LV RU EN

Otrdiena, 2021. gada 26. oktobris
Kaiva, Amanda, Amanta
Ludza
Mostly cloudy
5°C
 
A A A

Publiskās apspriedes

Paziņojums par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumu 1. redakcijas publisko apspriešanu

Ludzas novada pašvaldības dome 2020.gada 26.martā pieņēma lēmumu (protokols Nr.6, 44§) “Par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2020. gada 17. jūnija līdz 2020. gada 15. jūlijam
Ludzas novada teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 9. jūlijā plkst. 14:00 Ludzas novada pašvaldības ēkā Raiņa ielā 16, Ludzā, 3.stāva lielajā zālē

Ar Ludzas novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju publiskās apspriešanas laikā iespējas iepazīties:

1) izdruku veidā Ludzas novada pašvaldības ēkā (Raiņa ielā 16, Ludzā);
2) elektroniskā veidā – Ludzas novada pašvaldības mājas lapā internetā www.ludza.lv un Ģeoportālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_5429

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt:

1) klātienē Ludzas novada pašvaldības ēkā (Raiņa ielā 16, Ludzā) un jebkurā pagasta pārvaldē iestāžu darba laikā;
2) nosūtot pa pastu Ludzas novada pašvaldībai, adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
3) nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu: [email protected]

Papildus informācija:

1) Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Aivars Meikšāns, tālr.65707496, e-pasts: [email protected]
2) teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātājs SIA “Reģionālie projekti”, kontaktpersona Tālis Skuja, tālr. 2979297, e-pasts [email protected]

Paziņojums par Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai

Atbilstoši Ludzas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumam Nr.22. 11.§, tiek organizēta Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam projekta publiskā apspriešana.

Ludzas novada attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas noteiks novada prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem, tāpēc aicinām novada uzņēmējus, izglītības, veselības, sociālās aprūpes, transporta, vides aizsardzības un novada nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kā arī citus interesentus iesaistīties attīstības programmas publiskajā apspriešanā, lai vienotos par turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un veicamajām aktivitātēm Jūsu pārstāvošajās jomās.

Ar Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam projekta materiāliem laika posmā no š.g. 8.janvāra līdz š.g. 6.februārim var iepazīties:

Ludzas novada attīstības programma 2018.-2024. gadam

Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam II daļa – Stratēģiskā daļa

Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam III daļa – Rīcības plāns

Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam VI daļa – Investīciju plāns 2018. – 2020. gadam

Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam V daļa – Īstenošanas uzraudzības un kontroles kārtība

Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam VI daļa – Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem

Ludzas novada domes lēmums par Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam projekta apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Ludzas novada attīstības programmas projektu iespējams iesniegt līdz 2018.gada 6.februārim:

  • Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa iela 16, Ludzā, 312. kabinetā;
  • sūtot pa pastu uz adresi: Ludzas novada pašvaldība, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV 5701;
  • elektroniski – uz e-pasta adresi: [email protected] vai [email protected], kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv.

Ludzas novada attīstības programmas projekta publiskās apspriedes sanāksme notiks 2018.gada 24.janvārī plkst. 15:00 Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16, Ludzā, lielajā zālē.

Kontaktpersona: Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Ilona Igovena, tālrunis 65707134, e-pasts: [email protected].

Paziņojums publiskots 04.01.2018.

coloring.cool