LV RU EN

Piektdiena, 2022. gada 27. maijs
Loreta, Dzidra, Gunita, Dzidris
Ludza
Mostly cloudy
9°C
 
A A A

Sociālo pakalpojuma sniegšanas nosacījumi periodā no 2021. gada 21. oktobra līdz 14. novembrim

Pakalpojuma veids Pakalpojumu sniegšanas veids
Atbilstoši speciālajām sociālo pakalpojumu sniedzējiem noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām izpildāmie nosacījumi*:

Pakalpojumi, kuri var tikt nodrošināti attālināti, netiek sniegti klātienē.

Darbiniekiem un personām, kas līgumattiecību izpildes laikā pakalpojuma sniegšanas vietā nonāk saskarē ar klientiem, jāvar uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testu.

Pakalpojumu sniegšanā var nodrošināt epidemioloģiskās drošības prasību ( individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu lietošana, distances un pulcēšanās ierobežojumu ievērošana, telpu vēdināšana) un noteikto pakalpojuma saņemšanas nosacījumu klientiem (par sadarbspējīga vakcinācijas vai  pārslimošanas sertifikāta vai negatīva RNS testa nepieciešamību) izpildi.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

Turpinās pakalpojuma sniegšana klātienē, jauni klienti tiek uzņemti, ja nav izsludināta karantīna

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem

Turpinās pakalpojuma sniegšana klātienē

No  prettiesiskām darbībām cietušo bērnu un pilngadīgo personu sociālā rehabilitācija

Turpinās pakalpojuma sniegšana attālināti vai klātienē, pakalpojumu sniedz arī tad, ja personai nav sadarbspējīga vakcinācijas vai  pārslimošanas sertifikāta vai negatīva Covid-19 testa

Vardarbību veikušo pilngadīgo personu sociālā rehabiltiācija

Turpinās pakalpojuma sniegšana attālināti vai klātienē, pakalpojumu sniedz arī tad, ja personai nav sadarbspējīga vakcinācijas vai  pārslimošanas sertifikāta vai negatīva Covid-19 testa

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvajām vielām atkarīgām personām 

Turpinās pakalpojuma sniegšana attālināti vai klātienē (bērniem- ambulatori un pieaugušajiem-institūcijā)

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi cilvēku tirdzniecības upuriem

Turpinās pakalpojuma sniegšana attālināti vai klātienē, pakalpojumu sniedz arī tad, ja personai nav sadarbspējīga vakcinācijas vai  pārslimošanas sertifikāta vai negatīva Covid-19 testa

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi nedzirdīgām personām 

 Turpinās pakalpojumu sniegšana  attālināti, atsevišķos gadījumos pēc iepriekšēja pieraksta tiek nodrošināti klātienē

t.sk. surdotehnikas nodrošināšana

Turpinās pakalpojumu sniegšana klātienē, pakalpojumu sniedz arī tad, ja personai nav sadarbspējīga vakcinācijas vai  pārslimošanas sertifikāta vai negatīva Covid-19 testa

Surdotulka pakalpojumi

Turpinās pakalpojumu sniegšana  attālināti, atsevišķos gadījumos pēc iepriekšēja pieraksta tiek nodrošināti klātienē

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi  neredzīgām personām

Turpinās, gan attālināti, gan klātienē

t.sk. tiflotehnikas nodrošināšana

Turpinās pakalpojuma sniegšana klātienē

Tehniskie palīglīdzekļi

Turpinās pakalpojuma sniegšana klātienē

Psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumi personām ar onkoloģisku slimību un to tuviniekiem

Epidemioloģiskās drošības nolūkā pakalpojumi uz laiku var tikt ierobežoti

Psihosociālas rehabilitācijas pakalpojumi paliatīvajā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem

Turpinās, gan attālināti, gan klātienē,  pakalpojumu var sniegt arī tad, ja bērnam un viņa ģimenes locekļiem nav sadarbspējīga vakcinācijas vai  pārslimošanas sertifikāta vai negatīva Covid-19 testa

Profesionālās piemērotības noteikšana

Turpinās pakalpojuma sniegšana attālināti

Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi

Turpinās pakalpojuma sniegšana attālināti

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 14 vai 21 dienas kursa veidā (personām ar funkcionāliem traucējumiem, t.sk. personām ar prognozējamu invaliditāti, ČEAS likvidēšanas dalībniekiem un tās rezultātā cietušām personām un politiski represētām personām)

Turpinās pakalpojumu sniegšana klātienē klientiem, kuri pakalpojumu saņem pēc medicīniskās rehabilitācijas, epidemioloģiskās drošības nolūkā var tikt ierobežota jaunu klientu uzņemšana

Nepilngadīga patvēruma meklētāja, kurš ir bez vecāku pavadības, izmitināšana bērnu aprūpes iestādē

Turpinās pakalpojuma sniegšana klātienē

Dienas aprūpes centru pakalpojumi

Turpinās pakalpojumu sniegšana klātienē

Dienas centru pakalpojumi

Turpinās pakalpojumu sniegšana klātienē, epidemioloģiskās drošības nolūkā pakalpojumi uz laiku var tikt ierobežoti

Specializētās darbnīcas

Turpinās pakalpojumu sniegšana klātienē, epidemioloģiskās drošības nolūkā pakalpojumi uz laiku var tikt ierobežoti

Aprūpe mājās

Turpinās pakalpojuma sniegšana klātienē

Patversmes, naktspatversmes pakalpojumi

Turpinās pakalpojuma sniegšana klātienē

Krīzes centru pakalpojumi

Turpinās pakalpojuma sniegšana klātienē

Atelpas brīža pakalpojumi

Turpinās pakalpojuma sniegšana klātienē

Citi sociālie pakalpojumi ar pilnu vai daļēju izmitināšanu

Turpinās pakalpojuma sniegšana klātienē

Asistenta, pavadoņa, ģimenes asistenta pakalpojums

Turpinās pakalpojuma sniegšana klātienē

Citi pakalpojumi (p. psihologa pakalpojums, atbalsta personas pakalpojums,   u.c.) 

Turpinās, ja var tikt nodrošināti attālināti

Atbalsta grupas

Turpinās pakalpojumu sniegšana  attālināti, atsevišķos gadījumos tiek nodrošināti klātienē

Sociālā  darba pakalpojums / sociālais dienests

Turpinās, gan attālināti, gan klātienē (t.sk. nepieciešamie izvērtējumi pakalpojuma piešķiršanai klātienē, apsekojumi dzīvesvietā)

* Ņemot vērā, ka MK 09.10.2021. rīkojuma Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 3.punkts nosaka, ka ārkārtējās situācijas laikā ir piemērojami normatīvie akti Covid-19 infekcijas izplatības un seku pārvarēšanas jomā, izņemot  Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai“ (turpmāk – MK noteikumi Nr.662) 17.5. apakšpunktu,  23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34. un 36. punktu, 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4. apakšnodaļu. Attiecīgi, tā kā atbilstoši MK rīkojuma 3.punktam ārkārtējās situācijas laikā nav apturēta MK noteikumu Nr.662 3.5.apakšnodaļā “Sociālo pakalpojumu sniegšanas nosacījumi” noteikto normu piemērošana, tad MK noteikumu Nr.662 3.5.apakšnodaļā  minētās speciālās prasības sociālo pakalpojumu sniegšanai un saņemšanai ir piemērojamas arī ārkārtējās situācijas laikā.

Avots: Labklājības ministrija

coloring.cool