LV EN

Ceturtdiena, 2023. gada 09. februāris
Simona, Apolonija
Ludza
Mostly sunny
-5°C
 
A A A

Nolikumi

Pašvaldības iestāžu nolikumi

Ludzas novada pašvaldības centrālās administrācijas nolikums

Ludzas Kultūras nama nolikums

Ludzas novada Bāriņtiesas nolikums

Ludzas novada bibliotēkas nolikums

Ludzas novada Izglītības pārvaldes nolikums

Ludzas novada Sociālā dienesta nolikums

Ludzas novada Sociālā dienesta Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centra nolikums

Ludzas novada Sociālā dienesta Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra Kārsavā nolikums

Pansionāta “Mūsmājas” nolikums

Sociālās aprūpes centra “Ludza” nolikums

Ludzas novada tūrisma centra nolikums

Ludzas Novadpētniecības muzeja nolikums

 

Komisiju un padomju nolikumi

Administratīvās komisijas nolikums

Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikums

Iepirkumu komisijas nolikums

Īpašumu privatizācijas komisijas nolikums

Īpašuma atsavināšanas komisijas nolikums

Dzīvokļu komisijas nolikums

Īpašuma novērtēšanas komisijas nolikums

Ētikas komisijas nolikums

Uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas nolikums

Darījumu ar lauksaimniecības zemēm tiesiskuma izvērtēšanas komisija

Nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību komisijas nolikums

Medību koordinācijas komisijas nolikums

Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums

Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikums

Ludzas novada pašvaldības starpinstitucionālās sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā nolikums

Ludzas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums

Ludzas novada tradicionālo konfesiju konsultatīvās padomes nolikums

 

Pilsētu un pagastu pārvalžu nolikumi

Kārsavas pilsētas pārvaldes nolikums

Zilupes pilsētas pārvaldes nolikums

Blontu pagasta pārvaldes nolikums

Briģu pagasta pārvaldes nolikums

Ciblas pagasta pārvaldes nolikums

Cirmas pagasta pārvaldes nolikums

Goliševas pagasta pārvaldes nolikums

Isnaudas pagasta pārvaldes nolikums

Istras pagasta pārvaldes nolikums

Lauderu pagasta pārvaldes nolikums

Līdumnieku pagasta pārvaldes nolikums

Malnavas pagasta pārvaldes nolikums

Mežvidu pagasta pārvaldes nolikums

Mērdzenes pagasta pārvaldes nolikums

Nirzas pagasta pārvaldes nolikums

Ņukšu pagasta pārvaldes nolikums

Pasienes pagasta pārvaldes nolikums

Pildas pagasta pārvaldes nolikums

Pureņu pagasta pārvaldes nolikums

Pušmucovas pagasta pārvaldes nolikums

Rundēnu pagasta pārvaldes nolikums

Salnavas pagasta pārvaldes nolikums

Zvirgzdenes pagasta pārvaldes nolikums

 

Izglītības iestāžu nolikumi

Vispārējās izglītības iestādes

Ciblas vidusskolas nolikums

Kārsavas vidusskolas nolikums

Ludzas 2.vidusskolas nolikums

Ludzas pilsētas vidusskolas nolikums

Zilupes vidusskolas nolikums

Ludzas Mūzikas pamatskolas nolikums

Mērdzenes pamatskolas nolikums

Mežvidu pamatskolas nolikums

Pildas pamatskolas nolikums

 

Pirmsskolas izglītības iestādes

Blontu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes nolikums

Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes nolikums

Ciblas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes nolikums

Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestādes nolikums

Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “TAURENĪTIS” nolikums

Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” nolikums

Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikums

Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” nolikums

Malnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Sienāzītis” nolikums

Zilupes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes nolikums

 

Profesionālās ievirzes izglītības iestādes

J.Soikāna Ludzas mākslas skolas nolikums

Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas nolikums

Zilupes Mūzikas un mākslas skolas nolikums

 

Interešu izglītība

Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra nolikums

Ludzas novada Sporta skolas nolikums


Nolikumi

Nolikums „Par Ludzas novada pašvaldības apbalvojumiem”

Konkursa “Ludzas novada uzņēmēju gada balva 2022” nolikums

Ludzas novada Pašvaldības policijas nolikums

Nolikums “Par stipendijām vidējās izglītības iestāžu 10. -12. klašu izglītojamajiem un 12. klašu absolventu apbalvošanu izlaidumos”

Nolikums “Mācību priekšmetu olimpiāžu un skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konkursu uzvarētāju apbalvošanas kārtība”

Nolikums “Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Ludzas novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs”

Nolikums Nr. 1/2021 “Ludzas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) atlīdzības nolikums”

Dāvinājumu un ziedojumu nolikums

Nolikums “Par ziedojumu vākšanu Ludzas Lielās sinagogas uzturēšanai”

Nolikums “Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtība”

Ludzas novada bērnu un jauniešu vasara nometņu, radošo darbnīcu projektu konkursa nolikums