LV EN

Piektdiena, 2023. gada 03. februāris
Vida, Ida, Aīda
Ludza
Mostly cloudy
-5°C
 
A A A

Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)

Ar mērķi palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem, Ludzas novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Latgales plānošanas reģionu par projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)” īstenošanu laika posmā no 2015.gada 1.decembra līdz 2023.gada 31.decembrim.
Lai nodrošinātu visu mērķa grupu problēmu risinājumu projekta laikā tiks veikta mērķa grupu personu individuālo vajadzību izvērtēšana un individuālo atbalsta un deinstitucionalizācijas plānu izstrāde, nosakot attīstāmo pakalpojumu teritoriālo izvietojumu, palīdzot pašvaldībām pakalpojumu plānošanā un izveidē. Tiks izstrādāti reorganizācijas plāni bērnu aprūpes institūcijām, nosakot darbības pakalpojuma tuvināšanai ģimeniskai videi, un valsts sociālās aprūpes centram, paredzot cilvēkresursu un infrastruktūras tālāku izmantošanu. Personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), kas uzturas VSAC, tiks nodrošināti sagatavošanas pasākumi pārejai uz dzīvi sabiedrībā.
Deinstitucionalizācija ir tādas pakalpojumu sistēmas izveide, kas sniedz personai, kas nespēj sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē. Tā vērsta uz neatkarīgas dzīves veicināšanu un sabiedrības radīto šķēršļu mazināšanu cilvēku ar invaliditāti pašnoteikšanās, līdzdalības un iekļaušanas iespējām.
Projekta nosaukums Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)
Identifikācijas numurs Nr. 9.2.2.1/15/I/005
Programma Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošana 
Īstenošanas vieta Ludzas novads kā viens no sadarbības partneriem
Īstenošanas laiks 2015.gada 1. decembra  līdz 2023.gada 31.decembrim
Projekta partneri 19 sadarbības partneri: 18 Latgales reģiona pašvaldības un valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale” ar trīs filiālēm
Mērķis Palielināt Latgales reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē.
Informatīvais materiāls
 Cilvēks, nevis diagnoze. Kas ir GRT u.c. informācija – lasiet informāciju Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē
Galvenās aktivitātes
 • Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde;
 • Deinstitucionalizācijas (DI) plāna izstrāde;
 • VSAC un bērnu sociālās aprūpes centru (BSAC) reorganizācijas plānu izstrāde;
 • VSAC personu ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā;
 • Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Latgales plānošanas reģiona personām ar GRT;
 • Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT);
 • Speciālistu apmācība;
 • Informatīvi un izglītojoši pasākumi.
Rezultatīvie rādītāji
 • 462 personām ar garīga rakstura traucējumiem, 540 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 317 iestādēs esošiem bērniem tiks veikts individuālo vajadzību novērtējums;
 • tiks izstrādāts 1 reģiona deinstitucionalizācijas plāns, 1 valsts sociālās aprūpes centra filiāles un bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plāni;
 • 400 bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņems ESF atbalstītos pakalpojumus;
 • 389 persona ar garīga rakstura traucējumiem saņems sabiedrībā balstītus pakalpojumus, 65 personas ar garīga rakstura, kas dzīvo valsts sociālās aprūpes centros, tiks sagatavotas patstāvīgai dzīvei sabiedrībā;
 • pieaugs audžuģimeņu un adoptētāju skaits, un samazināsies bērnu skaits iestādēs;
 • speciālisti un sabiedrība kļūs zinošāka un iekļaujošāka pret personām ar invaliditāti.
Projekta budžets 7 596 069,00 EUR (visa projekta kopējais budžets)
ESF finansējums 6 456 658,53 EUR, jeb 85% no projekta attiecināmajām izmaksām
Kontaktinformācija  Ilona Mekša – Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālrunis 65707131; ilona.meksa@ludza.lv
Aktuālā informācija par projektu
Aktuālā informācija par projektu ir pieejama: https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/di/aktualtitates/#.YMhtYPkzZPY
Publikācijas