LV RU EN

Otrdiena, 2022. gada 18. janvāris
Antis, Antons
Ludza
Mostly cloudy
-5°C
 
A A A

Zemes un telpu nomas izsoles | Aktuālās

04.01.2022. paziņojums


Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

Nekustamā īpašuma (Nomas tiesību izsoles objekta) nosaukums un atrašanās vieta:

Ludzas novada pašvaldības nekustamais īpašums –  Darbnīcu ielā 6, Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads,  ēkas kadastra numurs 68440040420001

Izsoles objekta nomas tiesību piešķiršanas  mērķis – Nomas tiesību izsoles mērķis ir noteikt konkrētu Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Darbnīcu ielā 6, Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads,  ēkas kadastra numurs 68440040420001 nomnieku, kurš piedāvā augstāko nomas maksu nomas tiesību nodibināšanai ar pašvaldību.

Nekustamā īpašuma nosacītā nomas cena: Objekta izsoles nosacītā sākuma nomas maksa saskaņā ar tabulu:

Izsoles solis: saskaņā ar tabulu:

Izsoles norises laiks: 07.02.2022. saskaņā ar tabulu Ludzas novada pašvaldībā,  Raiņa iela 16, Ludzā, Ludzas novadā, 3.stāvā sēžu zālē (ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, izsole var notikt attālināti interneta platformā, par saiti informācija tiks sniegta papildus interesentiem, ne vēlāk, kā līdz 07.02.2022. plkst. 09:00):

Izsoles nodrošinājums: Saskaņā ar tabulu:

Telpu shēma

Izsoles dalības maksa: Dalības maksa ir 20,00 EUR, kas jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības, nodokļu maksātāja Nr. 90000017453, Valsts kases kontā LV15PARX0002240270013, ar atzīmi „Dalības maksa Nekustamā īpašuma Darbnīcu ielā 6, Blonti, Blontu pagasts tiesību izsolei”

Pieteikumi iesniedzami: Ludzas novada pašvaldībā Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, Klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pa pastu uz adresi: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 vai uz elektroniskā pasta adresi: [email protected], iepriekš sazinoties ar Ludzas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāju Mārīti Romanovsku, t.65707135, e-pasts: [email protected] Pieteikumu pieņemšana notiek no 2022.gada 05.janvāra līdz 2022.gada 04.februārim plkst.17:00, darbdienās no 8:00-12:00 un no 13:00-17:00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu no pulksten 8:00 līdz 12:00 un  no 13:00 līdz 17:00 Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novadā, LV-5701. 

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Iepriekš vienoties pa tālruni ar Ludzas novada pašvaldības Blontu pagasta pārvaldes saimniecības pārzini Aināru Sidarānu +371 26691045.

Iesniedzamie dokumenti noteikti: Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Darbnīcu ielā 6, Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads,  ēkas kadastra numurs 68440040420001 Izsoles noteikumu 5. pielikums.

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit – Izsoles noteikumi


03.01.2022. paziņojums


Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

Nekustamā īpašuma (Nomas tiesību izsoles objekta) nosaukums un atrašanās vieta:

Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma ražošanas komplekss Krāslavas ielā 1, Ludzā, Ludzas novadā,  zemes vienības ar kadastra numuru 68010030004 daļa, 2,8 ha platībā (Iznomājamā kopējā zemes platība 2,8 ha un uz tās izbūvējamās būves (pēc projekta pieteikuma) (turpmāk tekstā – Objekts):

-Ražošanas ēka Nr.1, apbūves laukums 533.3 m2;

-Ražošanas ēka Nr.2, apbūves laukums 533 m2;

-Noliktava Nr.1, apbūves laukums 1000 m2;

-Noliktava Nr.2, apbūves laukums 1000 m2;

-Noliktava Nr.3, apbūves laukums 1000 m2;

-Katlu māja, apbūves laukums 439.1 m2.

-Izbūvējamie laukumi:  Betonēta pamatne kaltēm, apbūves laukums 651.5 m2;

-Betonēta pamatne ar sadzīves konteineriem, apbūves laukums 96  m2;

-Kokmateriālu krautne – 2575 m2;

-Žogs.

Izsoles objekta nomas tiesību piešķiršanas  mērķis – Nomas tiesību izsoles mērķis ir noteikt konkrētu Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Krāslavas ielā 1, Ludzā, Ludzas novadā, zemes vienības ar kadastra numuru 68010030004 daļas, ar Nomas objektu, 2,8 ha platībā – ražošanas kompleksa, nomnieku, kurš piedāvā augstāko nomas maksu nomas tiesību nodibināšanai ar pašvaldību.

Nekustamā īpašuma nosacītā nomas cena: Objekta izsoles nosacītā sākuma nomas maksa 4 770.00 EUR (četri tūkstoši septiņi simti septiņdesmit euro, 00 centi) mēnesī, plus pievienotās vērtības nodoklis.

Izsoles solis: 50,00EUR (piecdesmit euro, 00 centi).

Izsoles norises laiks: 04.02.2022. plkst. 10.00 Ludzas novada pašvaldībā,  Raiņa iela 16, Ludzā, Ludzas novadā, 3.stāvā sēžu zālē (ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, izsole var notikt attālināti interneta platformā, par saiti informācija tiks sniegta papildus interesentiem, ne vēlāk, kā līdz 04.02.2022. plkst. 09:00).

Izsoles nodrošinājums: Iesniedzot pieteikumu, komersantam jābūt iemaksātam izsoles nodrošinājumam 1 mēneša nomas maksas apmērā.

Izsoles dalības maksa: 50,00EUR (piecdesmit euro, 00 centi).

Pieteikumi iesniedzami: Ludzas novada pašvaldībā Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, Klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pa pastu uz adresi: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 vai uz elektroniskā pasta adresi: [email protected], iepriekš sazinoties ar Ludzas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriskonsulti Sniedzi Irbi, t.65707140, e-pasts: [email protected] Pieteikumu pieņemšana notiek no 2022.gada 03.janvāra līdz 2022.gada 04.februārim plkst.09:00, darbdienās no 8:00-12:00 un no 13:00-17:00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu no pulksten 8:00 līdz 12:00 un  no 13:00 līdz 17:00 Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novadā, LV-5701. 

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Iepriekš vienoties pa tālruni ar Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju Ilonu Igovenu t. 26455159, vai e-pastu [email protected].

Iesniedzamie dokumenti noteikti: LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA KRĀSLAVAS IELĀ 1 LUDZĀ, LUDZAS NOVADĀ, RŪPNIECISKĀS RAŽOŠANAS BŪVJU UN ZEMES VIENĪBAS DAĻAS nomas tiesību izsoles noteikumos.

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit –  Izsoles noteikumi

coloring.cool