LV RU EN

Pirmdiena, 2021. gada 02. augusts
Stefans, Normunds
Ludza
Thunderstorms
17°C
 
A A A

Izsoles


Izsoles uz atsavināšanu | Aktuālās


28.07.2021. paziņojums

 Nekustamā īpašuma “EZERSALA” ar kadastra Nr. 6898-008-0143, Zvirgzdenes pagasts, Ludzas novads,

atsavināšanas izsole.

1.L udzas novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu ‘’EZERSALA’’ ar kadastra Nr. 6898 008 0143, kas  sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6898-008-0143 42,7 ha platībā  (ar mežaudzi) un 7 nedzīvojamām ēkām (kadastra apzīmējumi 6898-008-0143 -001, 6898-008-0143 -002,   6898-008-0143 -003,   6898-008-0143 -004,   6898-008-0143 -005,   6898-008-0143 -006,   6898-008-0143 -007), pēc adreses: ”Ezersala”, Zvirgzdenes pagasts, Ludzas novads.

2. Izsolāmā objekta nosacītā cena – EUR  96 000.00 (Deviņdesmit seši tūkstoši   euro).

Personas, kas vēlas piedalīties izsolē, iemaksā reģistrācijas maksuEUR 10,00 (Desmit euro) pašvaldības kontā;

Ludzas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000017453, juridiskā adrese:                                                 

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701:                                   

AS SWEDBANK

Konts:LV58HABA0551018987790

Kods: HABALV22.

un   nodrošinājuma naudu  – EUR -9600.00 (Deviņi tūkstoši seši simti  euro)  pašvaldības kontā;

Ludzas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000017453, juridiskā adrese:                                                 

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701:                                   

AS Citadele banka

Konts:LV15PARX0002240270013

Kods: PARXLV22

3.Izsoles solis – EUR 5000,00 (Pieci tūkstoši  euro).

4.Izsole notiks 27.08.2021. plkst. 9.30 pēc adreses: „Domes nams”’ Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads, LV-5706.

5.Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties izsolei, līdz 2021.gada 25. augusta plkst.12:00 jāiesniedz  izsoles noteikumos norādītie  dokumenti pēc adreses: „Domes nams”’ Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads, LV-5706.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ludzas novada pašvaldības  mājaslapā: www. ludzasnovads.lv

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Pieteikumus par piedalīšanos izsolē līdz 2021.gada 25.augusta plkst.12:00 jāiesniedz:

  1)Personīgi –  „Domes nams”, . Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads,

  2)pa pastu –  „Domes nams”, . Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads,

  3) elektroniski –[email protected]


26.07.2021. paziņojums

Ludzas novada pašvaldība  mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības kustamo mantu – lietotu traktoru T150K, valsts reģistrācijas numurs T8487LC, utilizācijas vajadzībām.

         Kustamās mantas izsoles sākumcena EUR 940,00 (deviņi simti četrdesmit euro un  00 centi) .

Izsoles nodrošinājuma maksa EUR 94,00 (deviņdesmit četri euro un 00 centi).

Izsoles solis EUR 20,00 (divdesmit euro un 00 centi).

 Izsole notiks  2021.gada 23.augustā plkst.12.00 Kārsavas pilsētas pārvaldes zālē Vienības ielā 53 , Kārsavā, Ludzas novadā.

        Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības reģ.Nr.90000017453,    kontā Nr.LV15PARX0002240270013  ar norādi :

“Maksa par izsoles nodrošinājumu. Izsoles objekts – kustamā manta – lietota traktora T150K, reģ.Nr. T8487LC utilizācija”.

 Pieteikumi par piedalīšanos izsolē (ar pievienotiem dokumentiem) pretendentiem jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Ludzas zeme”, līdz 2021.gada 19.augustam plkst.12.00:

– personīgi Ludzas  novada Kārsavas pilsētas pārvaldē– Vienības ielā 53, Kārsavā, pārvaldes ēkas 2.stāva, 14.kabinetā;

-pa pastu , adrese:Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717;

– elektroniski nosūtot pieteikumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: [email protected]

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ludzas novada pašvaldības mājas  lapā www.ludzasnovads.lv  vai www.karsava.lv

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot pa tālruni 29485721 ar Mērdzenes pagasta pārvaldnieku- Jāni Koļču.

Tālrunis uzziņām 28686389

doc-icon.pngPieteikums

doc-icon.pngIzsoles noteikumi 


26.07.2021. paziņojums

Ludzas novada pašvaldība  mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības kustamo mantu- lietotu traktoru JUMZ 6KL, valsts reģistrācijas Nr.T5902LB, bez tehniskās apskates.

Kustamās mantas izsoles sākumcena EUR 1600,00 (viens tūkstotis seši simti euro un  00 centi) t.sk.PVN.

Izsoles nodrošinājuma maksa EUR 160,00 (viens simts sešdesmit euro un 00 centi).

Izsoles solis EUR 20,00 (divdesmit euro un 00 centi).

Izsole notiks  2021.gada 23.augustā plkst.10.00 Kārsavas pilsētas pārvaldes zālē Vienības ielā 53 , Kārsavā, Ludzas novadā.

        Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības reģ.Nr.90000017453,    kontā Nr.LV15PARX0002240270013  ar norādi :

–       “Maksa par izsoles nodrošinājumu. Izsoles objekts-kustamā manta- traktors JUMZ 6KL,reģ.Nr. T5902LB”.

 Pieteikumi par piedalīšanos izsolē (ar pievienotiem dokumentiem) pretendentiem jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Ludzas zeme”, līdz 2021.gada 19.augustam plkst.12.00:

– personīgi Ludzas  novada Kārsavas pilsētas pārvaldē– Vienības ielā 53, Kārsavā, pārvaldes ēkas 2.stāva, 14.kabinetā;

-pa pastu , adrese:Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717;

– elektroniski nosūtot pieteikumu , kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: [email protected]

Ar izskoles noteikumiem var iepazīties Ludzas novada pašvaldības mājas  lapā www.ludzasnovads.lv  vai www.karsava.lv

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot pa tālruni 29485721 ar Mērdzenes pagasta pārvaldnieku- Jāni Koļču.

 Tālrunis uzziņām 28686389

Par iespējamām izsoles procesa norises izmaiņām, reģistrētie izsoles pretendenti tiks informēti elektroniski.

doc-icon.pngPIETEIKUMS 

doc-icon.pngIzsoles noteikumi 


26.07.2021. paziņojums

Ludzas novada pašvaldība  mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības kustamo mantu-  lietotu traktora piekabi MMZ-771B, valsts reģistrācijas numurs P7406LT.

Kustamās mantas izsoles sākumcena EUR 1100,00 (viens tūkstotis viens simts euro un  00 centi) t.sk.PVN.

Izsoles nodrošinājuma maksa EUR 110,00 (viens simts desmit euro un 00 centi).

Izsoles solis EUR 20,00 (divdesmit euro un 00 centi).

 Izsole notiks  2021.gada 23.augustā plkst.11.00 Kārsavas pilsētas pārvaldes zālē Vienības ielā 53 , Kārsavā, Ludzas novadā.

        Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības reģ.Nr.90000017453,    kontā Nr.LV15PARX0002240270013  ar norādi :

  •  “Maksa par izsoles nodrošinājumu. Izsoles objekts-kustamā manta- lietota traktora piekabe MMZ-771B, reģ.Nr. P7406LT”.

 Pieteikumi par piedalīšanos izsolē (ar pievienotiem dokumentiem) pretendentiem jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Ludzas zeme”, līdz 2021.gada 19.augustam plkst.12.00:

– personīgi Ludzas  novada Kārsavas pilsētas pārvaldē– Vienības ielā 53, Kārsavā, pārvaldes ēkas 2.stāva, 14.kabinetā;

-pa pastu , adrese:Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717;

– elektroniski nosūtot pieteikumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: [email protected]

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ludzas novada pašvaldības mājas  lapā www.ludzasnovads.lv  vai www.karsava.lv

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot pa tālruni 29485721 ar Mērdzenes pagasta pārvaldnieku- Jāni Koļču.

 Tālrunis uzziņām 28686389           

doc-icon.pngPieteikums

doc-icon.pngIzsoles noteikumi

  Par iespējamām izsoles procesa norises izmaiņām, reģistrētie izsoles pretendenti tiks informēti elektroniski


22.07.2021. paziņojums

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod valsts būvju nekustamo īpašumu “Vecrozes”, Matjunkos, Pureņu pagastā, Ludzas novadā, kadastra Nr. 6888 504 0008. Izsoles sākumcena EUR 480.00; nodrošinājums – EUR 48.00; izsoles solis – EUR 40.00. Izsoles sākums – 30.07.2021., izsoles noslēgums – 30.08.2021. plkst. 13.00, pieteikšanās līdz 19.08.2021.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz pieteikšanās termiņa beigām jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002 un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021397.


08.07.2021. paziņojums

Ludzas novada pašvaldība  pārdod  mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošos  nekustamos īpašumus:

Mežvidu pagastā – “ Priežusils”, kadastra numurs 6870 010 0047 ( zemes vienības kadastra apzīmējums 6870 010 0047) ar kopēju platību 12,5 ha  ( no tās meža zeme 12,5 ha ar mežaudzi).

Nekustamā īpašuma nosacītā  cena  –  EUR 58 000,00 ,  kas ir arī izsoles sākumcena.

         Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas- EUR 5800,00.

Izsoles solis –  EUR 1500,00.

Reģistrācijas maksa- EUR 50,00.

Maksāšanas līdzeklis – 100%  eiro apmērā no pirkuma cenas.

Nekustamā īpašuma atsavināšanas organizētājs- Kārsavas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija   ( turpmāk tekstā- Komisija).

    Izsole notiks 2021.gada 12. augustā  plkst.10.00,  pašvaldības sēžu zālē (Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas nov.).

Reģistrācijas maksa  jāieskaita Ludzas novada pašvaldības,  reģ. Nr.90000017453, kontā Nr. LV58 HABA 0551 0189 8779 0, norādot  tā iemaksas mērķi – NĪ  Mežvidu pagastā – “ Priežusils”, kadastra numurs 6870 010 0047, izsoles  reģistrācijas maksa

Nodrošinājuma  nauda jāieskaita Ludzas novada pašvaldības,  reģ. Nr.90000017453, kontā Nr. LV15PARX0002240270013, norādot  tā iemaksas mērķi –NĪ Mežvidu pagastā – “ Priežusils”, kadastra numurs 6870 010 0047, izsoles nodrošinājuma nauda”.

 Pieteikumus par piedalīšanos izsolēs (ar pievienotiem dokumentiem) pretendentiem jāiesniedz  līdz 2021.gada 6.augustam plkst. 15.00:

-personīgi-Vienības ielā 53, Kārsavā- Kārsavas pilsētas pārvaldes ēkas 2.stāvā 14.kab.,

– pa pastu, adrese  Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas nov., LV-5717,  vai,

– elektroniski,  nosūtot pieteikumu,  kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: [email protected] vai [email protected]

Par iespējamām izsoles procesa norises  izmaiņām, reģistrētie izsoles pretendenti tiks informēti elektroniski. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļa vietnēs  www.karsava.lv vai www.ludzasnovads.lv

Pieteikums  

Izsoles noteikumi

Papildus informācija pa t. 65733135,  e-pastu [email protected]


08.07.2021. paziņojums

Ludzas novada pašvaldība  pārdod  mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošos  nekustamos īpašumus:

 Goliševas pagastā – “Auzāni”, kadastra Nr. 68540010010 ( zemes vienības  kadastra apzīmējums 68540010010 platība 6,79ha,  ar mežaudzi):

–  izsoles sākumcena EUR 13000, 00;

–  izsoles solis EUR 1000,00;

– reģistrācijas maksa EUR 50,00, nodrošinājuma nauda EUR 1300,00;

– pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 06.08.2021. plkst. 15.00;

 izsole notiks 12.08.2021., plkst.13.00   pašvaldības sēžu zālē, Vienības ielā 53, Kārsavā, Ludzas nov.

Reģistrācijas maksa  jāieskaita Ludzas novada pašvaldības, reģ. Nr.90000017453, kontā Nr. LV58 HABA 0551 0189 8779 0, norādot  tā iemaksas mērķi – NĪ  Goliševas pagastā – “Auzāni”, kadastra Nr. 68540010010  izsoles  reģistrācijas maksa

Nodrošinājuma  nauda jāieskaita Ludzas novada pašvaldības, reģ. Nr.90000017453, kontā Nr. LV15PARX0002240270013, norādot  tā iemaksas mērķi – Goliševas pagastā – “Auzāni”, kadastra Nr. 68540010010, izsoles nodrošinājuma nauda”.

 Pieteikumus par piedalīšanos izsolēs (ar pievienotiem dokumentiem) pretendentiem jāiesniedz  līdz 2021.gada 6.augustam plkst. 15.00:

-personīgi-Vienības ielā 53, Kārsavā- Kārsavas pilsētas pārvaldes ēkas 2.stāvā 14.kab.,

– pa pastu, adrese  Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas nov., LV-5717,  vai,

– elektroniski,  nosūtot pieteikumu,  kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: [email protected] vai [email protected]

Pieteikums

Izsoles noteikumi  

Par iespējamām izsoles procesa norises  izmaiņām, reģistrētie izsoles pretendenti tiks informēti elektroniski. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļa vietnēs www.karsava.lv vai www.ludzasnovads.lv

Papildus informācija pa t. 65733135,  e-pastu [email protected]


08.07.2021. paziņojums

Ludzas novada pašvaldība  pārdod  mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošos  nekustamos īpašumus:

1. Mežvidu pagastā – “Mežsili”, kadastra Nr. 68700040304 ( zemes vienību  kadastra apzīmējumi 68700040171,  68700040251,  kopējā platība 4,4ha,  ar mežaudzi):

–  izsoles sākumcena EUR 5400, 00;

–  izsoles solis EUR 500,00;

– reģistrācijas maksa EUR 50,00, nodrošinājuma nauda EUR 540,00;

– pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 06.08.2021. plkst. 15.00;

– izsole notiks 12.08.2021., plkst.11.00   pašvaldības sēžu zālē, Vienības ielā 53, Kārsavā, Ludzas nov.

Reģistrācijas maksa  jāieskaita Ludzas novada pašvaldības, reģ. Nr.90000017453, kontā Nr. LV58 HABA 0551 0189 8779 0, norādot  tā iemaksas mērķi – NĪ “Mežsili”, kadastra Nr. 68700040304, izsoles  reģistrācijas maksa

Nodrošinājuma  nauda jāieskaita Ludzas novada pašvaldības, reģ. Nr.90000017453, kontā Nr. LV15PARX0002240270013, norādot  tā iemaksas mērķi –NĪ  “Mežsili”, kadastra Nr. 68700040304 zsoles nodrošinājuma nauda”.

 Pieteikumus par piedalīšanos izsolēs (ar pievienotiem dokumentiem) pretendentiem jāiesniedz  līdz 2021.gada 6.augustam plkst. 15.00:

-personīgi-Vienības ielā 53, Kārsavā- Kārsavas pilsētas pārvaldes ēkas 2.stāvā 14.kab.,

– pa pastu, adrese  Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas nov., LV-5717,  vai,

– elektroniski,  nosūtot pieteikumu,  kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: [email protected] vai [email protected]

Izsoles noteikumi 

Pieteikums

Par iespējamām izsoles procesa norises  izmaiņām, reģistrētie izsoles pretendenti tiks informēti elektroniski. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļa vietnēs  www.karsava.lv vai www.ludzasnovads.lv

Papildus informācija pa t. 65733135,  e-pastu [email protected]


08.07.2021. paziņojums

Ludzas novada pašvaldība  pārdod  mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošos  nekustamos īpašumus:

Mērdzenes pagastā – “Bubini”, kadastra Nr. 68720020043 ( zemes vienību  kadastra apzīmējums 68720020043, platība 4,31ha,  ar mežaudzi):

–  izsoles sākumcena EUR 7500, 00;

–  izsoles solis EUR 500,00;

– reģistrācijas maksa EUR 50,00, nodrošinājuma nauda EUR 750,00;

– pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 06.08.2021. plkst. 15.00;

– izsole notiks 13.08.2021., plkst.10.00   pašvaldības sēžu zālē, Vienības ielā 53, Kārsavā, Ludzas nov.

Reģistrācijas maksa  jāieskaita Ludzas novada pašvaldības, reģ. Nr.90000017453, kontā Nr. LV58 HABA0551018 87790, norādot  tā iemaksas mērķi – NĪ “Bubini”,  kadastra Nr.  6872 002 0043, izsoles  reģistrācijas maksa

Nodrošinājuma  nauda jāieskaita Ludzas novada pašvaldības, reģ. Nr.90000017453, kontā Nr. LV15PARX0002240270013, norādot  tā iemaksas mērķi –- NĪ “Bubini”,  kadastra Nr.  6872 002 0043, izsoles nodrošinājuma nauda”.

 Pieteikumus par piedalīšanos izsolēs (ar pievienotiem dokumentiem) pretendentiem jāiesniedz  līdz 2021.gada 6.augustam plkst. 15.00:

personīgi-Vienības ielā 53, Kārsavā- Kārsavas pilsētas pārvaldes ēkas 2.stāvā 14.kab.,

– pa pastu, adrese  Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas nov., LV-5717,  vai,

– elektroniski,  nosūtot pieteikumu,  kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: [email protected] vai [email protected]

Izsoles noteikumi

Pieteikums

Par iespējamām izsoles procesa norises  izmaiņām, reģistrētie izsoles pretendenti tiks informēti elektroniski. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības  mājas lapā  www.karsava.lv vai www.ludzasnovads.lv

Papildus informācija pa t. 65733135, e-pastu  [email protected]


08.07.2021. paziņojums

Ludzas novada pašvaldība  pārdod  mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošos  nekustamos īpašumus:

Goliševas pagastā – “Lesoks”, kadastra Nr. 68540020061 ( zemes vienības  kadastra apzīmējums 68540020061 platība 1,89ha,  ar mežaudzi):

–  izsoles sākumcena EUR 5000, 00;

–  izsoles solis EUR 500,00;

– reģistrācijas maksa EUR 50,00, nodrošinājuma nauda EUR 500,00;

– pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 06.08.2021. plkst. 15.00;

Izsole notiks 12.08.2021., plkst. 12.00, pašvaldības sēžu zālē, Vienības ielā 53, Kārsavā, Ludzas nov.

Reģistrācijas maksa  jāieskaita Ludzas novada pašvaldības, reģ. Nr.90000017453, kontā Nr. LV58 HABA 0551 0189 8779 0, norādot  tā iemaksas mērķi – NĪ Goliševas pagastā – “Lesoks”, kadastra Nr. 68540020061, izsoles  reģistrācijas maksa

Nodrošinājuma  nauda jāieskaita Ludzas novada pašvaldības, reģ. Nr.90000017453, kontā Nr. LV15PARX0002240270013, norādot  tā iemaksas mērķi –NĪ  Goliševas pagastā – “Lesoks”, kadastra Nr. 68540020061  , izsoles nodrošinājuma nauda”.

 Pieteikumus par piedalīšanos izsolēs (ar pievienotiem dokumentiem) pretendentiem jāiesniedz līdz 2021.gada 6. augustam plkst. 15.00:

-personīgi-Vienības ielā 53, Kārsavā – Kārsavas pilsētas pārvaldes ēkas 2.stāvā 14.kab.,

– pa pastu, adrese  Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas nov., LV-5717,  vai,

– elektroniski,  nosūtot pieteikumu,  kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: [email protected] vai [email protected]

Pieteikums

Izsoles noteikumi 

Par iespējamām izsoles procesa norises  izmaiņām, reģistrētie izsoles pretendenti tiks informēti elektroniski. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļa vietnēs www.karsava.lv vai www.ludzasnovads.lv

Papildus informācija pa t. 65733135,  e-pastu [email protected]


08.07.2021. paziņojums

Ludzas novada pašvaldība  pārdod  mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošos  nekustamos īpašumus:

 Mērdzenes pagastā – “Mazkļavas”, kadastra Nr. 68720010328 ( zemes vienības  kadastra apzīmējums 68720010328, platība 2,01ha,  ar mežaudzi):

–  izsoles sākumcena EUR 4000, 00;

–  izsoles solis EUR 500,00;

– reģistrācijas maksa EUR 50,00, nodrošinājuma nauda EUR 400,00;

– pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 06.08.2021. plkst. 15.00;

izsole notiks 13.08.2021., plkst.11.00 pašvaldības sēžu zālē, Vienības ielā 53, Kārsavā, Ludzas nov.

Reģistrācijas maksa  jāieskaita Ludzas novada pašvaldības, reģ. Nr.90000017453, kontā Nr. LV58 HABA 0551 0189 8779 0, norādot  tā iemaksas mērķi – NĪ “Mazkļavas”, kadastra Nr. 68720010328, , izsoles  reģistrācijas maksa

Nodrošinājuma  nauda jāieskaita Ludzas novada pašvaldības, reģ. Nr.90000017453, kontā Nr. LV15PARX0002240270013, norādot  tā iemaksas mērķi –NĪ  “Mazkļavas”, kadastra Nr. 68720010328 , izsoles nodrošinājuma nauda”.

 Pieteikumus par piedalīšanos izsolēs (ar pievienotiem dokumentiem) pretendentiem jāiesniedz  līdz 2021.gada 6.augustam plkst. 15.00:

-personīgi-Vienības ielā 53, Kārsavā- Kārsavas pilsētas pārvaldes ēkas 2.stāvā 14.kab.,

– pa pastu, adrese  Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas nov., LV-5717,  vai,

– elektroniski,  nosūtot pieteikumu,  kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: [email protected] vai [email protected]

Pieteikums 

Izsoles noteikumi

Par iespējamām izsoles procesa norises  izmaiņām, reģistrētie izsoles pretendenti tiks informēti elektroniski. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļa vietnēs www.karsava.lv vai www.ludzasnovads.lv

Papildus informācija pa t. 65733135,  e-pastu [email protected]


02.07.2021. paziņojums

Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

Nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta:

Nekustamais īpašums “Ezerloki”, Istras pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 68600060151, kas sastāv no zemes vienības 2,73 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68600060104.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena: 4717,10 EUR

Nodrošinājuma nauda: 471,71 EUR

Izsoles solis: 200,00 EUR

Izsoles norises laiks: 03.08.2021. plkst.10.00

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV15PARX0002240270013, kods PARXLV22, A/S “Citadele banka”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu no pulksten 8 līdz 12 un  no 13 līdz 17 Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kabinetā. Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālr. 65707410; 26665224; 26430058.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, saskaņā ar izsoles noteikumiem(Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kab.).

Pretendentiem, kuriem pastāv pirmpirkuma tiesības, lūgums mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Izsoles norises vieta – Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldībā (3.stāvā, mazā zālē).

Tālrunis uzziņām 65707410; 26430058

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit – Izsoles noteikumi 


Zemes un telpu nomas izsoles | Aktuālās


Informācija tiks publicēta!


Izsoles uz atsavināšanu | Arhīvs

Zemes un telpu nomas izsoles | Arhīvs 

 

 
coloring.cool