LV EN

Sestdiena, 2022. gada 26. novembris
Sebastians, Konrāds, Sebastijans
Ludza
Mostly cloudy
-3°C
 
A A A

Par siltumenerģijas ražošanas, pārvaldes, sadales un tirdzniecības tarifa apstiprināšanu Ludzas novada Malnavas pagastā

Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.

Tarifa projekts tika aprēķināts pamatojoties uz sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” (turpmāk metodika). Metodikas 7. pants nosaka, ka Komersants tarifa projektu aprēķina atsevišķi katram siltumenerģijas apgādes pakalpojumam – siltumenerģijas ražošanai, pārvadei un sadalei, tirdzniecībai. Malnavas pagastā siltumenerģijas ražošanu veic “Latvijas Lauksaimniecības universitātes Malnavas koledža”, attiecīgi “Malnavas koledža” nosaka siltumenerģijas ražošanas tarifu. Siltumenerģijas pārvadi, sadali un tirdzniecību veic Ludzas novada pašvaldība, attiecīgi siltumenerģijas pārvades, sadales un tirdzniecības tarifu apstiprina Ludzas novada dome.

Sakarā ar jaunas siltumtrases uzbūvi, Ludzas novada pašvaldība sagatavoja Malnavas pagasta siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta d apakšpunktu, kurš nosaka, ka dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības piegādāto siltumenerģiju un likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 21.panta 5.punktu, kurš nosaka, ka apstiprinātie tarifi stājas spēkā ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2022.gada 23.septembra kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas novada dome nolēma:

  1. Iekļaut siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifā siltumenerģijas ražošanas tarifu atbilstoši Latvijas Lauksaimniecības universitātes Malnavas koledžas apstiprinātājām tarifam;
  2. Apstiprināt pārvades un sadales tarifu Ludzas novada Malnavas pagastā EUR/MWh 16,33 (bez PVN) un noteikt maksu par apkuri EUR/m² 0,33 (bez PVN) mēnesī saskaņā ar 1.pielikumu.
  3. Apstiprināt tirdzniecības tarifu Ludzas novada Malnavas pagastā EUR/MWh 0,20 (bez PVN) un noteikt maksu par apkuri EUR/m² 0,004 (bez PVN) mēnesī saskaņā ar 1.pielikumu.
  4. Šī lēmuma 1.punktā noteiktā maksa par komunālajiem pakalpojumiem ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktām nodokļa likmēm.
  5. Šī lēmuma 1.punktā noteiktā maksa par komunālajiem pakalpojumiem stājas spēkā ar 2022.gada 1.novembri.

2022.gada 29.septembra Ludzas novada domes lēmums “Par siltumenerģijas ražošanas, pārvaldes, sadales un tirdzniecības tarifa apstiprināšanu Ludzas novada Malnavas pagastā” (protokols Nr. 18, § 27).

Kopsavilkums par Ludzas novada Malnavas pagasta siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu