LV RU EN

Piektdiena, 2022. gada 21. janvāris
Agne, Agnese, Agnija
Ludza
Cloudy
-5°C
 
A A A

Teritorijas plānojums

Monitoringa ziņojums

Ludzas novada teritorijas plānojumam 2013.-2024.gadam īstenošanas ietekmes uz vidi novērtējuma (monitoringa) ziņojums

Teritorijas plānojuma grozījumi


PAZIŅOJUMS par lēmumu pilnveidot Ludzas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu redakciju

Ludzas novada Dome 2020.gada 23.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.12, 24§) “Par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu 1.redakcijas pilnveidošanu”.

Ludzas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam  (turpmāk- Teritorijas plānojums) grozījumu 1.redakcijas publiskā apspriešana notika laikā no 2020. gada 17. jūnija līdz 15. jūlijam.

Par Teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakciju saņemti 23 institūciju atzinumi, kas bija sniegušas nosacījumus Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei. Atsevišķas institūcijas sniedza pozitīvus atzinumus bez iebildumiem, pārējās atzinumos norādīja priekšlikumus Teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakcijas pilnveidošanai.

Publiskās apspriešanas laikā saņemti 7 iesniegumi (vairāki kolektīvi iesniegumi) ar iebildumiem par Teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakcijas risinājumiem un priekšlikumiem pilnveidošanai. Vairāki iesniegumi (arī kolektīvi iesniegumi) saņemti ar priekšlikumiem aizliegt azartspēļu organizēšanu Ludzas pilsētas teritorijā; saņemts arī kolektīvs iesniegums ar lūgumu neaizliegt izklaides centrus, azartspēles un kazino izveidošanu. Citi iesniegumi satur iebildumus un priekšlikumus teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidošanai attiecībā uz konkrētu iesniegumos minētu zemes vienību izmantošanu un izmantošanas aprobežojumiem.

Izvērtējot publiskās apspriedes laikā saņemtos iedzīvotāju iebildumus un priekšlikumus, kā arī institūciju sniegtos atzinumus, Ludzas novada Dome ir lēmusi pilnveidot Teritorijas plānojuma grozījumu redakciju. Ar pieņemto lēmumu, publiskās apspriešanas sanāksmes protokolu  un ziņojumu par saņemtajiem priekšlikumiem un atzinumiem var iepazīties Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv : https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_5429.

Saņemtie iedzīvotāju iebildumi un priekšlikumi tiks izvērtēti pilnveidotās redakcijas sagatavošanas gaitā.

Informējam, ka Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotā redakcija pēc tās izstrādes tiks atkārtoti nodota publiskai apspriešanai.

Aicinām sekot līdzi grozījumu izstrādes turpmākai gaitai Ludzas novada pašvaldības interneta vietnē www.ludza.lv sadaļās  par Publiskajām apspriedēm un par Teritorijas plānojumu, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_5429


Paziņojums par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumu 1. redakcijas publisko apspriešanu

Ludzas novada pašvaldības dome 2020.gada 26.martā pieņēma lēmumu (protokols Nr.6, 44§) “Par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2020. gada 17. jūnija līdz 2020. gada 15. jūlijam
Ludzas novada teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 9. jūlijā plkst. 14:00 Ludzas novada pašvaldības ēkā Raiņa ielā 16, Ludzā, 3.stāva lielajā zālē

Ar Ludzas novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju publiskās apspriešanas laikā iespējas iepazīties:

1) izdruku veidā Ludzas novada pašvaldības ēkā (Raiņa ielā 16, Ludzā);
2) elektroniskā veidā – Ludzas novada pašvaldības mājas lapā internetā www.ludza.lv un Ģeoportālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_5429

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt:

1) klātienē Ludzas novada pašvaldības ēkā (Raiņa ielā 16, Ludzā) un jebkurā pagasta pārvaldē iestāžu darba laikā;
2) nosūtot pa pastu Ludzas novada pašvaldībai, adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
3) nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu: [email protected]

Papildus informācija:

1) Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Aivars Meikšāns, tālr.65707496, e-pasts: [email protected]
2) teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātājs SIA “Reģionālie projekti”, kontaktpersona Tālis Skuja, tālr. 2979297, e-pasts [email protected]


PAZIŅOJUMS par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gada grozījumu izstrādes uzsākšanu un ierosinājumu iesniegšanu

Ludzas novada pašvaldība paziņo, ka saskaņā ar Ludzas novada domes 2016.gada 28.jūlija sēdes lēmumu   “Par Ludzas novada Teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam grozījumu izstrādi” (protokols Nr.13, 6.§) ir uzsākta spēkā esošā Ludzas novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde, apstiprināts grozījumu izstrādes darba uzdevums un darba grupas sastāvs.

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājs – Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos Aivars Meikšāns, tālrunis 65707496, e-pasts: [email protected]

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei iesniedzami Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 (312.kab.) vai elektroniski uz e-pasta adresi [email protected], kā arī ģeoportālā Geolatvija.lv  līdz 2016. gada 30. septembrim.

Ar pašlaik spēkā esošo Ludzas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam var iepazīties Ludzas novada pašvaldības mājas lapas sadaļā Plānošanas dokumenti/ Teritorijas plānojums https://ludzasnovads.lv/pasvaldibas-kalendars/planosanas_dokumenti/planosanas-dokumenti/, Ludzas novada pašvaldības Būvvaldē – Raiņa ielā 16, Ludzā un Ludzas novada pagastu pārvaldēs.

Publicēts 01.08.2016.


Teritorijas plānojums 2013. -2024. gadam
ERAF-logo
Ludzas novada teritorijas plānojums 2013. – 2024.gadam un Vides pārskats izstrādāts  Eiropas Sociālā fonda finansētās programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2. aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” projekta „Ludzas novada teritorijas plānojuma izstrāde” (Vienošanās Nr.1DP/1.5.3.2.0./10/APIA/VRAA/033) ietvaros.

 


PAZIŅOJUMS par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam apstiprināšanu :
Ludzas novada pašvaldība paziņo, ka 2013.gada 31.janvārī ar Ludzas novada domes sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.3, 1.§) ir apstiprināts Ludzas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam un pieņemti saistošie noteikumi Nr.5 „Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” (stājas spēkā 08.02.2015.).
Ar Ludzas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam un Vides pārskatu var iepazīties Ludzas novada pašvaldībā Raiņa ielā 16, Ludzā – 113.kabinet, pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv un Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

2013.gada 31.janvāra domes sēdes lēmums (protokols Nr. 3.; 1. §) “Par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un saistošo noteikumu Nr.5 „Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” apstiprināšanu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 11.aprīļa vēstule par Ludzas novada teritorijas plānojuma īstenošanu

Ludzas novada teritorijas plānojums 2013. – 2024. gadam

 
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. ( saistošā daļa ) 
Pārskats par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam izstrādi. 1. daļa
Pārskats par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam izstrādi. 2.daļa
Informatīvais zinojums par ietekmes uz vides stratēģiskā novērtējuma rekomendāciju izvērtēšanu un iekļaušanu Ludzas novada teritorijas plānojumā 2013.-2024. gadam
Vides pārskats

Grafiskā daļa. Funkcionālā zonējuma kartes ( saistošā daļa )
Ludzas novads
Ludzas pilsēta

Grafiskā daļa. Teritorijas pašreizejās izmantošanas kartes
Ludzas novads
Ludzas pilsēta
Ludzas novada pagasti:

Grafiskā daļa. Tematiskās kartoshēmas. Ciemu  ūdensvada un kanalizācijas tīkli
coloring.cool