LV RU EN

Sestdiena, 2022. gada 02. jūlijs
Lauma, Ilvars, Halina
Ludza
Cloudy
18°C
 
A A A

Par siltumapgādes tarifa apstiprināšanu SIA “Zilupes LTD”

Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punkts nosaka, ka viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.

Zilupes pilsētā siltumenerģijas piegādi veic pašvaldības uzņēmums SIA “Zilupes LTD”.

Izskatot SIA “Zilupes LTD” 2021. gada 2. novembra iesniegumu Nr. 16, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punkta d apakšpunktu, kurš nosaka, ka dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības piegādāto siltumenerģiju un likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 21.panta 5.punktu, kurš nosaka, ka apstiprinātie tarifi stājas spēkā ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas novada dome nolēma:

  1. Apstiprināt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Zilupes LTD”, reģistrācijas Nr.46803003381, Raiņa iela 13, Zilupe, Ludzas novads, LV-5751 siltumapgādes tarifu EUR/MWh 39.94 (bez PVN) un noteikt maksu par apkuri EUR/m² 1.24 (bez PVN) mēnesī saskaņā ar 1.pielikumu.
  2. Šī lēmuma 1.punktā noteiktā maksa par komunālajiem pakalpojumiem ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktām nodokļa likmēm.
  3. Šī lēmuma 1.punktā noteiktā maksa par komunālajiem pakalpojumiem stājas spēkā ar 2022. gada 1. janvāri.
  4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Zilupes novada domes 25.07.2001. lēmumu “Par siltumenerģijas tarifiem Zilupes pilsētā 2001./2002.gada apkures sezonā” (protokols Nr. 13).

SIA “Zilupes LTD”, reģ. Nr.46803003381 siltumapgādes pakalpjuma tarifa aprēķins (EUR)

coloring.cool