LV EN

Pirmdiena, 2022. gada 28. novembris
Rita, Olita, Vita
Ludza
Cloudy
-2°C
 
A A A

Izsoles uz atsavināšanu

01.03.2021. paziņojums 

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētus valsts nekustamos īpašumus:

  • nekustamo īpašumu “Aizpurvi”, Zabolotjē, Cirmas pagastā, Ludzas novadā, kadastra Nr.6850 002 0073. Izsoles sākumcena EUR00; nodrošinājums – EUR 60.00; izsoles solis – EUR 50.00;
  • dzīvokļa īpašumu Nr.7 “Lapegles”, Rundēnos, Rundēnu pagastā, Ludzas novadā, kadastra Nr.6892 900 0067. Izsoles sākumcena EUR00; nodrošinājums – EUR 64.00; izsoles solis – EUR 50.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 01.04.2021. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021397, 67021413.


26.02.2021. paziņojums

Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

Nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta:

“Morozi”, Istras pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 68600010298, kas sastāv no zemes vienības (starpgabala)  1,63 ha platībā (t.sk.mežaudze 1,63 ha) ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0630

Nekustamā īpašuma nosacītā cena: 8764,40 EUR

Nodrošinājuma nauda: 876,44 EUR

Izsoles solis: 300,00 EUR

Izsoles norises laiks: 13.04.2021. plkst.10.00

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV15PARX0002240270013, kods PARXLV22, A/S “Citadele banka”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu no pulksten 8 līdz 12 un  no 13 līdz 17 Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kabinetā. Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālr. 65707410; 26665224; 26430058.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, saskaņā ar izsoles noteikumiem  (Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kab.).

Pretendentiem, kuriem pastāv pirmpirkuma tiesības, lūgums mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Izsoles norises vieta – Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldībā (3.stāvā, mazā zālē).

Tālrunis uzziņām 65707410; 26430058

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit – Izsoles noteikumi

 


Zemes un telpu nomas izsoles | Aktuālās


26.02.2021. paziņojums

Neapbūvētas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 6878 002 0063, Nirzas pagastā, Ludzas novadā nomas tiesību izsole

Ludzas novada pašvaldība 2021.gada 30. martā plkst. 1000 Ludzas novada domes 3.stāvā lielajā zālē, Raiņa  ielā 16, Ludzā, rīko zemes  nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības piekritīgās zemes vienības daļai 4,55 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68780020063.

Nomas objekta sākotnējā nomas maksa – 268,45 EUR gadā (divi simti sešdesmit astoņi euro četrdesmit pieci centi) un Pievienotās vērtības nodoklis. Izsoles solis 20,00 (divdesmit euro nulle centi).

Nomas līgums tiek slēgts uz divpadsmit gadiem.

Nomas objekta lietošanas mērķis – lauksaimniecībā izmantojamā zeme (0101).

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties  Ludzas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā iepriekš zvanot uz kontakttālruni 65707499.

Dalībnieku reģistrācija un pieteikumu iesniegšana tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas Ludzas novada interneta mājas lapā – www.ludza.lv. Ludzas novada domē, Raiņa ielā 16, Ludzā, Klientu apkalpošanas centrā darbdienās no plkst. 09.00-17.00.

Informāciju par izsoli var saņemt pa tālruni 65707412.

Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt zemes nomas līgumu, ja pašvaldībā būs saņemts ēku īpašnieka vai tiesiska valdītāja (lietotāja) pieteikums par zemes nomas tiesību piešķiršanu.

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit – Izsoles noteikumi

 


Izsoles uz atsavināšanu | Arhīvs

Zemes un telpu nomas izsoles | Arhīvs