LV EN

Pirmdiena, 2022. gada 28. novembris
Rita, Olita, Vita
Ludza
Mostly cloudy
-3°C
 
A A A

Mentālās veselības stabilizēšana Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai Ciblas novada jauniešiem

Lai palīdzētu jauniešiem pārvarēt Covid-19 pandēmijas radītās sekas, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un JSPA izstrādātu īpašu atbalsta programmu Latvijas pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, kas strādā ar jauniešiem. Programmas mērķis ir nodrošināt atbalsta pasākumus jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai, veicināt jaunu zināšanu un prasmju apguvi, sagatavot jauniešus turpmākajām mācībām un darba tirgum, kā arī stiprināt savstarpējo atbalstu un viņu piederības sajūtu vietējai kopienai. 

Projektu pieteikumus varēja iesniegt līdz 2021. gada 24. maijam. Ciblas vidussskolas komanda, Laumas Caunes vadībā, iesniedza savu redzējumu jauniešu atbalstam savā novadā un ieguva finansējumu EUR 9606,00 apmērā projekta īstenošanai.

Lai izvērtēt nepieciešamību dalībai projektā, maija mēnesī, Ciblas novada skolu atbalsta komanda veica pētījumu par Covid-19 pandēmijas ietekmi uz skolēniem. Kopumā tika aptaujāti skolēni vecumā no 6. līdz 12. klasei, vecāki un skolotāji. Ar aptaujas palīdzību notika psihoemocionālo pašsajūtu un veselības stāvokļa izvērtēšana, apzinātas izmaiņas attiecību jomā un kognitīvo spēju grūtības, uzzināta attieksme pret mācību procesu.

Kā atklājās, pusaudži ir sabiedrības daļa, kuru Covid-19 saslimšana apdraud vismazāk, bet kuru dzīves pandēmijas ierobežojumi ietekmējuši visvairāk. Pusaudžu un jauniešu psihoemocionālāis stāvoklis ir mainījies praktiski visiem respondentiem, tikai 20 % no aptaujāto, pēc attālinātā mācību procesa, jūtas labi. 56 % respondentu jūtas viegli aizkaitināmi, izjūt tukšuma sajūtu, ir kļuvuši vienaldzīgi un bieži izjūt skumjas. 15 % respondentu izjūt ilgas pēc draugiem un aktīvas darbošanās kopā ar vienaudžiem. 9 % atzīst, ka viņus kaitina patstāvīga ģimenes locekļu klātbūtne, kas var būt par ģimenes attiecību pasliktināšanās iemeslu. 62 % jūtas atstumti no skolas biedru puses, 25 % no draugiem. Jauniešiem tika uzdots jautājums par kognitīvo spēju grūtībām un veselības stāvokli pandēmijas laikā – 20,8 % atzīst, ka ir pasliktinājusies uzmanība, 13 % pasliktinājies domāšanas ātrums, 7,8% pasliktinājusies pašdisciplīna mācībās un disciplīna kopumā. 9,1 % pasliktinājusies loģiskā domāšana. 15,1 % ir pamanījuši depresijas pazīmes, 12,1 % nomoka bezmiegs, 15,5 % fiziskā spēka trūkums un tikai 6,6 % atzīst, ka nav veselības problēmu. Aptauju rezultāti apstiprināja pandēmijas negatīvās ietekmes problēmas aktualitāti.

Projekta mērķis ir palīdzēt Ciblas novada izglītības iestāžu jauniešiem vecumā no 13 līdz 20 gadiem, stabilizēt un atgūt mentālo veselību pēc Covid-19 pandēmijas ietekmes, lai uzlabot jauniešu akadēmiskos un dzīves sniegumus, psihoemocionālo labklājību un sagatavot turpmākajām mācībām un darba tirgum.

Projekta mērķa grupas un galvenās aktivitātes:

Ciblas novada izglītības iestāžu 30 jaunieši vecumā no 13 līdz 20 gadiem, kam jāveicina piederības sajūtu vietējai kopienai, savstarpējo atbalstu, jāpaaugstina pašapziņu un motivāciju, kā arī jānodrošina jauniešiem iespēju saņemt individuālu atbalstu ārpusskolas laikā, piedāvā Ciblas vidusskolas plānotais atbalsta aktivitāšu kopums, kas sevī ietver sociālā pedagoga, psihologa, karjeras konsultanta grupas nodarbības un papildus individuālās nodarbības, mentoru atbalstu, sadarbību ar Ciblas vidusskolas Skolēnu pašpārvaldi, Jauniešu centru „Impulss”, biedrību „STRAUTS” un probācijas dienestu. Tiks dota ilgtermiņa iespēja jauniešiem darboties programmā „MOT Latvija”, kas ir vērsta uz jauniešu pozitīvo resursu stiprināšanu un mērķtiecīgas rīcības vadīšanu, kas ir stabils mentālās veselības pamats. Nodrošinot preventīvus pasākumus, lai Covid-19 pandēmijas ietekmē nepieaugtu to jauniešu skaits, kas nestrādā, nemācās un neapgūst arodu, jauniešiem tiks sniegta iespēja iepazīt dažādas viņus interesējošas profesijas, gan uzņemot viesus no dažādām darba jomām, gan dodoties vērošanas praksēs un mācību ekskursijās. Jauniešiem ir jāsniedz iespēja socializēties, tostarp sekmēt jauniešu kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu, ko paredzētu darbošanās tiešā saskarsmē – dažādi pārgājieni, kopības sajūtas veidošanai, grupu āra aktivitātes, sacensības komandas gara veicināšanai un pašdisciplinētībai, vingrošana, peldbaseina apmeklēšana un citas darbības, kas uzlabotu gan veselības stāvokli, gan emocionālo labsajūtu. Visas sniegtās aktivitātes palīdzētu stabilizēt traumēto mentālo veselību.

Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja:

Vērtējot pētījuma rezultātus, var apstiprināt, ka jaunieši ir noguruši. Viņiem pietrūkst sabiedrības, draugu, klasesbiedru. Skolēniem Covid-19 pandēmija ir radījusi pastiprinātu trauksmi, psiholoģiskas problēmas, jaunieši jūtas vientuļi, depresīvāki, stresaināki, viņiem ir izjaukts pilnīgi viss ritms un viņi, lielākā daļa, vairs neuztraucas par sekmēm, kas var radīt stāvokli, ka pieaugs to jauniešu skaits, kas nestrādā, nemācās un neapgūst arodu. Šī projekta ietvaros, ar atbalstošo programmu palīdzību, Ciblas novada izglītības iestāžu jauniešiem varētu palīdzēt stabilizēt un atgūt mentālo veselību pēc šīs krīzes. Tādā veidā mudināt domāt par to, kā iemācīt pusaudžiem un jauniešiem pašpalīdzību, spēju atpazīt un reaģēt uz savu vai savu draugu mentālās veselības pasliktināšanos, lai tā kļūtu par vienu no prioritātēm skolās un ģimenēs. Palīdzot atklāt sakarības starp cilvēkam piemītošajām prasmēm, iemaņām, mērķiem un tiem atbilstošajiem profesionālajiem virzieniem, varētu uzlabot jauniešu akadēmiskos un dzīves sniegumus, psihoemocionālo labklājību un sagatavot turpmākajām mācībām un darba tirgum.

Projekta numurs VP2021/1-99

Projekta realizēšanas laiks: 2021. gada 01. jūlijs – 2021. gada 31. decembris.

Projekta finansējums ir EUR 9606,00;

Kontaktinformācija:

projektu vadītāja Lauma Caune,

tālrunis: +37122047172, e-pasts: [email protected]

Publikācijas:

Raksts Ludzas novada tīmekļa vietnē (22.11.2021.) Profesiju iepazīšana Ciblas vidusskolas projekta ietvaros”

Raksts Ludzas novada tīmekļa vietnē (06.09.2021.) “Sporta diena “Būsim kopā – aktīvi” Ciblas vidusskolā”

Raksts Ludzas novada tīmekļa vietnē (05.08.2021.) “Ciblas vidusskolas projekta “Mentālās veselības stabilizēšana Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai Ciblas novada jauniešiem” jūnija aktivitāšu apkopojums”

Raksts Ludzas novada tīmekļa vietnē (13.07.2021.) “Ciblas vidusskolas projekts “Mentālās veselības stabilizēšana Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai Ciblas novada jauniešiem” ir sācies!”

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros”.

https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/valsts-programma/atbalsts-jauniesiem-covid-19-pandemijas-radito-seku-mazinasanai/