LV EN

Ceturtdiena, 2023. gada 09. februāris
Simona, Apolonija
Ludza
Sunny
-6°C
 
A A A

Domes komisijas

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai Ludzas novada pašvaldība ir izveidojusi komisijas. Zemāk uzskaitītas ar saistošajos noteikumos Nr.1/2021 “Ludzas novada pašvaldības nolikums” apstiprinātās komisijas.

Vēlēšanu komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Iveta Gajevska 

Komisijas sekretārs:

Nadežda Tarasova

Komisijas locekļi:

Inta Senkāne
Arnis Poikāns
Saule Jakušenoka
Aija Paršova
Sintija Timule

Administratīvā komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Edgars Skruļs – Kārsavas novada pašvaldības vides pārvaldības speciālists;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – atbildīgais sekretārs:

Ilona Seņkova – Juridiskās nodaļas juriskonsulte;

Komisijas locekļi:  

Aleksandrs Narnickis –Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vides inženieris;
Raitis Osipovs – Ludzas novada bāriņtiesas locekļa palīgs, vecākais lietvedis;
Arturs Isakovičs – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas inženierkomunikāciju piesaistes  galvenais specialists;
Inese Žuka – Ludzas novada Sociālā dienesta juriskonsulte;
Sarmīte Leščinska – Ciblas vidusskolas direktore

Administratīvās komisijas nolikums

Atbalsta sportam pieteikumu izvērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Ināra Silicka – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietniece;

Komisijas locekļi:

Ineta Miklucāne – Ludzas novada Sporta skolas sporta metodiķis;
Andrejs Narnickis – Ludzas novada Sporta skolas direktora vietnieks pieaugušo sportā;
Līga Mežule – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja;      

Komisijas sekretārs (bez balss tiesībām):

Anita Puncule – Ludzas novada Sporta skolas direktora vietnieks pieaugušo sportā.

Noteikumi “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ludzas novadā”

Administratīvo aktu strīdu komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Edgars Mekšs – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Sergejs Jakovļevs – Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors

Komisijas locekļi:

Ināra Silicka- Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietniece
Līga Mežule – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
Kristīne Nikolajeva – juridiskās nodaļas vadītāja
Ināra Strazda – Administratīvās nodaļas personāla speciālists

Komisijas loceklis-sekretārs:

Violeta Kairova – juridiskās nodaļas juriskonsulte

Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikums

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Sergejs Jakovļevs – Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Modris Karpovs – Ludzas novada domes deputāts;

Komisijas locekļi:

Kristīne Nikolajeva – Juridiskās nodaļas vadītāja;
Anna Orinska – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciāliste;

Komisijas locekle-sekretāre:

Aina Poikāne – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste.

Iepirkumu komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Kristīne Nikolajeva – Juridiskās nodaļas vadītāja;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks- sekretārs:

Nadežda Tarasova – Juridiskās nodaļas iepirkumu speciāliste;

Komisijas locekļi:

Anastasija Ņukša – Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenais ekonomists;
Valērijs Laganovskis – Ludzas novada pašvaldības būvvaldes vadītājs;
Viola Andruščenko – Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā projektu vadītāja;

Komisijas loceklis-sekretārs:

Sniedze Irbe – Juridiskās nodaļas juriskonsulte;
Irina Aļošina – Juridiskās nodaļas iepirkumu speciāliste;
Jeļena Kigitoviča – Attīstības un plānošanas nodaļas juriskonsults.

Iepirkumu komisijas nolikums

Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Mārīte Romanovska – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Valdis Maslovskis – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 3.vietnieks;

Komisijas locekļi:

Vilhelms Kušners – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists;
Aina Poikāne – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste;

Komisijas locekle-sekretāre:

Anastasija Ņukša – Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenā ekonomiste.

Īpašumu privatizācijas komisijas nolikums

Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Valdis Maslovskis – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 3.vietnieks;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks- sekretārs:

Aina Poikāne – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste;

Komisijas locekļi:

Anastasija Ņukša – Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenais ekonomists;
Sniedze Irbe – Juridiskās nodaļas juriskonsulte;
Vilhelms Kušners – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists;
Inese Nagle – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas speciālists mājokļu jautājumos;
Anatolijs Trizna – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists.

Īpašuma atsavināšanas komisijas nolikums

Dzīvokļu komisija 

Komisijas priekšsēdētājs:

Mārīte Romanovska – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Katrīna Skrebinska –  Ludzas novada Sociālā dienesta Ludzas teritoriālās nodaļas vadītāja;

Komisijas locekļi:

Sniedze Irbe – Juridiskās nodaļas juriskonsults
Aina Poikāne – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste;

Komisijas locekle – sekretāre:

Inese Nagle – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas speciālists mājokļu jautājumos.

Dzīvokļu komisijas nolikums

Pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Sergejs Jakovļevs – Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Aleksejs Enikovs – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vecākais grāmatvedis;

Komisijas locekļi:

Anatolijs Trizna – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists;
Anna Orinska – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists;
Mārīte Romanovska – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja;

Komisijas sekretāre bez balss tiesībām:

Aina Poikāne – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste.

Īpašuma novērtēšanas komisijas nolikums

 

Ludzas novada pašvaldības ētikas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Ināra Silicka – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietniece;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks-sekretārs:

Irēna Uzuļeņa – Finanšu un grāmatvedības nodaļas grāmatvede;

Komisijas locekļi:

Sergejs Jakovļevs – Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
Renāte Mikaskina – Ludzas novada pašvaldības domes deputāte;
Sarmīte Gutāne – Izglītības pārvaldes vadītāja.

Ētikas komisijas nolikums

Uzņēmējdarbības licencēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

            Sergejs Jakovļevs– Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Ilona Igovena – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja;

Komisijas locekļi:

Mārīte Romanovska – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja;
Sniedze Irbe – Juridiskās nodaļas juriskonsults;
Līga Mežule – Ludzas novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja;

Komisijas loceklis – sekretārs:

Jānis Romancāns – Ludzas novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas uzņēmējdarbības koordinators.

Uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas nolikums

Darījumu ar lauksaimniecības zemēm tiesiskuma izvērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Mārīte Romanovska – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Valdis Maslovskis – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 3.vietnieks;

Komisijas locekļi:

Anatolijs Trizna – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists;
Anna Orinska – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciāliste;
Vilhelms Kušners – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists;
Ludmila Krišāne – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciāliste;

Komisijas locekle – sekretāre:

Sniedze Irbe – Juridiskās nodaļas juriskonsulte.

Darījumu ar lauksaimniecības zemēm tiesiskuma izvērtēšanas komisija

Nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību izsoles komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Mārīte Romanovska – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Ilona Igovena – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja;

Komisijas locekļi:

Anatolijs Trizna – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists;
Anna Orinska – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciāliste;
Vilhelms Kušners – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists;
Aina Poikāne – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste;

Komisijas locekle – sekretāre:

Sniedze Irbe –  Juridiskās nodaļas juriskonsulte.

Nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību komisijas nolikums

Medību koordinācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Arturs Isakovičs – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas inženierkomunikāciju piesaistes galvenais speciālists;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Andris Ļubka – Ludzas novada domes deputāts;

Komisijas locekļi:

Igors Žurzdins – Austrumlatgales virsmežniecības Ludzas nodaļas vecākais mežzinis;
Kārlis Skrastiņš – pilnvarotais pārstāvis no meža īpašnieku biedrības;      
Edgars Čubars – Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītājs;

Komisijas sekretāre:

Ināra Vonda – Administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre.

Medību koordinācijas komisijas nolikums

Ludzas novada medību koordinācijas komisijas sēžu protokoli

Pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisija

Komisijas priekšsēdētāja:

Edgars Mekšs – Ludzas novada domes priekšsēdētājs;

Komisijas locekļi:

Ilona Igovena – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja;
Jevgenija Kušča – Ludzas novada pašvaldības domes deputāte;
Gunta Kozlova – SIA “Ludzas rajona slimnīca” virsārste;
Ināra Strazda – Administratīvās nodaļas personāla speciāliste.

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Komisijas priekšsēdētāja:

Inese Romanova – Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece;

Komisijas locekļi:

Sarmīte Upīte – Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” logopēde;
Jekaterina Fjodorova – Ludzas novada Izglītības pārvaldes izglītības psiholoģe;
Svetlana Stukāne – Ludzas novada Izglītības pārvaldes speciālā pedagoģe;
Tatjana Jakubova – SIA “Rēzeknes slimnīca” bērnu psihiatre.

Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums

Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētāja:

Sarmīte Gutāne –  Ludzas novada Izglītības pārvaldes vadītāja; 

Komisijas locekļi:

Eleonora Obrumāne – Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra direktore;
Jolanta Strogonova – Ludzas novada Izglītības pārvaldes pieaugušo izglītības metodiķe.

Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikums

Starpinstitucionālā sadarbības grupa bērnu tiesību aizsardzības jomā 

Ināra Anča –  Ludzas novada Bāriņtiesas locekle;

Ineta Ludborža – Ludzas novada Sociālā dienesta sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem;

Vaira Šicāne – Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis” vadītāja;

Valērija Ņikitina – Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ludzas iecirkņa nepilngadīgo lietu inspektore;

Skaidrīte Jemeļjanova – Valsts probācijas dienesta vadošā probācijas speciāliste -nodaļas vadītāja.

Ludzas novada pašvaldības starpinstitucionālās sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā nolikums

Pašvaldības apbalvojumu komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Edgars Mekšs – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Ināra Silicka – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietniece;

Komisijas locekļi:

Zinaīda Buliga – Ludzas 2.vidusskolas direktore;
Lolita Greitāne – Ludzas Mūzikas pamatskolas direktore;
Jevgēnija Kušča – Ludzas novada domes deputāte;
Vera Putāne – Biedrības “Līdzdalībai nav vecuma” valdes priekšsēdētāja;
Anita Klovāne – sabiedrības pārstāvis;
Oļegs Agafonovs – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 2.vietnieks;

Komisijas sekretārs:

Ināra Vonda – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre.

 

Ludzas novada pašvaldības naudas balvas par izciliem sasniegumiem kultūrā un sportā piešķiršanas komisija

Komisijas priekšsēdētāja:

Ināra Silicka –  Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietniece;

Komisijas locekļi:

Andrejs Narnickis – Ludzas novada Sporta skolas direktora vietnieks pieaugušo sportā;
Sandra Vorkale – J.Soikāna Ludzas mākslas skolas direktore;
Līga Mežule – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja;
Dace Tihovska – Ludzas novada pašvaldības domes deputāte;      

Komisijas loceklis – sekretārs:

Karīna Demko-Seņkāne – Ludzas pilsētas kultūras nama kultūras metodiķis.

Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem kultūrā, sportā, un naudas balvu apmēru