LV EN

Piektdiena, 2023. gada 03. februāris
Vida, Ida, Aīda
Ludza
Mostly cloudy
-5°C
 
A A A

Par Ziemassvētku dāvanām bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes       

Līdz 2022. gada 15. decembrim Ludzas novada Sociālais dienests aicināja vecākus, kuru bērni neapmeklē kādu no novada pirmsskolas izglītības iestādēm un nav reģistrēti rindā uz pirmsskolas izglītības iestādi, un bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, pieteikties Ziemassvētku dāvanu paciņas saņemšanai.

Ziemassvētku dāvanu izdale Ludzas pilsētas teritorijā deklarētiem bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes, notiks Bērnu jauniešu centrā Tirgus ielā 22, Ludzā, no 2022. gada 19. decembra līdz 2022. gada 22. decembrim no plkst. 10.00 līdz 16.00. Centrā ir pieejams foto stūrītis, ar iespēju pašiem veikt fotografēšanos.

Kārsavas pilsētā dāvanas tiks izdalītas Ziemassvētku eglītes laikā – 23. decembrī plkst. 17.00, Kārsavas Kultūras namā, Vienības ielā 49C. 

Zilupes pilsētas ģimenes ar bērniem aicinām griezties Zilupes pilsētas pārvaldē, darba laikā, no plkst. 8.00-17.00, Raiņa ielā 13, Zilupē. 


Malnavas ciemata iedzīvotāji 18. decembrī plkst. 14.00 aicināti apmeklēt Ziemassvētku pasākumu “Vilksim svētkus kalniņā” laukumā pie Malnavas pagasta pārvaldes, tā ietvaros, no plkst. 16.00 līdz 17.00 varēs saņemt Ziemassvētku dāvanu paciņas. 

Ziemassvētku dāvanu paciņu izdale Salnavas pagastā plānota 30. decembrī plkst. 11.00 pie Kultūras nama Ziemassvētku eglītes.

Lai saņemtu sev paredzēto dāvanu paciņu citviet novadā, aicinām griezties pie konkrētās pagastu pārvaldes speciālistiem. 

Vitālijs Vaļdens
Pilsētas pārvaldes vadītājs
Tel: 65794037
E-pasts: vitalijs.valdens@ludzasnovads.lv

Zilupes pilsētas pārvalde
Tel: 65707311
E-pasts: zilupe@ludzasnovads.lv

Marita Stepanova
Pilsētas pārvaldes vadītāja
Tel: 29112897
E-pasts: marita.stepanova@ludzasnovads.lv

Kārsavas pilsētas pārvalde
Tel: 29322477
E-pasts: karsava@ludzasnovads.lv

Andris Valeinis
Briģu pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 29481616
E-pasts: brigi@ludzasnovads.lv

Līga Dinaburska
Sociālais darbinieks Briģu pagastā
Tel: 65726198
E-pasts: liga.dinaburska@ludzasnovads.lv

Briģu pagasta pārvalde
Tel: 65729853
E-pasts: brigi@ludzasnovads.lv

Aija Lazovska
Cirmas pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 65729300
E-pasts: cirma@ludzasnovads.lv

Biruta Ažesole
Sociālais darbinieks Cirmas un Pureņu pagastos
Tel: 65729399
E-pasts: biruta.azesole@ludzasnovads.lv

Cirmas pagasta pārvalde
Tel: 65729300
E-pasts: cirma@ludzasnovads.lv

Kasiere
Tel: 65794121

Antoņina Sjakste
Isnaudas pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 29373032
E-pasts: isnauda@ludzasnovads.lv

Daina Laganovska
Sociālais darbinieks Isnaudas pagastā
Tel: 65794097
E-pasts: daina.laganovska@ludzasnovads.lv

Isnaudas pagasta pārvalde
Tel: 65729175
E-pasts: isnauda@ludzasnovads.lv

Kasiere
Tel: 65729139

Aleksandrs Sovāns
Istras pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 20223634
E-pasts: istra@ludzasnovads.lv

Olga Cvetkova
Sociālā darbiniece
Tel: 65729523
E-pasts: olga.cvetkova@ludzasnovads.lv

Istras pagasta pārvalde
Tel: 65729504
E-pasts: istra@ludzasnovads.lv

Andris Valeinis
Nirzas pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 29481616
E-pasts: andris.valeinis@ludzasnovads.lv

Zinaīda Igovena
Sociālais darbinieks Nirzas un Rundēnu pagastos
Tel: 65729611
E-pasts: zinaida.igovena@ludzasnovads.lv

Nirzas pagasta pārvalde
Tel: 65729753
E-pasts: nirza@ludzasnovads.lv

Saimniecības pārzinis
Tel: 26159080

Pēteris Trukšāns
Ņukšu pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 29230461
E-pasts: nuksi@ludzasnovads.lv

Karīna Sļadze
Sociālā darbiniece Pildas un Ņukšu pagastos
Tel: 65794106
E-pasts: karina.sladze@ludzasnovads.lv
Kabinets: 6

Ņukšu pagasta pārvalde
Tel: 28609407
E-pasts: nuksi@ludzasnovads.lv

Pēteris Trukšāns
Pildas pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 29230461
E-pasts: pilda@ludzasnovads.lv

Karīna Sļadze
Sociālā darbiniece Pildas un Ņukšu pagastos
Tel: 65794106
E-pasts: karina.sladze@ludzasnovads.lv
Kabinets: 6

Pildas pagasta pārvalde
Tel: 20081379
E-pasts: pilda@ludzasnovads.lv

Pureņu pagasta pārvalde
Tel: 22439487
E-pasts: pureni@ludzasnovads.lv

Biruta Ažesole
Sociālais darbinieks Cirmas un Pureņu pagastos
Tel: 65729399
E-pasts: biruta.azesole@ludzasnovads.lv

Aija Lazovska
Pureņu pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 65729300
E-pasts: pureni@ludzasnovads.lv

Aleksandrs Sovāns
Rundēnu pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 20223634
E-pasts: rundeni@ludzasnovads.lv

Zinaīda Igovena
Sociālais darbinieks Nirzas un Rundēnu pagastos
Tel: 65729611
E-pasts: zinaida.igovena@ludzasnovads.lv

Rundēnu pagasta pārvalde
Tel: 65729604
E-pasts: rundeni@ludzasnovads.lv

Irēna Kaupuže
Goliševas pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 26111413
E-pasts: goliseva@ludzasnovads.lv

Tatjana Karpisonova
Sociālā darbiniece Goliševā
Tel: 65711120
E-pasts: tatjana.karpisonova@ludzasnovads.lv

Kasiere
Tel: 28080622

Irēna Kaupuže
Malnavas pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 26111413
E-pasts: malnava@ludzasnovads.lv

Malnavas pagasta pārvalde
Tel: 26533707
E-pasts: malnava@ludzasnovads.lv

Anna Gabrāne
Mežvidu pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 26126901
E-pasts: anna.gabrane@ludzasnovads.lv

Dace Rancāne
Sociālā darbiniece Mežvidos
Tel: 28311560
E-pasts: dace.rancane@ludzasnovads.lv

Mežvidu pagasta pārvalde
Tel: 65728268
E-pasts: mezvidi@ludzasnovads.lv

Jānis Koļčs
Mērdzenes pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 29485721
E-pasts: janis.kolcs@ludzasnovads.lv

Ināra Sarkane
Sociālā darbiniece Mērdzenē
Tel: 65711130
E-pasts: inara.sarkane@ludzasnovads.lv

Mērdzenes pagasta klientu apkalpošanas speciālists
Tel: 29394177

Mērdzenes pagasta pārvalde
Tel: 65722225
E-pasts: merdzene@ludzasnovads.lv

Skaidrīte Marčenoka
Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 29395827
E-pasts: pasiene@ludzasnovads.lv

Pasienes pagasta pārvalde
Tel: 65729925
E-pasts: pasiene@ludzasnovads.lv

Ludmila Matvejenko
Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 65794004
E-pasts: lauderi@ludzasnovads.lv

Ciblas pagasta pārvalde
Tel: 65729046
E-pasts: cibla@ludzasnovads.lv

Miervaldis Trukšāns
Ciblas pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 26594838
E-pasts: miervaldis.truksans@ludzasnovads.lv

Kasiere
Tel: 29138389

Saimniecības pārzinis
Tel: 26166668

Anna Gabrāne
Salnavas pagasta pārvaldes vadītāja:
Tel: 26126901
E-pasts: anna.gabrane@ludzasnovads.lv

Veneranda Kalve
Sociālās palīdzības organizatore Salnavā
Tel: 65711145
E-pasts: veneranda.kalve@ludzasnovads.lv

Salnavas pagasta pārvalde
Tel: 65707363
E-pasts: salnava@ludzasnovads.lv

Ināra Sprudzāne
Blontu pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 29711939
E-pasts: blonti@ludzasnovads.lv

Kasiere
Tel: 65700894

Līdumnieku pagasta pārvalde
Tel: 65729790
E-pasts: lidumnieki@ludzasnovads.lv

Miervaldis Trukšāns
Līdumnieku pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 65729790
E-pasts: miervaldis.truksans@ludzasnovads.lv

Valentīna Trukšāne
Pušmucovas pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 65728104
E-pasts: valentina.truksane@ludzasnovads.lv

Pušmucovas pagasta pārvalde
Tel: 65728104
E-pasts: pusmucova@ludzasnovads.lv

Ināra Sprudzāne
Zvirgzdenes pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 29711939
E-pasts: zvirgzdene@ludzasnovads.lv

Kasiere
Tel: 65700834

 

Informāciju sagatavoja Jana Dukaļska, Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste