LV EN

Trešdiena, 2022. gada 07. decembris
Dzirkstīte, Anta, Antonija
Ludza
Flurries
-3°C
 
A A A

Par siltumenerģijas ražošanas, piegādes un realizācijas tarifa apstiprināšanu Ludzas novada Rundēnu pagastā

Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.

Rundēnu pagastā siltumenerģijas piegādi veic Ludzas novada pašvaldība.

Sakarā ar kurināmā un citu izmaksu būtiskām izmaiņām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta d apakšpunktu, kurš nosaka, ka dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības piegādāto siltumenerģiju un likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 21.panta 5.punktu, kurš nosaka, ka apstiprinātie tarifi stājas spēkā ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2022.gada 23.septembra kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas novada dome nolēma:

  1. Apstiprināt tarifu par siltumenerģijas ražošanu, piegādi un realizāciju Ludzas novada Rundēnu pagastā EUR/MWh 97.95 (bez PVN) un noteikt maksu par apkuri EUR/m² 3.69 (bez PVN) mēnesī saskaņā ar 1.pielikumu.
  2. Šī lēmuma 1.punktā noteiktā maksa par komunālajiem pakalpojumiem ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktām nodokļa likmēm.
  3. Šī lēmuma 1.punktā noteiktā maksa par komunālajiem pakalpojumiem stājas spēkā ar 2022.gada 1.novembri.
  4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Ludzas novada domes 24.08.2012. lēmumu “Par siltumenerģijas ražošanas, piegādes un realizācijas tarifa apstiprināšanu Ludzas novada Rundēnu pagasta administratīvajā teritorijā” (protokols Nr. 22, 20.§).

2022.gada 29.septembra Ludzas novada domes lēmums “Par siltumenerģijas ražošanas, piegādes un realizācijas tarifa apstiprināšanu Ludzas novada Rundēnu pagastā” (protokols Nr. 18, Nr.26.§).

Kopsavilkums par Ludzas novada Rundēnu pagasta siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu