LV EN

Otrdiena, 2023. gada 07. februāris
Ričards, Rihards, Nelda
Ludza
Mostly sunny
-2°C
 
A A A

Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ludzas novadā 2. kārta

Kvalitatīvas Ludzas novada transporta infrastruktūras attīstībai ir būtiska loma sabalansētas, stabilas, ilgtspējīgas novada izaugsmes nodrošināšanā un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanā. Ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošana ir viena no Ludzas novada pašvaldības attīstības stratēģijas prioritātēm. Aptuveni 70% pašvaldības ceļu ar grunts un grants segumu Ludzas novadā  ir apmierinošā stāvoklī, bet 30% ceļu ar grants segumu ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, esošais segums ir nokalpojis savu kalpošanas laiku, tapāt sliktā stāvoklī esošo grāvju sistēma, grāvji ir aizauguši ar krūmiem un nav tīrīti, līdz ar to nav nodrošināta atklāta ūdens novade no autoceļa, esošās caurtekas vietām ir aizbirušas, aizsprostotas, vietām autoceļš ir appludināts, kā rezultātā ir bojāts ceļa segums, daudzviet ceļa segums ir ar iesēdumiem un ceļam neatbilstošu šķērskritumu, ceļiem gandrīz nav greiderējošās kārtas – virskārtas, tāpēc nelabvēlīgos laika apstākļos tie nav izbraucami.  Prioritāte ir tiem ceļiem, kur ir vitāli svarīgi, lai lauku teritorijās saglabātos apdzīvotība un uzņēmējdarbība.

2017.gada 16. augustā  pašvaldībā saņemts LAD lēmums par projekta apstiprināšanu un tam piešķirto  finansējumu. Šī projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt divus lauku grants ceļu posmus.

Projekta identifikācijas Nr. 17-01-A00702-000040

Fonds, programma, aktivitāte: Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai  (ELFLA). Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Īstenošanas vieta: Brigu pagasts un Isnaudas pagasts, Ludzas novads

 Īstenošanas laiks: 30.06.2017. – 30.12.2018.

Projekta mērķis ir ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Ludzas novada lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Galvenās aktivitātes: Projekta ietvaros tiks veikta lauku grants ceļu pārbūve šādos ceļu posmos:

  • Birģi- Brigu stacija — 0,91 km garumā Briģu pagastā,
  • Ludza – Kreiči, 2,929 km garumā Isnaudas pagastā.

Rezultatīvie rādītāji:  Projekta ietvaros tiks pārbūvēti lauku grants ceļi 3.839 km garumā

Projekta kopējās izmaksas: 540 614,26 EUR

ELFLA finansējums 90% – 435 129,36 EUR

Pašvaldības līdzfinansējums – 105 484,90 EUR

Kontaktinformācija: Projektu vadītāja Ilona Mekša, tālrunis: 65707131, e-pasts: ilona.meksa@ludza.lv

Publikācijas:

19.07.2018. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē Ekspluatācijā nodoti vairāki pārbūvētie grants ceļu posmi Ludzas novadā

27.11.206. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē Izvērtēti prioritārie lauku ceļi Ludzas novadā

31.08.2017. Ludzas Novada Vēstis Nr. 13(106) Apstiprināta lauku grants ceļu pārbūves projekta II kārta https://ludzasnovads.lv/wp-content/uploads/2012/09/LNV_31-08-2017_LV.pdf

21.09.2017. LRTV video: Ludzas novadā veic lauku ceļu pārbūvi

23.05.2018. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē Turpinās lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ludzas novadā

28.09.2018. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē Ekspluatācijā nodots grants ceļš Brigi-Brigu stacija

20.12.2018. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē Ludzas novads lauku grants ceļu pārbūvē investē vairāk kā 1,8 miljonus eiro