LV RU EN

Svētdiena, 2022. gada 02. oktobris
Skaidris, Ilma
Ludza
Mostly cloudy
6°C
 
A A A

Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu apstiprināšanu Ludzas novada Pasienes pagasta administratīvajā teritorijā

Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punkts nosaka, ka viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.

Ludzas novada Pasienes pagasta administratīvajā teritorijā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus sniedz pašvaldības uzņēmums SIA “Zilupes LTD”. Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības 2021. gada 30. novembra lēmumu “Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Pasienes pagasta administratīvajā teritorijā” (protokols Nr.11, 20.§) ar 2022. gada 1. janvāri ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus sniegs Pasienes pagasta pārvalde.

Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta c apakšpunkts nosaka, ka dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības ūdensvada  un kanalizācijas lietošanu.

Likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 21. panta 5. punkts nosaka, ka apstiprinātie tarifi stājas spēkā ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas.

Izvērtējot ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu faktiskās izmaksas, ūdens bilanci, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 25. novembra kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas novada dome lēma:

1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības Pasienes pagasta komunālās saimniecības ūdens un notekūdeņu bilanci saskaņā ar 1. pielikumu.

2. Apstiprināt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu plānotās izmaksas saskaņā ar 2. pielikumu:

3. Apstiprināt Ludzas novada Pasienes pagasta pārvaldei šādus tarifus:

3.1. iedzīvotājiem, kuriem nav uzstādīti ūdens skaitītāji, periodam no 01.01.2022.-31.03.2022.:

3.1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0.21 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa),

3.1.2.     kanalizācijas pakalpojumu tarifu 0.26 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa),

3.2. iedzīvotājiem, kuriem ir uzstādīti ūdens skaitītāji no 01.01.2022.:

3.2.1.     ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0.98 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa);

3.2.1.1. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1.27 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa),

3.3. juridiskām personām no 01.01.2022.:

3.3.1.     ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0.98 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa);

3.3.2.     kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1.27 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa).

 4. Noteikt asenizācijas pakalpojuma maksu 20.61 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa) par vienu izvešanas reizi saskaņā ar 3.pielikumu.

Šī lēmuma 3. un 4.punktos noteiktie tarifi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ir apliekami ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktām nodokļa likmēm.

6. Noteikt no 01.01.2022. patērētājiem, kuriem nav uzstādīti ūdens skaitītāji ūdens patēriņa normu 10 m³ mēnesī.