LV RU EN

Otrdiena, 2021. gada 26. oktobris
Kaiva, Amanda, Amanta
Ludza
Mostly cloudy
5°C
 
A A A

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030. gadam


PAZIŅOJUMS  par Ludzas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanu:
Ludzas novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar Ludzas novada domes 2012. gada 27. septembra lēmumu Nr. 96  „Par Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr. 25), tika apstiprināta Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir novada ilgtermiņa  teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

Ludzas novada domes 2012. gada 27. septembra lēmums Nr. 96  „Par Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanu”

Paziņojums par jaunizveidojamā Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes uzsākšanu

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas stājās spēkā 2020. gada 23. jūnijā, nosaka, ka Ludzas novada pašvaldība kopā ar Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu pašvaldībām no 2021. gada 1. jūlija veidos vienotu administratīvo teritoriju – Ludzas novadu. Šī likuma pārejas noteikumu 9. punkts nosaka, ka ir jāizstrādā jaunveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti un to izstrādi vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem.

Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5. panta pirmās daļas 3. punktam vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenti ir ilgtspējīgas attīstības stratēģija un  attīstības programma.

 Apvienotajam novadam ir jānodrošina kopīgu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde, tāpēc, sadarbojoties Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu pašvaldībām, tiek uzsākts darbs pie jaunizveidojamā Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Ludzas novada attīstības programmas sagatavošanas. Ludzas novada dome 2020. gada 26. novembra domes sēdē pieņēma lēmumu par minēto dokumentu izstrādes Darba uzdevumiem, termiņiem, kā arī izstrādes vadības un darba grupas apstiprināšanu.

Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2021. – 2037. gadam tiks noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Ludzas novada attīstības programmā 2021. – 2027. gadam tiks ietverts pašreizējās situācijas analīzes kopsavilkums, kā arī noteikts rīcību kopums novada ilgtermiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai un Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība.

Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi nodrošinās vadības un darba grupas, kurās tika iekļauti apvienojamo pašvaldību pārstāvji no Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadu pašvaldībām.        

Par atbildīgo darbinieku Stratēģijas un Programmas izstrādei tika noteikta Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Ilona Igovena.

Lēmums par Jaunveidojamā Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2037. gadam un attīstības programmas 2021. – 2027. gadam izstrādes uzsākšanu


Sabiedrības līdzdalības iespējas attīstības dokumentu izstrādē


Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2037. gadam

coloring.cool