LV RU EN

Sestdiena, 2022. gada 02. jūlijs
Lauma, Ilvars, Halina
Ludza
Cloudy
18°C
 
A A A

Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu apstiprināšanu Ludzas novada Lauderu pagasta administratīvajā teritorijā

Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punkts nosaka, ka viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.

Ludzas novada Lauderu pagasta administratīvajā teritorijā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus sniedz pašvaldības uzņēmums SIA “Bidrija”. 2021 .gada 30.novembrī Ludzas novada pašvaldība pieņēma lēmumu “Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bidrija” likvidēšanu” (protokols Nr.11, 19.§). Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības 2021. gada 29. decembra lēmumu “Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Lauderu pagasta administratīvajā teritorijā” (protokols Nr.13, 24.§) ar 2022. gada 1. februāri ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus sniegs Lauderu pagasta pārvalde.

Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta  pirmās daļas 14. punkta c apakšpunkts nosaka, ka dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības ūdensvada  un kanalizācijas lietošanu.

Likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 21. panta 5. punkts nosaka, ka apstiprinātie tarifi stājas spēkā ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas.

            Izvērtējot ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu faktiskās izmaksas, ūdens bilanci, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021. gada 22. decembra kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas novada pašvaldības dome nolēma: 

  1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības Lauderu pagasta komunālās saimniecības ūdens un notekūdeņu bilanci saskaņā ar 1. pielikumu.
  2. Apstiprināt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu plānotās izmaksas saskaņā ar 2. pielikumu:
  1. Apstiprināt Ludzas novada Lauderu pagasta pārvaldei šādus tarifus:

3.1. iedzīvotājiem, kuriem nav uzstādīti ūdens skaitītāji, periodam no 01.02.2022.-30.04.2022.:

3.1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0.57 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa),

3.1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 0.31 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa),

      3.2 iedzīvotājiem, kuriem ir uzstādīti ūdens skaitītāji no 01.02.2022.:

3.2.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0.98 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa);

3.2.1.1. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1.27 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa),

3.3. juridiskām personām no 01.02.2022.:

3.3.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0.98 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa);

3.3.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1.27 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa).

  1. Noteikt asenizācijas pakalpojuma maksu 24.06 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa) par vienu izvešanas reizi saskaņā ar 3.pielikumu.
  2. Šī lēmuma 3. un 4.punktos noteiktie tarifi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ir apliekami ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktām nodokļa likmēm.
  3. Noteikt no 01.02.2022. patērētājiem, kuriem nav uzstādīti ūdens skaitītāji ūdens patēriņa normu 10 m³ mēnesī.
coloring.cool