieši vecumā no 15 līdz 18 gadiem un jaunieša algas līmenis uzņēmumā nav zemāks par valstī noteikto minimālo darba algu;
  • juridiskai personai, kuras pamatnodarbošanās ir ražošana, rūpniecība un pakalpojumu sniegšana, kuru īpašumā ir ēkas kas atrodas Ludzas vēsturiskā centra robežās, kas tiek lietotas rūpniecības, ražošanas procesa nodrošināšanai un pakalpojuma sniegšanai;
  • juridiskai personai, kura ir sakārtojusi degradēto teritoriju, kurā ir definēta Ludzas novada attīstības programmā 2011.-2017. uz 2015.gada 1.janvāri;
  • juridiskai personai, kura sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību piedalās projektu īstenošanā darbības programmā „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” specifiska atbalsta mērķa 5.6.2 „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros un nodrošina vismaz 3 jaunas darba vietas vai investīcijas 100 000 EUR apmērā degradēto teritoriju sakārtošanai.

Plašākā informācija par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību un atvieglojumu ir pieejama ŠEIT.

 

coloring.cool