LV RU EN

Otrdiena, 2022. gada 24. maijs
Marlēna, Ilvija, Ziedone
Ludza
Sunny
19°C
 
A A A

Domes komisijas

Ludzas novada Dzīvokļu komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Mārīte Romanovska – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Katrīna Skrebinska –  Ludzas novada Sociālā dienesta Ludzas teritoriālās nodaļas vadītāja;

Komisijas locekļi:

Sniedze Irbe – Juridiskās nodaļas juriskonsults
Aina Poikāne – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste;

Komisijas locekle – sekretāre:

Inese Nagle – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas speciālists mājokļu jautājumos.

Dzīvokļu komisijas nolikums (aktuālā redakcija)


Ludzas novada pašvaldības apbalvojumu komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Edgars Mekšs – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Ināra Silicka – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietniece;

Komisijas locekļi:

Zinaīda Buliga – Ludzas 2.vidusskolas direktore;
Lolita Greitāne – Ludzas Mūzikas pamatskolas direktore;
Jevgēnija Kušča – Ludzas novada domes deputāte;
Vera Putāne – Biedrības “Līdzdalībai nav vecuma” valdes priekšsēdētāja;
Anita Klovāne – sabiedrības pārstāvis;
Oļegs Agafonovs – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 2.vietnieks;

Komisijas sekretārs:

Ināra Vonda- administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre.


Ludzas novada Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Mārīte Romanovska – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Valdis Maslovskis – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 3.vietnieks;

Komisijas locekļi:

Vilhelms Kušners – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists;
Aina Poikāne – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste;

Komisijas locekle-sekretāre:

Anastasija Ņukša – Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenā ekonomiste.

Īpašumu privatizācijas komisijas nolikums


Ludzas novada Iepirkuma komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Kristīne Nikolajeva – Juridiskās nodaļas vadītāja;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks- sekretārs:

Nadežda Tarasova – Juridiskās nodaļas iepirkumu speciāliste;

Komisijas locekļi:

Anastasija Ņukša – Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenais ekonomists;
Valērijs Laganovskis – Ludzas novada pašvaldības būvvaldes vadītājs;
Viola Andruščenko – Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā projektu vadītāja;

Komisijas loceklis-sekretārs:

Sniedze Irbe – Juridiskās nodaļas juriskonsulte;
Irina Aļošina – Juridiskās nodaļas iepirkumu speciāliste;
Jeļena Kigitoviča – Attīstības un plānošanas nodaļas juriskonsults.

Iepirkumu komisijas nolikums


Ludzas novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Sergejs Jakovļevs – Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Modris Karpovs – Ludzas novada domes deputāts;

Komisijas locekļi:

Kristīne Nikolajeva – Juridiskās nodaļas vadītāja;
Anna Orinska – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciāliste;

Komisijas locekle-sekretāre:

Aina Poikāne – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste.


Ludzas novada Administratīvā komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Edgars Skruļs – Kārsavas novada pašvaldības vides pārvaldības speciālists;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – atbildīgais sekretārs:

Ilona Seņkova – Juridiskās nodaļas juriskonsulte;

Komisijas locekļi:

Aleksandrs Narnickis –Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vides inženieris;
Raitis Osipovs – Ludzas novada bāriņtiesas locekļa palīgs, vecākais lietvedis;
Arturs Isakovičs – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas inženierkomunikāciju piesaistes  galvenais specialists;
Katrīna Skrebinska – Ludzas novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece;
Jolanta Strogonova – Izglītības pārvaldes pieaugušo izglītības metodiķe.

Administratīvās komisijas nolikums (aktuālā redakcija)


Ludzas novada Administratīvo aktu strīdu komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Edgars Mekšs – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Sergejs Jakovļevs – Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;

Komisijas locekļi:

Ināra Strazda – Administratīvās nodaļas personāla speciālists;
Līga Mežule – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja;
Ināra Silicka – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietniece;
Juris Atstupens – Ludzas novada domes deputāts;

Komisijas loceklis-sekretārs:

Kristīne Nikolajeva – Juridiskās nodaļas vadītāja.

Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikums


Ludzas novada Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Valdis Maslovskis – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 3.vietnieks;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks- sekretārs:

Aina Poikāne – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste;

Komisijas locekļi:

Anastasija Ņukša – Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenais ekonomists;
Sniedze Irbe – Juridiskās nodaļas juriskonsulte;
Vilhelms Kušners – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists;
Inese Nagle – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas speciālists mājokļu jautājumos;
Anatolijs Trizna – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists.

Īpašuma atsavināšanas komisijas nolikums


Ludzas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības licencēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

            Sergejs Jakovļevs– Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Ilona Igovena – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja;

Komisijas locekļi:

Mārīte Romanovska – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja;

Sniedze Irbe – Juridiskās nodaļas juriskonsults;

Līga Mežule Ludzas novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja;

Komisijas loceklis – sekretārs:

Jānis RomancānsLudzas novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas uzņēmējdarbības koordinators.

Ludzas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas nolikums


Ludzas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskā komisija

Komisijas priekšsēdētāja:

Inese Romanova – Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece;

Komisijas locekļi:

Sarmīte Upīte – Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” logopēde;
Jekaterina Fjodorova – Ludzas novada Izglītības pārvaldes izglītības psiholoģe;
Svetlana Stukāne – Ludzas novada Izglītības pārvaldes speciālā pedagoģe;
Tatjana Jakubova – SIA “Rēzeknes slimnīca” bērnu psihiatre.

Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums


Ludzas novada pašvaldības Ētikas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Ināra Silicka – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietniece;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks-sekretārs:

Irēna Uzuļeņa – Finanšu un grāmatvedības nodaļas grāmatvede;

Komisijas locekļi:

Sergejs Jakovļevs – Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
Renāte Mikaskina – Ludzas novada pašvaldības domes deputāte;
Sarmīte Gutāne – Izglītības pārvaldes vadītāja.

Ētikas komisijas nolikums


Ludzas novada pašvaldības Stipendiju piešķiršanas komisija

Komisijas priekšsēdētāja:

Edgars Mekšs – Ludzas novada domes priekšsēdētājs;

Komisijas locekļi:

Ilona Igovena – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja;
Jevgenija Kušča – Ludzas novada pašvaldības domes deputāte;
Gunta Kozlova – SIA “Ludzas rajona slimnīca” virsārste;
Ināra Strazda – Administratīvās nodaļas personāla speciāliste.

 


Ludzas novada pašvaldības Īpašuma novērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Sergejs Jakovļevs – Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Aleksejs Enikovs – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vecākais grāmatvedis;

Komisijas locekļi:

Anatolijs Trizna – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists;
Anna Orinska – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists;
Mārīte Romanovska – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja;

Komisijas sekretāre bez balss tiesībām:

Aina Poikāne – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste.

Īpašuma novērtēšanas komisijas nolikums


Ludzas novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemēm tiesiskuma izvērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Mārīte Romanovska – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Valdis Maslovskis – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 3.vietnieks;

Komisijas locekļi:

Anatolijs Trizna – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists;
Anna Orinska – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciāliste;
Vilhelms Kušners – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists;
Ludmila Krišāne – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciāliste;

Komisijas locekle – sekretāre:

Sniedze Irbe – Juridiskās nodaļas juriskonsulte.

Darījumu ar lauksaimniecības zemēm tiesiskuma izvērtēšanas komisija


Ludzas novada vēlēšanu komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Iveta Gajevska 

Komisijas sekretārs:

Nadežda Tarasova

Komisijas locekļi:

Inta Senkāne
Arnis Poikāns
Saule Jakušenoka
Aija Paršova
Sintija Timule


Ludzas novada medību koordinācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Arturs Isakovičs – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas inženierkomunikāciju piesaistes galvenais speciālists;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Andris Ļubka – Ludzas novada domes deputāts;

Komisijas locekļi:

Igors Žurzdins – Austrumlatgales virsmežniecības Ludzas nodaļas vecākais mežzinis;
Kārlis Skrastiņš – pilnvarotais pārstāvis no meža īpašnieku biedrības;      
Edgars Čubars – Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītājs;

Komisijas sekretāre:

Ināra Vonda – Administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre.

Ludzas novada medību koordinācijas komisijas sēžu protokoli

Medību koordinācijas komisijas nolikums


Ludzas novada pašvaldības starpinstitucionālās sadarbības grupa:

Ināra Anča – Ludzas novada Bāriņtiesas locekle;

Inga Gailiša – Ludzas novada Sociālā dienesta sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem;

Jolanta Strogonova – Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes galvenā speciāliste izglītības jomā;

Vita Onufrijeva – Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ludzas iecirkņa nepilngadīgo lietu inspektore;

Margarita Anča – Valsts probācijas dienesta Ludzas teritoriālās struktūrvienības probācijas speciāliste.

Ludzas novada pašvaldības starpinstitucionālās sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā NOLIKUMS


Ludzas novada pašvaldības interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija:

Komisijas priekšsēdētāja:

Sarmīte Gutāne –  Ludzas novada Izglītības pārvaldes vadītāja; 

Komisijas locekļi:

Eleonora Obrumāne – Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra direktore;
Jolanta Strogonova – Ludzas novada Izglītības pārvaldes pieaugušo izglītības metodiķe.

Ludzas novada pašvaldības interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas NOLIKUMS


Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību izsoles komisija:

Komisijas priekšsēdētājs:

Mārīte Romanovska – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Ilona Igovena – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja;

Komisijas locekļi:

Anatolijs Trizna – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists;
Anna Orinska – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciāliste;
Vilhelms Kušners – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists;
Aina Poikāne – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste;

Komisijas locekle – sekretāre:

Sniedze Irbe –  Juridiskās nodaļas juriskonsulte.

Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību izsoles komisijas nolikums


Ludzas novada pašvaldības atbalsta sportam pieteikumu izvērtēšanas komisija:

Komisijas priekšsēdētāja:

Ināra Silicka – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietniece;

Komisijas locekļi:

Ineta Miklucāne – Ludzas novada Sporta skolas sporta metodiķis;
Andrejs Narnickis – Ludzas novada Sporta skolas direktora vietnieks pieaugušo sportā;
Līga Mežule – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja;
Valērijs Rimšs – Ludzas novada Sporta skolas sporta metodiķis;          

Komisijas sekretārs (bez balss tiesībām):

Anita Puncule – Ludzas novada Sporta skolas direktora vietnieks pieaugušo sportā.


Ludzas novada pašvaldības naudas balvas par izciliem sasniegumiem kultūrā un sportā piešķiršanas komisija

Komisijas priekšsēdētāja:

Ināra Silicka –  Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietniece;

Komisijas locekļi:

Andrejs Narnickis – Ludzas novada Sporta skolas direktora vietnieks pieaugušo sportā;
Sandra Vorkale – J.Soikāna Ludzas mākslas skolas direktore;
Līga Mežule – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja;
Dace Tihovska – Ludzas novada pašvaldības domes deputāte;      

Komisijas loceklis – sekretārs:

Karīna Demko-Seņkāne – Ludzas pilsētas kultūras nama kultūras metodiķis.

coloring.cool