LV EN

Ceturtdiena, 2022. gada 08. decembris
Gunārs, Vladimirs, Gunis
Ludza
Cloudy
-1°C
 
A A A

Pēc iedzīvotāju pieprasījuma ceļi tiek tīrīti arī līdz viensētām

Ludzas novada pašvaldība informē, ka ievērojot nosacījumu, ka pašvaldības ceļu un ielu tīrīšana ir prioritāra, līdzīgi, kā iepriekšējos gados, pēc iedzīvotāju pieprasījuma ceļi tiek tīrīti arī līdz viensētām.

Lai iedzīvotājiem varētu sniegt neatliekamās medicīniskās palīdzības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, policijas un citu dienestu pieejamību, Ludzas novada administratīvajā teritorijā, iespēju robežās, tiek nodrošināta ceļu tīrīšana no sniega 2022./2023. gada ziemas sezonā līdz mājām lauku teritorijās, kur ziemas periodā dzīvo cilvēki un to īpašnieki ir pieteikuši šo pakalpojumu. 

Pieteikumam, jāsazinās ar konkrētās pagasta pārvaldes speciālistiem. 

Vitālijs Vaļdens
Pilsētas pārvaldes vadītājs
Tel: 65794037
E-pasts: vitalijs.valdens@ludzasnovads.lv

Zilupes pilsētas pārvalde
Tel: 65707311
E-pasts: zilupe@ludzasnovads.lv

Marita Stepanova
Pilsētas pārvaldes vadītāja
Tel: 29112897
E-pasts: marita.stepanova@ludzasnovads.lv

Kārsavas pilsētas pārvalde
Tel: 29322477
E-pasts: karsava@ludzasnovads.lv

Andris Valeinis
Briģu pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 29481616
E-pasts: brigi@ludzasnovads.lv

Līga Dinaburska
Sociālais darbinieks Briģu pagastā
Tel: 65726198
E-pasts: liga.dinaburska@ludzasnovads.lv

Briģu pagasta pārvalde
Tel: 65729853
E-pasts: brigi@ludzasnovads.lv

Aija Lazovska
Cirmas pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 65729300
E-pasts: cirma@ludzasnovads.lv

Biruta Ažesole
Sociālais darbinieks Cirmas un Pureņu pagastos
Tel: 65729399
E-pasts: biruta.azesole@ludzasnovads.lv

Cirmas pagasta pārvalde
Tel: 65729300
E-pasts: cirma@ludzasnovads.lv

Kasiere
Tel: 65794121

Antoņina Sjakste
Isnaudas pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 29373032
E-pasts: isnauda@ludzasnovads.lv

Daina Laganovska
Sociālais darbinieks Isnaudas pagastā
Tel: 65794097
E-pasts: daina.laganovska@ludzasnovads.lv

Isnaudas pagasta pārvalde
Tel: 65729175
E-pasts: isnauda@ludzasnovads.lv

Kasiere
Tel: 65729139

Aleksandrs Sovāns
Istras pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 20223634
E-pasts: istra@ludzasnovads.lv

Olga Cvetkova
Sociālā darbiniece
Tel: 65729523
E-pasts: olga.cvetkova@ludzasnovads.lv

Istras pagasta pārvalde
Tel: 65729504
E-pasts: istra@ludzasnovads.lv

Andris Valeinis
Nirzas pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 29481616
E-pasts: andris.valeinis@ludzasnovads.lv

Zinaīda Igovena
Sociālais darbinieks Nirzas un Rundēnu pagastos
Tel: 65729611
E-pasts: zinaida.igovena@ludzasnovads.lv

Nirzas pagasta pārvalde
Tel: 65729753
E-pasts: nirza@ludzasnovads.lv

Saimniecības pārzinis
Tel: 26159080

Pēteris Trukšāns
Ņukšu pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 29230461
E-pasts: nuksi@ludzasnovads.lv

Karīna Sļadze
Sociālā darbiniece Pildas un Ņukšu pagastos
Tel: 65794106
E-pasts: karina.sladze@ludzasnovads.lv
Kabinets: 6

Ņukšu pagasta pārvalde
Tel: 28609407
E-pasts: nuksi@ludzasnovads.lv

Pēteris Trukšāns
Pildas pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 29230461
E-pasts: pilda@ludzasnovads.lv

Karīna Sļadze
Sociālā darbiniece Pildas un Ņukšu pagastos
Tel: 65794106
E-pasts: karina.sladze@ludzasnovads.lv
Kabinets: 6

Pildas pagasta pārvalde
Tel: 20081379
E-pasts: pilda@ludzasnovads.lv

Pureņu pagasta pārvalde
Tel: 22439487
E-pasts: pureni@ludzasnovads.lv

Biruta Ažesole
Sociālais darbinieks Cirmas un Pureņu pagastos
Tel: 65729399
E-pasts: biruta.azesole@ludzasnovads.lv

Aija Lazovska
Pureņu pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 65729300
E-pasts: pureni@ludzasnovads.lv

Aleksandrs Sovāns
Rundēnu pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 20223634
E-pasts: rundeni@ludzasnovads.lv

Zinaīda Igovena
Sociālais darbinieks Nirzas un Rundēnu pagastos
Tel: 65729611
E-pasts: zinaida.igovena@ludzasnovads.lv

Rundēnu pagasta pārvalde
Tel: 65729604
E-pasts: rundeni@ludzasnovads.lv

Irēna Kaupuže
Goliševas pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 26111413
E-pasts: goliseva@ludzasnovads.lv

Tatjana Karpisonova
Sociālā darbiniece Goliševā
Tel: 65711120
E-pasts: tatjana.karpisonova@ludzasnovads.lv

Kasiere
Tel: 28080622

Irēna Kaupuže
Malnavas pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 26111413
E-pasts: malnava@ludzasnovads.lv

Malnavas pagasta pārvalde
Tel: 26533707
E-pasts: malnava@ludzasnovads.lv

Anna Gabrāne
Mežvidu pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 26126901
E-pasts: anna.gabrane@ludzasnovads.lv

Dace Rancāne
Sociālā darbiniece Mežvidos
Tel: 28311560
E-pasts: dace.rancane@ludzasnovads.lv

Mežvidu pagasta pārvalde
Tel: 65728268
E-pasts: mezvidi@ludzasnovads.lv

Jānis Koļčs
Mērdzenes pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 29485721
E-pasts: janis.kolcs@ludzasnovads.lv

Ināra Sarkane
Sociālā darbiniece Mērdzenē
Tel: 65711130
E-pasts: inara.sarkane@ludzasnovads.lv

Mērdzenes pagasta klientu apkalpošanas speciālists
Tel: 29394177

Mērdzenes pagasta pārvalde
Tel: 65722225
E-pasts: merdzene@ludzasnovads.lv

Skaidrīte Marčenoka
Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 29395827
E-pasts: pasiene@ludzasnovads.lv

Pasienes pagasta pārvalde
Tel: 65729925
E-pasts: pasiene@ludzasnovads.lv

Ludmila Matvejenko
Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 65794004
E-pasts: lauderi@ludzasnovads.lv

Ciblas pagasta pārvalde
Tel: 65729046
E-pasts: cibla@ludzasnovads.lv

Miervaldis Trukšāns
Ciblas pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 26594838
E-pasts: miervaldis.truksans@ludzasnovads.lv

Kasiere
Tel: 29138389

Saimniecības pārzinis
Tel: 26166668

Anna Gabrāne
Salnavas pagasta pārvaldes vadītāja:
Tel: 26126901
E-pasts: anna.gabrane@ludzasnovads.lv

Veneranda Kalve
Sociālās palīdzības organizatore Salnavā
Tel: 65711145
E-pasts: veneranda.kalve@ludzasnovads.lv

Salnavas pagasta pārvalde
Tel: 65707363
E-pasts: salnava@ludzasnovads.lv

Ināra Sprudzāne
Blontu pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 29711939
E-pasts: blonti@ludzasnovads.lv

Kasiere
Tel: 65700894

Līdumnieku pagasta pārvalde
Tel: 65729790
E-pasts: lidumnieki@ludzasnovads.lv

Miervaldis Trukšāns
Līdumnieku pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 65729790
E-pasts: miervaldis.truksans@ludzasnovads.lv

Valentīna Trukšāne
Pušmucovas pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 65728104
E-pasts: valentina.truksane@ludzasnovads.lv

Pušmucovas pagasta pārvalde
Tel: 65728104
E-pasts: pusmucova@ludzasnovads.lv

Ināra Sprudzāne
Zvirgzdenes pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 29711939
E-pasts: zvirgzdene@ludzasnovads.lv

Kasiere
Tel: 65700834

 

Informāciju sagatavoja Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Dukaļska