LV EN

Ceturtdiena, 2023. gada 09. februāris
Simona, Apolonija
Ludza
Mostly sunny
-5°C
 
A A A

Zemes un telpu nomas izsoles | Arhīvs


02.09.2022. paziņojums

Ludzas novada pašvaldība rīko neapbūvētas zemes vienības atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

Zemes vienības nosaukums un atrašanās vieta:

Ludzas novada pašvaldībai piekritīgā zemes vienība Līdumnieku pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6866 007 0012,  5,4 ha platībā

Objekta sākotnējā aprēķinātā nomas maksa: 378,00 EUR

Izsoles solis: EUR 30,00.

Dalības maksa: EUR 20,00. 

Izsoles norises laiks: 29.09.2022. plkst. 10:00.

Izsoles komisijas kontaktpersona zemes lietu speciāliste Anna Orinska (tālrunis 65733135, anna.orinska@ludzasnovads.lv).

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit.


02.09.2022. paziņojums

Ludzas novada pašvaldība rīko neapbūvētas zemes vienības atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

Zemes vienības nosaukums un atrašanās vieta:

Ludzas novada pašvaldībai piekritīgā zemes vienība Līdumnieku pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6866 008 0094,  13,8 ha platībā

Objekta sākotnējā aprēķinātā nomas maksa: 966,00 EUR

Izsoles solis: EUR 90,00.

Dalības maksa: EUR 20,00. 

Izsoles norises laiks: 29.09.2022. plkst. 11:00.

Izsoles komisijas kontaktpersona zemes lietu speciāliste Anna Orinska (tālrunis 65733135, anna.orinska@ludzasnovads.lv).

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit.


31.05.2022. paziņojums

Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

Nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta:

Nekustamais īpašums Skolas iela 26, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 kadastra numurs 68010040311, kas sastāv no ēkas ar vairākām telpām.

Platība (telpu grupa 001)– plašizklaides pasākumu telpas:

Telpa Nr.1 – priekštelpa (nedzīvojamā iekštelpa) – 4.2 (kv.m.);

Telpa Nr.2 – vestibils (nedzīvojamā iekštelpa) – 100,4 (kv.m.);

Nekustamā īpašuma sākotnējā aprēķinātā nomas maksa: 

Izsoles solis: 

Izsoles norises laiks: 16.06.2022. plkst. 11:00.

Kontaktpersona – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska, tālr. +371 65707135; e-pasts: marite.romanovska@ludzasnovads.lv.

Objektu var apskatīt, iepriekš piesakoties pa tālruni: +371 65707400.

Izsoles norises vieta – Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldībā (3.stāvā, lielā zālē).

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit.


31.05.2022. paziņojums

Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

Nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta:

Nekustamais īpašums “Zīles”, Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads, LV-5730 kadastra numurs 68800010536002, kas sastāv no ēkas ar vairākām telpām.

Palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 68800010536002 platība – 66,2 m2, pagraba telpas, ventilācija; elektrība.

Nekustamā īpašuma sākotnējā aprēķinātā nomas maksa: 

Izsoles solis: 

Izsoles norises laiks: 16.06.2022. plkst. 10:00.

Kontaktpersona – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska, tālr. +371 65707135; e-pasts: marite.romanovska@ludzasnovads.lv.

Objektu var apskatīt, iepriekš piesakoties pa tālruni: +371 65729443, Pēteris Trukšāns (Ņukšu pagasta pārvalde).

Izsoles norises vieta – Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldībā (3.stāvā, lielā zālē).

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit.


31.05.2022. paziņojums

Ludzas novada pašvaldība rīko neapbūvētas zemes vienības atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

Neapbūvētas zemes vienības nosaukums un atrašanās vieta:

Neapbūvētā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6868 008 0287, Malnavas pagastā, Ludzas novadā

Objekta sākotnējā aprēķinātā nomas maksa: 292,50 EUR

Izsoles solis: EUR 30,00.

Izsoles norises laiks: 07.06.2022. plkst. 11:00.

Izsoles komisijas kontaktpersona zemes lietu speciāliste Anna Orinska (tālrunis 65733135, anna.orinska@ludzasnovads.lv).

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit.


31.05.2022. paziņojums

Ludzas novada pašvaldība rīko neapbūvētas zemes vienības atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

Neapbūvētas zemes vienības nosaukums un atrašanās vieta:

Neapbūvētā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6854 002 0017 daļas  4,7 ha platībā, Goliševas pagastā, Ludzas novadā

Objekta sākotnējā aprēķinātā nomas maksa: 300,80 EUR

Izsoles solis: EUR 30,00.

Izsoles norises laiks: 07.06.2022. plkst. 9:00.

Izsoles komisijas kontaktpersona zemes lietu speciāliste Anna Orinska (tālrunis 65733135, anna.orinska@ludzasnovads.lv).

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit.


23.05.2022. paziņojums

Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

Nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta:

Nekustamais īpašums Pušmucovas pagasts, Ludzas novads ar kadastra apzīmējumu 68900060067, kas sastāv no zemes vienības 1,0 ha platībā.

Nekustamā īpašuma sākotnējā aprēķinātā nomas maksa: EUR 65,00 un pievienotās vērtības nodoklis.

Izsoles solis: EUR 10,00.

Izsoles norises laiks: 03.06.2022. plkst. 10:00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu no pulksten 8 līdz 12 un  no 13 līdz 17 Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kabinetā. Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālr. 26143408, vai rakstot uz e-pastu: ludmila.krisane@ludzasnovads.lv.

Izsoles norises vieta – Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldībā (3.stāvā, lielā zālē).

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit!


07.04.2022. paziņojums


Ludzas novada pašvaldība rīko trešo nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

Nekustamā īpašuma (Nomas tiesību izsoles objekta) nosaukums un atrašanās vieta:

Ludzas novada pašvaldības nekustamais īpašums –  Darbnīcu ielā 6, Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads,  ēkas kadastra numurs 68440040420001

Izsoles objekta nomas tiesību piešķiršanas  mērķis – Nomas tiesību izsoles mērķis ir noteikt konkrētu Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Darbnīcu ielā 6, Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads,  ēkas kadastra numurs 68440040420001 nomnieku, kurš piedāvā augstāko nomas maksu nomas tiesību nodibināšanai ar pašvaldību.

Nekustamā īpašuma nosacītā nomas cena: Objekta izsoles nosacītā sākuma nomas maksa saskaņā ar tabulu:

Izsoles solis: saskaņā ar tabulu:

Izsoles norises laiks: 10.05.2022. saskaņā ar tabulu Ludzas novada pašvaldībā,  Raiņa iela 16, Ludzā, Ludzas novadā, 3. stāvā sēžu zālē:

Izsoles nodrošinājums: Saskaņā ar tabulu:

Telpu shēma

Izsoles dalības maksa: Dalības maksa ir 20,00 EUR, kas jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības, nodokļu maksātāja Nr. 90000017453, Valsts kases kontā LV15PARX0002240270013, ar atzīmi „Dalības maksa Nekustamā īpašuma Darbnīcu ielā 6, Blonti, Blontu pagasts tiesību izsolei”

Pieteikumi iesniedzami: Ludzas novada pašvaldībā Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, Klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pa pastu uz adresi: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 vai uz elektroniskā pasta adresi: pasts@ludzasnovads.lv, līdz 2022. gada 9. maijam plkst. 17:00 Ludzas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā vai epastā: pasts@ludzasnovads.lv ar drošu elektronisko parakstu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu no pulksten 8:00 līdz 12:00 un  no 13:00 līdz 17:00 Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novadā, LV-5701. 

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Iepriekš vienoties pa tālruni ar Ludzas novada pašvaldības Blontu pagasta pārvaldes saimniecības pārzini Aināru Sidarānu +371 26691045.

Iesniedzamie dokumenti noteikti: Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Darbnīcu ielā 6, Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads,  ēkas kadastra numurs 68440040420001 Izsoles noteikumu 5. pielikums.

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit – Izsoles noteikumi


29.03.2022. paziņojums

Aktuālo iznomājamo saimniecības ēku Ņukšu pagastā Nr. 1, pieteikšanās uz nomu līdz 2022. gada 7. aprīlim

Tālrunis uzziņām: 65707410; 26430058

Ludzas novada pašvaldības

attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas

nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste

Aina Poikāne


04.01.2022. paziņojums

Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

Nekustamā īpašuma (Nomas tiesību izsoles objekta) nosaukums un atrašanās vieta:

Ludzas novada pašvaldības nekustamais īpašums –  Darbnīcu ielā 6, Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads,  ēkas kadastra numurs 68440040420001

Izsoles objekta nomas tiesību piešķiršanas  mērķis – Nomas tiesību izsoles mērķis ir noteikt konkrētu Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Darbnīcu ielā 6, Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads,  ēkas kadastra numurs 68440040420001 nomnieku, kurš piedāvā augstāko nomas maksu nomas tiesību nodibināšanai ar pašvaldību.

Nekustamā īpašuma nosacītā nomas cena: Objekta izsoles nosacītā sākuma nomas maksa saskaņā ar tabulu:

Izsoles solis: saskaņā ar tabulu:

Izsoles norises laiks: 07.02.2022. saskaņā ar tabulu Ludzas novada pašvaldībā,  Raiņa iela 16, Ludzā, Ludzas novadā, 3.stāvā sēžu zālē (ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, izsole var notikt attālināti interneta platformā, par saiti informācija tiks sniegta papildus interesentiem, ne vēlāk, kā līdz 07.02.2022. plkst. 09:00):

Izsoles nodrošinājums: Saskaņā ar tabulu:

Telpu shēma

Izsoles dalības maksa: Dalības maksa ir 20,00 EUR, kas jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības, nodokļu maksātāja Nr. 90000017453, Valsts kases kontā LV15PARX0002240270013, ar atzīmi „Dalības maksa Nekustamā īpašuma Darbnīcu ielā 6, Blonti, Blontu pagasts tiesību izsolei”

Pieteikumi iesniedzami: Ludzas novada pašvaldībā Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, Klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pa pastu uz adresi: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 vai uz elektroniskā pasta adresi: pasts@ludzasnovads.lv, iepriekš sazinoties ar Ludzas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāju Mārīti Romanovsku, t.65707135, e-pasts: marite.romanovska@ludzasnovads.lv. Pieteikumu pieņemšana notiek no 2022.gada 05.janvāra līdz 2022.gada 04.februārim plkst.17:00, darbdienās no 8:00-12:00 un no 13:00-17:00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu no pulksten 8:00 līdz 12:00 un  no 13:00 līdz 17:00 Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novadā, LV-5701. 

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Iepriekš vienoties pa tālruni ar Ludzas novada pašvaldības Blontu pagasta pārvaldes saimniecības pārzini Aināru Sidarānu +371 26691045.

Iesniedzamie dokumenti noteikti: Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Darbnīcu ielā 6, Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads,  ēkas kadastra numurs 68440040420001 Izsoles noteikumu 5. pielikums.

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit – Izsoles noteikumi


03.01.2022. paziņojums


Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

Nekustamā īpašuma (Nomas tiesību izsoles objekta) nosaukums un atrašanās vieta:

Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma ražošanas komplekss Krāslavas ielā 1, Ludzā, Ludzas novadā,  zemes vienības ar kadastra numuru 68010030004 daļa, 2,8 ha platībā (Iznomājamā kopējā zemes platība 2,8 ha un uz tās izbūvējamās būves (pēc projekta pieteikuma) (turpmāk tekstā – Objekts):

-Ražošanas ēka Nr.1, apbūves laukums 533.3 m2;

-Ražošanas ēka Nr.2, apbūves laukums 533 m2;

-Noliktava Nr.1, apbūves laukums 1000 m2;

-Noliktava Nr.2, apbūves laukums 1000 m2;

-Noliktava Nr.3, apbūves laukums 1000 m2;

-Katlu māja, apbūves laukums 439.1 m2.

-Izbūvējamie laukumi:  Betonēta pamatne kaltēm, apbūves laukums 651.5 m2;

-Betonēta pamatne ar sadzīves konteineriem, apbūves laukums 96  m2;

-Kokmateriālu krautne – 2575 m2;

-Žogs.

Izsoles objekta nomas tiesību piešķiršanas  mērķis – Nomas tiesību izsoles mērķis ir noteikt konkrētu Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Krāslavas ielā 1, Ludzā, Ludzas novadā, zemes vienības ar kadastra numuru 68010030004 daļas, ar Nomas objektu, 2,8 ha platībā – ražošanas kompleksa, nomnieku, kurš piedāvā augstāko nomas maksu nomas tiesību nodibināšanai ar pašvaldību.

Nekustamā īpašuma nosacītā nomas cena: Objekta izsoles nosacītā sākuma nomas maksa 4 770.00 EUR (četri tūkstoši septiņi simti septiņdesmit euro, 00 centi) mēnesī, plus pievienotās vērtības nodoklis.

Izsoles solis: 50,00EUR (piecdesmit euro, 00 centi).

Izsoles norises laiks: 04.02.2022. plkst. 10.00 Ludzas novada pašvaldībā,  Raiņa iela 16, Ludzā, Ludzas novadā, 3.stāvā sēžu zālē (ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, izsole var notikt attālināti interneta platformā, par saiti informācija tiks sniegta papildus interesentiem, ne vēlāk, kā līdz 04.02.2022. plkst. 09:00).

Izsoles nodrošinājums: Iesniedzot pieteikumu, komersantam jābūt iemaksātam izsoles nodrošinājumam 1 mēneša nomas maksas apmērā.

Izsoles dalības maksa: 50,00EUR (piecdesmit euro, 00 centi).

Pieteikumi iesniedzami: Ludzas novada pašvaldībā Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, Klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pa pastu uz adresi: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 vai uz elektroniskā pasta adresi: pasts@ludzasnovads.lv, iepriekš sazinoties ar Ludzas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriskonsulti Sniedzi Irbi, t.65707140, e-pasts: sniedze.irbe@ludzasnovads.lv. Pieteikumu pieņemšana notiek no 2022.gada 03.janvāra līdz 2022.gada 04.februārim plkst.09:00, darbdienās no 8:00-12:00 un no 13:00-17:00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu no pulksten 8:00 līdz 12:00 un  no 13:00 līdz 17:00 Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novadā, LV-5701. 

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Iepriekš vienoties pa tālruni ar Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju Ilonu Igovenu t. 26455159, vai e-pastu ilona.igovena@ludzasnovads.lv.

Iesniedzamie dokumenti noteikti: LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA KRĀSLAVAS IELĀ 1 LUDZĀ, LUDZAS NOVADĀ, RŪPNIECISKĀS RAŽOŠANAS BŪVJU UN ZEMES VIENĪBAS DAĻAS nomas tiesību izsoles noteikumos.

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit –  Izsoles noteikumi


26.02.2021. paziņojums


Neapbūvētas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 6878 002 0063, Nirzas pagastā, Ludzas novadā nomas tiesību izsole

Ludzas novada pašvaldība 2021.gada 30. martā plkst. 1000 Ludzas novada domes 3.stāvā lielajā zālē, Raiņa  ielā 16, Ludzā, rīko zemes  nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības piekritīgās zemes vienības daļai 4,55 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68780020063.

Nomas objekta sākotnējā nomas maksa – 268,45 EUR gadā (divi simti sešdesmit astoņi euro četrdesmit pieci centi) un Pievienotās vērtības nodoklis. Izsoles solis 20,00 (divdesmit euro nulle centi).

Nomas līgums tiek slēgts uz divpadsmit gadiem.

Nomas objekta lietošanas mērķis – lauksaimniecībā izmantojamā zeme (0101).

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties  Ludzas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā iepriekš zvanot uz kontakttālruni 65707499.

Dalībnieku reģistrācija un pieteikumu iesniegšana tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas Ludzas novada interneta mājas lapā – www.ludza.lv. Ludzas novada domē, Raiņa ielā 16, Ludzā, Klientu apkalpošanas centrā darbdienās no plkst. 09.00-17.00.

Informāciju par izsoli var saņemt pa tālruni 65707412.

Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt zemes nomas līgumu, ja pašvaldībā būs saņemts ēku īpašnieka vai tiesiska valdītāja (lietotāja) pieteikums par zemes nomas tiesību piešķiršanu.

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit – Izsoles noteikumi


03.06.2020. paziņojums


Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

Nekustamā īpašuma (Apbūves tiesības izsoles objekta) nosaukums un atrašanās vieta:

Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 68010080061 ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010080061 Latgales ielā 248A, Ludzā, Ludzas novadā, 74010m2 platībā

Izsoles objekta apbūves tiesības piešķiršanas  mērķis – apbūves tiesība izbūvēt un lietot uz zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 68010080061, 74010 m2 platībā, Latgales ielā 248A, Ludzā, Ludzas novadā inženierbūves kas nav pastāvīgs īpašuma objekts, atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar spēkā esošo Ludzas novada teritorijas plānojumu, Ludzas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, un nav pretrunā ar vides veselību un aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām.

Nekustamā īpašuma nosacītā nomas cena: 988,00 EUR gadā, 82,33 EUR/m2 mēnesī

Izsoles solis: 50,00 EUR

Izsoles norises laiks: 02.07.2020. plkst. 11.00

Pieteikšanās līdz 2020. gada 30. jūnijam!

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu no pulksten 8 līdz 12 un  no 13 līdz 17 Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā 16. 

Ar zemesgabala stāvokli var iepazīties iepriekš sazinoties ar Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženieri Vilhelmu Kušneru, t.65707412.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz Komisijas sekretārei, ja pieteikumu iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu iesūtot to uz elektronisko pasta adresi: dome@ludza.lv līdz 2020.gada 30.jūnijam (ieskaitot). Iesniedzamie dokumenti noteikti apbūves tiesības izsoles noteikumos.

Izsoles norises vieta – Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldībā (3.stāvā, mazā zālē).

Tālrunis uzziņām; t.65707412.

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit –

APBŪVES TIESĪBAS IZSOLES NOTEIKUMI

 


Neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68800010448 Ņukšu pagastā, Ludzas novadā zemes nomas tiesību izsole

Ludzas novada pašvaldība 2019.gada 28. maijā plkst. 1400 Ludzas novada domes 3.stāvā mazajā zālē, Raiņa  ielā 16, Ludzā, rīko zemes  nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības piekritīgai zemes vienībai 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010448.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa – 64,90 EUR gadā (sešdesmit četri euro deviņdesmit centi) un Pievienotās vērtības nodoklis. Izsoles solis 10,00 (desmit euro nulle centi).

Nomas līgums tiek slēgts uz divpadsmit gadiem.

Nomas objekta lietošanas mērķis – lauksaimniecībā izmantojamā zeme (0101).

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties  pie Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un zemes nomas tiesību izsoles komisijas locekles – sekretāres darba laikā  iepriekš sazinoties zvanot uz tālruni 65707140.

Dalībnieku reģistrācija un pieteikumu iesniegšana tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas Ludzas novada interneta mājas lapā – www.ludza.lv. Ludzas novada domē, Raiņa ielā 16A, Ludzā, 2. stavā 12.kabinetā darbdienās no plkst. 09.00-12.00 un no plkst. 13.00-16.00 līdz 2019.gada 28.maijam plkst. 13.00.

 

Informāciju par izsoli var saņemt pa tālruni 65707412 vai 65707134.

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit – Izsoles noteikumi


 

Neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68800040137 Ņukšu pagastā, Ludzas novadā zemes nomas tiesību izsole

Ludzas novada pašvaldība 2019.gada 28. maijā plkst. 1500 Ludzas novada domes 3.stāvā mazajā zālē, Raiņa  ielā 16, Ludzā, rīko zemes  nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības piekritīgai zemes vienībai 7,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800040137.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa – 424,80 EUR gadā (četri simti divdesmit četri euro astoņdesmit centi) un Pievienotās vērtības nodoklis. Izsoles solis 20,00 (divdesmit euro nulle centi).

Nomas līgums tiek slēgts uz divpadsmit gadiem.

Nomas objekta lietošanas mērķis – lauksaimniecībā izmantojamā zeme (0101).

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties  pie Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un zemes nomas tiesību izsoles komisijas locekles – sekretāres darba laikā  iepriekš sazinoties zvanot uz tālruni 65707140.

Dalībnieku reģistrācija un pieteikumu iesniegšana tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas Ludzas novada interneta mājas lapā – www.ludza.lv. Ludzas novada domē, Raiņa ielā 16A, Ludzā, 2.stavā 12.kabinetā darbdienās no plkst. 09.00-12.00 un no plkst. 13.00-16.00 līdz 2019.gada 28.maijam plkst. 1400.

 

Informāciju par izsoli var saņemt pa tālruni 65707412 vai 65707134.

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit – Izsoles noteikumi


 

Neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68880010141 Pureņu pagastā, Ludzas novadā zemes nomas tiesību izsole

Ludzas novada pašvaldība 2019.gada 28. maijā plkst. 1100 Ludzas novada domes 3.stāvā mazajā zālē, Raiņa  ielā 16, Ludzā, rīko zemes  nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības piekritīgai zemes vienībai 3,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880010141.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa – 231,80 EUR gadā (divi simti trīsdesmit viens euro astoņdesmit centi) un Pievienotās vērtības nodoklis. Izsoles solis 20,00 (divdesmit euro nulle centi).

Nomas līgums tiek slēgts uz divpadsmit gadiem.

Nomas objekta lietošanas mērķis – lauksaimniecībā izmantojamā zeme (0101).

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un zemes nomas tiesību izsoles komisijas locekles – sekretāres darba laikā  iepriekš sazinoties zvanot uz tālruni 65707140.

Dalībnieku reģistrācija un pieteikumu iesniegšana tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas Ludzas novada interneta mājas lapā – www.ludza.lv. Ludzas novada domē, Raiņa ielā 16A, Ludzā, 2.stavā 12.kabinetā darbdienās no plkst. 09.00-12.00 un no plkst. 13.00-16.00 līdz 2019.gada 28.maijam plkst. 1000.

 

Informāciju par izsoli var saņemt pa tālruni 65707412 vai 65707134.

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit – Izsoles noteikumi


 

Neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68800030447 Ņukšu pagastā, Ludzas novadā zemes nomas tiesību izsole

Ludzas novada pašvaldība 2019.gada 29. maijā plkst. 1400 Ludzas novada domes 3.stāvā mazajā zālē, Raiņa  ielā 16, Ludzā, rīko zemes  nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības piekritīgai zemes vienībai 1,69 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800030447.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa – 99,71 EUR gadā (deviņdesmit deviņi euro septiņdesmit viens cents) un Pievienotās vērtības nodoklis. Izsoles solis 10,00 (desmit euro nulle centi).

Nomas līgums tiek slēgts uz divpadsmit gadiem.

Nomas objekta lietošanas mērķis – lauksaimniecībā izmantojamā zeme (0101).

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un zemes nomas tiesību izsoles komisijas locekles – sekretāres darba laikā  iepriekš sazinoties zvanot uz tālruni 65707140.

Dalībnieku reģistrācija un pieteikumu iesniegšana tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas Ludzas novada interneta mājas lapā – www.ludza.lv. Ludzas novada domē, Raiņa ielā 16A, Ludzā, 2.stavā 12.kabinetā darbdienās no plkst. 09.00-12.00 un no plkst. 13.00-16.00 līdz 2019.gada 29.maijam plkst. 1300.

 

Informāciju par izsoli var saņemt pa tālruni 65707412 vai 65707134.

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit – Izsoles noteikumi

 


 

Neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68580060277 Isnaudas pagastā, Ludzas novadā zemes nomas tiesību izsole

Ludzas novada pašvaldība 2019.gada 29. maijā plkst. 1500 Ludzas novada domes 3.stāvā mazajā zālē, Raiņa  ielā 16, Ludzā, rīko zemes  nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības piekritīgai zemes vienībai 2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580060277.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa – 118,00 EUR gadā (viens simts astoņpadsmit euro nulle centi) un Pievienotās vērtības nodoklis. Izsoles solis 10,00 (desmit euro nulle centi).

Nomas līgums tiek slēgts uz divpadsmit gadiem.

Nomas objekta lietošanas mērķis – lauksaimniecībā izmantojamā zeme (0101).

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un zemes nomas tiesību izsoles komisijas locekles – sekretāres darba laikā  iepriekš sazinoties zvanot uz tālruni 65707140.

Dalībnieku reģistrācija un pieteikumu iesniegšana tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas Ludzas novada interneta mājas lapā – www.ludza.lv. Ludzas novada domē, Raiņa ielā 16A, Ludzā, 2.stavā 12.kabinetā darbdienās no plkst. 09.00-12.00 un no plkst. 13.00-16.00 līdz 2019.gada 29.maijam plkst. 1400.

 

Informāciju par izsoli var saņemt pa tālruni 65707412 vai 65707134.

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit – Izsoles noteikumi

 


 

1.Neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68800030212 Ņukšu pagastā, Ludzas novadā zemes nomas tiesību izsole

Ludzas novada pašvaldība 2019.gada 11.aprīlī plkst. 14.00 Ludzas novada domes 3.stāvā mazajā zālē, Raiņa ielā 16, Ludzā, rīko mutisku zemes nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības piekritīgai zemes vienībai 2,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800030212.

Nomas objekta sākotnējā nosacītā nomas maksa –  141,60 EUR gadā (viens simts četrdesmit viens euro 60 centi) bez PVN. Izsoles solis 20,00 (divdesmit euro 00 centi).

Nomas līgums tiek slēgts uz divpadsmit gadiem.

Nomas objekta lietošanas mērķis – lauksaimniecībā izmantojamā zeme (0101).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie zemes nomas tiesību izsoles komisijas locekles – sekretāres darba laikā  iepriekš sazinoties pa tālruni 65707140 (303.kabinetā).

Dalībnieku reģistrācija un pieteikumu iesniegšana tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas Ludzas novada interneta mājas lapā – www.ludza.lv. Ludzas novada domē, Raiņa ielā 16A, Ludzā, 2.stavā 12.kabinetā darbdienās no plkst. 09.00-12.00 un no plkst. 13.00-16.00 līdz 2019.gada 11.aprīlim plkst. 13.00.

 Informāciju par izsoli var saņemt pa tālruni 65707412 vai 65707134.

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit – Zemes nomas izsoles noteikumi_11.04.


 

2. Neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68880040307 Pureņu pagastā, Ludzas novadā zemes nomas tiesību izsole

Ludzas novada pašvaldība 2019.gada 12.aprīlī plkst. 14.00 Ludzas novada domes 3.stāvā mazajā zālē, Raiņa ielā 16, Ludzā, rīko mutisku zemes nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības piekritīgai zemes vienībai 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880040307.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa –  170,80 EUR gadā (viens simts septiņdesmit euro 80 centi) bez PVN. Izsoles solis 20,00 (divdesmit euro 00 centi).

Nomas līgums tiek slēgts uz divpadsmit gadiem.

Nomas objekta lietošanas mērķis – lauksaimniecībā izmantojamā zeme (0101).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties  pie zemes nomas tiesību izsoles komisijas locekles – sekretāres darba laikā  iepriekš sazinoties pa tālruni 65707140 (303.kabinetā).

Dalībnieku reģistrācija un pieteikumu iesniegšana tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas Ludzas novada interneta mājas lapā – www.ludza.lv. Ludzas novada domē, Raiņa ielā 16A, Ludzā, 2.stavā 12.kabinetā darbdienās no plkst. 09.00-12.00 un no plkst. 13.00-16.00 līdz 2019.gada 12.aprīlim plkst. 13.00.

 

Informāciju par izsoli var saņemt pa tālruni 65707412 vai 65707134.

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit – Zemes nomas izsoles noteikumi_12.04.


Nekustamā īpašuma – angāra ar kadastra apzīmējumu 6801 003 0004 033 un zemes vienības daļas Krāslavas iela 1, Ludza, LUDZAS NOVADS NOMAS tiesību izsole

Ludzas novada pašvaldība 2019.gada 17. jūnijā plkst. 1100 Ludzas novada domes 3.stāvā mazajā zālē, Raiņa  ielā 16, Ludzā, rīko nekustamā īpašuma angāra telpu nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajam īpašumam angārs (kadastra apzīmējums 6801 003 0004 033) 445,60 m2 platībā, Krāslavas iela 1, Ludza, Ludzas novads; zemes vienības (zem angāra) daļas (kadastra apzīmējums 6801 003 0004) 1757 m2 platībā, Krāslavas iela 1, Ludza, Ludzas novads.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa – 84,66 EUR mēnesī (sešdesmit četri euro deviņdesmit centi) un Pievienotās vērtības nodoklis.  Izsoles solis 5,00 (pieci euro nulle centi) bez PVN.

Nomas objekta lietošanas mērķis – noliktava

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties  pie Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un zemes nomas tiesību izsoles komisijas locekles – sekretāres darba laikā  iepriekš sazinoties zvanot uz tālruni 65707140.

Dalībnieku reģistrācija un pieteikumu iesniegšana tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas Ludzas novada interneta mājas lapā – www.ludza.lv. Ludzas novada domē, Raiņa ielā 16A, Ludzā, 2. stavā 12.kabinetā darbdienās no plkst. 09.00-12.00 un no plkst. 13.00-16.00 līdz 2019.gada 17.jūnijam plkst. 10.00.

 

Informāciju par izsoli var saņemt pa tālruni 65707134.

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit – Izsoles noteikumi

 


Neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68800010448 Ņukšu pagastā, Ludzas novadā zemes nomas tiesību izsole

Ludzas novada pašvaldība 2019.gada 28. maijā plkst. 1400 Ludzas novada domes 3.stāvā mazajā zālē, Raiņa  ielā 16, Ludzā, rīko zemes  nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības piekritīgai zemes vienībai 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010448.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa – 64,90 EUR gadā (sešdesmit četri euro deviņdesmit centi) un Pievienotās vērtības nodoklis. Izsoles solis 10,00 (desmit euro nulle centi).

Nomas līgums tiek slēgts uz divpadsmit gadiem.

Nomas objekta lietošanas mērķis – lauksaimniecībā izmantojamā zeme (0101).

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties  pie Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un zemes nomas tiesību izsoles komisijas locekles – sekretāres darba laikā  iepriekš sazinoties zvanot uz tālruni 65707140.

Dalībnieku reģistrācija un pieteikumu iesniegšana tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas Ludzas novada interneta mājas lapā – www.ludza.lv. Ludzas novada domē, Raiņa ielā 16A, Ludzā, 2. stavā 12.kabinetā darbdienās no plkst. 09.00-12.00 un no plkst. 13.00-16.00 līdz 2019.gada 28.maijam plkst. 13.00.

Informāciju par izsoli var saņemt pa tālruni 65707412 vai 65707134.

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit – Izsoles noteikumi


Neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68800040137 Ņukšu pagastā, Ludzas novadā zemes nomas tiesību izsole

Ludzas novada pašvaldība 2019.gada 28. maijā plkst. 1500 Ludzas novada domes 3.stāvā mazajā zālē, Raiņa  ielā 16, Ludzā, rīko zemes  nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības piekritīgai zemes vienībai 7,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800040137.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa – 424,80 EUR gadā (četri simti divdesmit četri euro astoņdesmit centi) un Pievienotās vērtības nodoklis. Izsoles solis 20,00 (divdesmit euro nulle centi).

Nomas līgums tiek slēgts uz divpadsmit gadiem.

Nomas objekta lietošanas mērķis – lauksaimniecībā izmantojamā zeme (0101).

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties  pie Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un zemes nomas tiesību izsoles komisijas locekles – sekretāres darba laikā  iepriekš sazinoties zvanot uz tālruni 65707140.

Dalībnieku reģistrācija un pieteikumu iesniegšana tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas Ludzas novada interneta mājas lapā – www.ludza.lv. Ludzas novada domē, Raiņa ielā 16A, Ludzā, 2.stavā 12.kabinetā darbdienās no plkst. 09.00-12.00 un no plkst. 13.00-16.00 līdz 2019.gada 28.maijam plkst. 1400.

 

Informāciju par izsoli var saņemt pa tālruni 65707412 vai 65707134.

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit – Izsoles noteikumi


Neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68880010141 Pureņu pagastā, Ludzas novadā zemes nomas tiesību izsole

Ludzas novada pašvaldība 2019.gada 28. maijā plkst. 1100 Ludzas novada domes 3.stāvā mazajā zālē, Raiņa  ielā 16, Ludzā, rīko zemes  nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības piekritīgai zemes vienībai 3,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880010141.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa – 231,80 EUR gadā (divi simti trīsdesmit viens euro astoņdesmit centi) un Pievienotās vērtības nodoklis. Izsoles solis 20,00 (divdesmit euro nulle centi).

Nomas līgums tiek slēgts uz divpadsmit gadiem.

Nomas objekta lietošanas mērķis – lauksaimniecībā izmantojamā zeme (0101).

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un zemes nomas tiesību izsoles komisijas locekles – sekretāres darba laikā  iepriekš sazinoties zvanot uz tālruni 65707140.

Dalībnieku reģistrācija un pieteikumu iesniegšana tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas Ludzas novada interneta mājas lapā – www.ludza.lv. Ludzas novada domē, Raiņa ielā 16A, Ludzā, 2.stavā 12.kabinetā darbdienās no plkst. 09.00-12.00 un no plkst. 13.00-16.00 līdz 2019.gada 28.maijam plkst. 1000.

 

Informāciju par izsoli var saņemt pa tālruni 65707412 vai 65707134.

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit – Izsoles noteikumi


Neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68800030447 Ņukšu pagastā, Ludzas novadā zemes nomas tiesību izsole

Ludzas novada pašvaldība 2019.gada 29. maijā plkst. 1400 Ludzas novada domes 3.stāvā mazajā zālē, Raiņa  ielā 16, Ludzā, rīko zemes  nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības piekritīgai zemes vienībai 1,69 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800030447.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa – 99,71 EUR gadā (deviņdesmit deviņi euro septiņdesmit viens cents) un Pievienotās vērtības nodoklis. Izsoles solis 10,00 (desmit euro nulle centi).

Nomas līgums tiek slēgts uz divpadsmit gadiem.

Nomas objekta lietošanas mērķis – lauksaimniecībā izmantojamā zeme (0101).

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un zemes nomas tiesību izsoles komisijas locekles – sekretāres darba laikā  iepriekš sazinoties zvanot uz tālruni 65707140.

Dalībnieku reģistrācija un pieteikumu iesniegšana tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas Ludzas novada interneta mājas lapā – www.ludza.lv. Ludzas novada domē, Raiņa ielā 16A, Ludzā, 2.stavā 12.kabinetā darbdienās no plkst. 09.00-12.00 un no plkst. 13.00-16.00 līdz 2019.gada 29.maijam plkst. 1300.

 

Informāciju par izsoli var saņemt pa tālruni 65707412 vai 65707134.

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit – Izsoles noteikumi

 


Neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68580060277 Isnaudas pagastā, Ludzas novadā zemes nomas tiesību izsole

Ludzas novada pašvaldība 2019.gada 29. maijā plkst. 1500 Ludzas novada domes 3.stāvā mazajā zālē, Raiņa  ielā 16, Ludzā, rīko zemes  nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības piekritīgai zemes vienībai 2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580060277.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa – 118,00 EUR gadā (viens simts astoņpadsmit euro nulle centi) un Pievienotās vērtības nodoklis. Izsoles solis 10,00 (desmit euro nulle centi).

Nomas līgums tiek slēgts uz divpadsmit gadiem.

Nomas objekta lietošanas mērķis – lauksaimniecībā izmantojamā zeme (0101).

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un zemes nomas tiesību izsoles komisijas locekles – sekretāres darba laikā  iepriekš sazinoties zvanot uz tālruni 65707140.

Dalībnieku reģistrācija un pieteikumu iesniegšana tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas Ludzas novada interneta mājas lapā – www.ludza.lv. Ludzas novada domē, Raiņa ielā 16A, Ludzā, 2.stavā 12.kabinetā darbdienās no plkst. 09.00-12.00 un no plkst. 13.00-16.00 līdz 2019.gada 29.maijam plkst. 1400.

 

Informāciju par izsoli var saņemt pa tālruni 65707412 vai 65707134.

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit – Izsoles noteikumi

 


1.Neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68800030212 Ņukšu pagastā, Ludzas novadā zemes nomas tiesību izsole

Ludzas novada pašvaldība 2019.gada 11.aprīlī plkst. 14.00 Ludzas novada domes 3.stāvā mazajā zālē, Raiņa ielā 16, Ludzā, rīko mutisku zemes nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības piekritīgai zemes vienībai 2,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800030212.

Nomas objekta sākotnējā nosacītā nomas maksa –  141,60 EUR gadā (viens simts četrdesmit viens euro 60 centi) bez PVN. Izsoles solis 20,00 (divdesmit euro 00 centi).

Nomas līgums tiek slēgts uz divpadsmit gadiem.

Nomas objekta lietošanas mērķis – lauksaimniecībā izmantojamā zeme (0101).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie zemes nomas tiesību izsoles komisijas locekles – sekretāres darba laikā  iepriekš sazinoties pa tālruni 65707140 (303.kabinetā).

Dalībnieku reģistrācija un pieteikumu iesniegšana tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas Ludzas novada interneta mājas lapā – www.ludza.lv. Ludzas novada domē, Raiņa ielā 16A, Ludzā, 2.stavā 12.kabinetā darbdienās no plkst. 09.00-12.00 un no plkst. 13.00-16.00 līdz 2019.gada 11.aprīlim plkst. 13.00.

 Informāciju par izsoli var saņemt pa tālruni 65707412 vai 65707134.

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit – Zemes nomas izsoles noteikumi_11.04.


2. Neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68880040307 Pureņu pagastā, Ludzas novadā zemes nomas tiesību izsole

Ludzas novada pašvaldība 2019.gada 12.aprīlī plkst. 14.00 Ludzas novada domes 3.stāvā mazajā zālē, Raiņa ielā 16, Ludzā, rīko mutisku zemes nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības piekritīgai zemes vienībai 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880040307.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa –  170,80 EUR gadā (viens simts septiņdesmit euro 80 centi) bez PVN. Izsoles solis 20,00 (divdesmit euro 00 centi).

Nomas līgums tiek slēgts uz divpadsmit gadiem.

Nomas objekta lietošanas mērķis – lauksaimniecībā izmantojamā zeme (0101).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties  pie zemes nomas tiesību izsoles komisijas locekles – sekretāres darba laikā  iepriekš sazinoties pa tālruni 65707140 (303.kabinetā).

Dalībnieku reģistrācija un pieteikumu iesniegšana tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas Ludzas novada interneta mājas lapā – www.ludza.lv. Ludzas novada domē, Raiņa ielā 16A, Ludzā, 2.stavā 12.kabinetā darbdienās no plkst. 09.00-12.00 un no plkst. 13.00-16.00 līdz 2019.gada 12.aprīlim plkst. 13.00.

 

Informāciju par izsoli var saņemt pa tālruni 65707412 vai 65707134.

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit – Zemes nomas izsoles noteikumi