LV EN

Ceturtdiena, 2023. gada 09. februāris
Simona, Apolonija
Ludza
Sunny
-6°C
 
A A A

Pilsētu un pagastu pārvaldes

Vitālijs Vaļdens
Pilsētas pārvaldes vadītājs
Tel: 65794037
E-pasts: vitalijs.valdens@ludzasnovads.lv

Zilupes pilsētas pārvalde
Tel: 65707311
E-pasts: zilupe@ludzasnovads.lv

Marita Stepanova
Pilsētas pārvaldes vadītāja
Tel: 29112897
E-pasts: marita.stepanova@ludzasnovads.lv

Kārsavas pilsētas pārvalde
Tel: 29322477
E-pasts: karsava@ludzasnovads.lv

Andris Valeinis
Briģu pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 29481616
E-pasts: brigi@ludzasnovads.lv

Līga Dinaburska
Sociālais darbinieks Briģu pagastā
Tel: 65726198
E-pasts: liga.dinaburska@ludzasnovads.lv

Briģu pagasta pārvalde
Tel: 65729853
E-pasts: brigi@ludzasnovads.lv

Aija Lazovska
Cirmas pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 65729300
E-pasts: cirma@ludzasnovads.lv

Biruta Ažesole
Sociālais darbinieks Cirmas un Pureņu pagastos
Tel: 65729399
E-pasts: biruta.azesole@ludzasnovads.lv

Cirmas pagasta pārvalde
Tel: 65729300
E-pasts: cirma@ludzasnovads.lv

Kasiere
Tel: 65794121

Antoņina Sjakste
Isnaudas pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 29373032
E-pasts: isnauda@ludzasnovads.lv

Daina Laganovska
Sociālais darbinieks Isnaudas pagastā
Tel: 65794097
E-pasts: daina.laganovska@ludzasnovads.lv

Isnaudas pagasta pārvalde
Tel: 65729175
E-pasts: isnauda@ludzasnovads.lv

Kasiere
Tel: 65729139

Aleksandrs Sovāns
Istras pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 20223634
E-pasts: istra@ludzasnovads.lv

Olga Cvetkova
Sociālā darbiniece
Tel: 65729523
E-pasts: olga.cvetkova@ludzasnovads.lv

Istras pagasta pārvalde
Tel: 65729504
E-pasts: istra@ludzasnovads.lv

Andris Valeinis
Nirzas pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 29481616
E-pasts: andris.valeinis@ludzasnovads.lv

Zinaīda Igovena
Sociālais darbinieks Nirzas un Rundēnu pagastos
Tel: 65729611
E-pasts: zinaida.igovena@ludzasnovads.lv

Nirzas pagasta pārvalde
Tel: 65729753
E-pasts: nirza@ludzasnovads.lv

Saimniecības pārzinis
Tel: 26159080

Pēteris Trukšāns
Ņukšu pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 29230461
E-pasts: nuksi@ludzasnovads.lv

Karīna Sļadze
Sociālā darbiniece Pildas un Ņukšu pagastos
Tel: 65794106
E-pasts: karina.sladze@ludzasnovads.lv
Kabinets: 6

Ņukšu pagasta pārvalde
Tel: 28609407
E-pasts: nuksi@ludzasnovads.lv

Pēteris Trukšāns
Pildas pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 29230461
E-pasts: pilda@ludzasnovads.lv

Karīna Sļadze
Sociālā darbiniece Pildas un Ņukšu pagastos
Tel: 65794106
E-pasts: karina.sladze@ludzasnovads.lv
Kabinets: 6

Pildas pagasta pārvalde
Tel: 20081379
E-pasts: pilda@ludzasnovads.lv

Pureņu pagasta pārvalde
Tel: 22439487
E-pasts: pureni@ludzasnovads.lv

Biruta Ažesole
Sociālais darbinieks Cirmas un Pureņu pagastos
Tel: 65729399
E-pasts: biruta.azesole@ludzasnovads.lv

Aija Lazovska
Pureņu pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 65729300
E-pasts: pureni@ludzasnovads.lv

Aleksandrs Sovāns
Rundēnu pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 20223634
E-pasts: rundeni@ludzasnovads.lv

Zinaīda Igovena
Sociālais darbinieks Nirzas un Rundēnu pagastos
Tel: 65729611
E-pasts: zinaida.igovena@ludzasnovads.lv

Rundēnu pagasta pārvalde
Tel: 65729604
E-pasts: rundeni@ludzasnovads.lv

Irēna Kaupuže
Goliševas pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 26111413
E-pasts: goliseva@ludzasnovads.lv

Tatjana Karpisonova
Sociālā darbiniece Goliševā
Tel: 65711120
E-pasts: tatjana.karpisonova@ludzasnovads.lv

Kasiere
Tel: 28080622

Irēna Kaupuže
Malnavas pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 26111413
E-pasts: malnava@ludzasnovads.lv

Malnavas pagasta pārvalde
Tel: 26533707
E-pasts: malnava@ludzasnovads.lv

Anna Gabrāne
Mežvidu pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 26126901
E-pasts: anna.gabrane@ludzasnovads.lv

Dace Rancāne
Sociālā darbiniece Mežvidos
Tel: 28311560
E-pasts: dace.rancane@ludzasnovads.lv

Mežvidu pagasta pārvalde
Tel: 65728268
E-pasts: mezvidi@ludzasnovads.lv

Jānis Koļčs
Mērdzenes pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 29485721
E-pasts: janis.kolcs@ludzasnovads.lv

Ināra Sarkane
Sociālā darbiniece Mērdzenē
Tel: 65711130
E-pasts: inara.sarkane@ludzasnovads.lv

Mērdzenes pagasta klientu apkalpošanas speciālists
Tel: 29394177

Mērdzenes pagasta pārvalde
Tel: 65722225
E-pasts: merdzene@ludzasnovads.lv

Skaidrīte Marčenoka
Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 29395827
E-pasts: pasiene@ludzasnovads.lv

Pasienes pagasta pārvalde
Tel: 65729925
E-pasts: pasiene@ludzasnovads.lv

Ludmila Matvejenko
Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 65794004
E-pasts: lauderi@ludzasnovads.lv

Ciblas pagasta pārvalde
Tel: 65729046
E-pasts: cibla@ludzasnovads.lv

Miervaldis Trukšāns
Ciblas pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 26594838
E-pasts: miervaldis.truksans@ludzasnovads.lv

Kasiere
Tel: 29138389

Saimniecības pārzinis
Tel: 26166668

Anna Gabrāne
Salnavas pagasta pārvaldes vadītāja:
Tel: 26126901
E-pasts: anna.gabrane@ludzasnovads.lv

Veneranda Kalve
Sociālās palīdzības organizatore Salnavā
Tel: 65711145
E-pasts: veneranda.kalve@ludzasnovads.lv

Salnavas pagasta pārvalde
Tel: 65707363
E-pasts: salnava@ludzasnovads.lv

Ināra Sprudzāne
Blontu pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 29711939
E-pasts: blonti@ludzasnovads.lv

Kasiere
Tel: 65700894

Līdumnieku pagasta pārvalde
Tel: 65729790
E-pasts: lidumnieki@ludzasnovads.lv

Miervaldis Trukšāns
Līdumnieku pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 65729790
E-pasts: miervaldis.truksans@ludzasnovads.lv

Valentīna Trukšāne
Pušmucovas pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 65728104
E-pasts: valentina.truksane@ludzasnovads.lv

Pušmucovas pagasta pārvalde
Tel: 65728104
E-pasts: pusmucova@ludzasnovads.lv

Ināra Sprudzāne
Zvirgzdenes pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 29711939
E-pasts: zvirgzdene@ludzasnovads.lv

Kasiere
Tel: 65700834