LV RU EN

Trešdiena, 2022. gada 22. jūnijs
Ludmila, Laimdots, Laimiņš
Ludza
Clear
17°C
 
A A A

Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu apstiprināšanu SIA “Zilupes LTD”

Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.

Zilupes pilsētas un Zaļesjes pagasta teritorijās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus sniedz pašvaldības uzņēmums SIA “Zilupes LTD”.

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 14.punkta c apakšpunkts nosaka, ka dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības ūdensvada  un kanalizācijas lietošanu.

Likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 21.panta 5.punkts nosaka, ka apstiprinātie tarifi stājas spēkā ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas.

Izskatot SIA “Zilupes LTD” 2021.gada 2.novembra iesniegumu Nr.16, izvērtējot ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu faktiskās izmaksas, ūdens bilanci, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas novada dome nolēma:

  1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zilupes LTD”, reģistrācijas Nr.46803003381, Raiņa iela 13, Zilupe, Ludzas novads, LV-5751 ūdens un notekūdeņu bilanci saskaņā ar 1.pielikumu.
  2. Apstiprināt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Zilupes LTD”, reģistrācijas Nr.46803003381, Raiņa iela 13, Zilupe, Ludzas novads, LV-5751 šādus tarifus:

2.1. iedzīvotājiem, kuriem nav uzstādīti ūdens skaitītāji, periodam no 01.01.2022.-31.03.2022.:

  • ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0.28 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa),
  • kanalizācijas pakalpojumu tarifu 0.73 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa),
  • iedzīvotājiem, kuriem ir uzstādīti ūdens skaitītāji no 01.01.2022.:

2.2.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0.98 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa) saskaņā ar 2.pielikumu;

          2.2.1.1. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1.43 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa) saskaņā ar 2.pielikumu,

  • juridiskām personām no 01.01.2022.:

2.3.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0.98 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa) saskaņā ar 2.pielikumu,

 2.3.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1.43 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa) saskaņā ar 2.pielikumu.

  1. Šī lēmuma 2.punktā noteiktie tarifi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ir apliekami ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktām nodokļa likmēm.
  2. Noteikt no 01.01.2022. patērētājiem, kuriem nav uzstādīti ūdens skaitītāji ūdens patēriņa normu 10 m³ mēnesī.
coloring.cool