LV EN

Otrdiena, 2023. gada 07. februāris
Ričards, Rihards, Nelda
Ludza
Snow
-2°C
 
A A A

Izsoles


Izsoles uz atsavināšanu | Aktuālās


07.02.2023. paziņojums

Ludzas novada pašvaldība rīko Ludzas novada pašvaldībai piederošo Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ludzas tūrisma aģentūra” kapitāla daļu pārdošanas atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli, ar pirmpirkuma tiesībām:

Informācija par kapitālsabiedrību:

Kapitāla daļa sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Ludzas tūrisma aģentūra”, (firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ludzas tūrisma aģentūra”), reģistrācijas Nr. 50003367381, juridiskā adrese: Baznīcas iela 42, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Izsoles objekts:

Ludzas novada pašvaldībai piederošās 6816 (seši tūkstoši astoņi simti sešpadsmit) kapitāldaļas otrās izsoles pārdošanas sākotnējā vērtība (cena) EUR 5452,80 (pieci tūkstoši četri simti piecdesmit divi eiro 80 centi).

Kapitāla daļu sākotnējā nosacītā pārdošanas vērtība: EUR 5452,80

Nodrošinājuma nauda: EUR 545,28

Izsoles solis: EUR 100,00

Dalības maksa: EUR 20,00

Izsoles norises laiks: 29.03.2023. plkst. 10.00

Pirms pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanas, Pretendents iemaksā Ludzas novada pašvaldības kontā: „Citadele” AS, kods PARXLV22 konta Nr. LV09PARX0002240270024: dalības maksu EUR 20,00 (divdesmit eiro, 00 centi) apmērā (maksājuma uzdevumā norāda šādu informāciju: dalības maksa kapitāla daļas izsolē);

Ar Noteikumiem un līguma projektu var iepazīties Ludzas novada pašvaldības mājaslapā www.ludzasnovads.lv, vai klātienē: Raiņa ielā 16, Ludzā, darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.30, iepriekš vienojoties pa telefonu: 26430058 vai e-pastu: pasts@ludzasnovads.lv.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz Ludzas novada pašvaldībai, Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 vai, ja pieteikumu iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu iesūtot to uz elektronisko pasta adresi: pasts@ludzasnovads.lv

Pretendentiem, kuriem pastāv pirmpirkuma tiesības, lūgums mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Izsoles norises vieta – Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldībā (3.stāva zālē).

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ludzas tūrisma aģentūra” kapitāla daļu pārdošanas noteikumi


23.12.2022. paziņojums

Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

Nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta:

Nekustamais īpašums, dzīvoklis Nr.2, Tālavijas iela 27, Ludza, Ludzas novads ar kadastra numuru 68019002585, kas sastāv no dzīvokļa 20,0 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas 1662/21999 no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 68010050099001; 68010050099002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 68010050099.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena: EUR 2000,00

Nodrošinājuma nauda: EUR 200,00

Izsoles solis: EUR 50,00

Izsoles norises laiks: 15.02.2022. plkst. 10.00

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV15PARX0002240270013, kods PARXLV22, A/S “Citadele banka”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu no pulksten 8 līdz 12 un  no 13 līdz 17 Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kabinetā. Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālr.  26430058.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, saskaņā ar izsoles noteikumiem (Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kab.).

Pretendentiem, kuriem pastāv pirmpirkuma tiesības, lūgums mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Izsoles norises vieta – Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldībā (3.stāva zālē).

Tālrunis uzziņām: 26430058

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit – Izsoles noteikumi

 


23.12.2022. paziņojums

Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

Nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta:

Nekustamais īpašums, Klusā iela 2, Ludza, Ludzas novads ar kadastra numuru 68010010070, kas sastāv no zemes vienības  0,2791 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68010010070.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena: EUR 6300,00

Nodrošinājuma nauda: EUR 630,00

Izsoles solis: EUR 200,00

Izsoles norises laiks: 15.02.2022. plkst. 11.00

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV15PARX0002240270013, kods PARXLV22, A/S “Citadele banka”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu no pulksten 8 līdz 12 un  no 13 līdz 17 Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kabinetā. Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālr. 26430058.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, saskaņā ar izsoles noteikumiem (Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kab.).

Pretendentiem, kuriem pastāv pirmpirkuma tiesības, lūgums mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Izsoles norises vieta – Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldībā (3.stāva zālē).

Tālrunis uzziņām:  26430058

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit – Izsoles noteikumi


23.12.2022. paziņojums

Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

Nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta:

Nekustamais īpašums, Zvirgzdenes iela 6, Ludza, Ludzas novads ar kadastra numuru 68010010161, kas sastāv no zemes vienības 1139 m2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68010010161.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena: EUR 2700,00

Nodrošinājuma nauda: EUR 270,00

Izsoles solis: EUR 100,00

Izsoles norises laiks: 15.02.2022. plkst. 13.00

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV15PARX0002240270013, kods PARXLV22, A/S “Citadele banka”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu no pulksten 8 līdz 12 un  no 13 līdz 17 Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kabinetā. Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālr. 26430058.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, saskaņā ar izsoles noteikumiem (Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kab.).

Pretendentiem, kuriem pastāv pirmpirkuma tiesības, lūgums mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Izsoles norises vieta – Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldībā (3.stāva zālē).

Tālrunis uzziņām: 26430058

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit – Izsoles noteikumi

 


23.12.2022. paziņojums

Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

Nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta:

Nekustamais īpašums ” Skola”, Salnavas pagasts, Ludzas novads  ar kadastra numuru 68940060306, kas sastāv no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 68940060306001 (skolas ēkas); 68940060306003 (palīgēka) un  zemes vienības 1,77 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68940060306.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena: EUR 15040,00

Nodrošinājuma nauda: EUR 1504,00

Izsoles solis: EUR 500,00

Izsoles norises laiks: 15.02.2022. plkst. 14.00

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV15PARX0002240270013, kods PARXLV22, A/S “Citadele banka”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu no pulksten 8 līdz 12 un  no 13 līdz 17 Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kabinetā. Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālr. 26430058.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, saskaņā ar izsoles noteikumiem (Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kab.).

Pretendentiem, kuriem pastāv pirmpirkuma tiesības, lūgums mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Izsoles norises vieta – Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldībā (3.stāva zālē).

Tālrunis uzziņām: 26430058

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit – Izsoles noteikumi

 


Izsoļu arhīvs


Izsoles uz atsavināšanu | Arhīvs

Zemes un telpu nomas izsoles | Arhīvs