LV EN

Sestdiena, 2022. gada 26. novembris
Sebastians, Konrāds, Sebastijans
Ludza
Cloudy
-4°C
 
A A A

Par siltumapgādes tarifa apstiprināšanu SIA “Zilupes LTD”

Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.

Zilupes pilsētā siltumenerģijas piegādi veic pašvaldības uzņēmums SIA “Zilupes LTD”.

Izskatot SIA “Zilupes LTD” 2022.gada 19.septembra iesniegumu Nr.16, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta d apakšpunktu, kurš nosaka, ka dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības piegādāto siltumenerģiju un likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 21.panta 5.punktu, kurš nosaka, ka apstiprinātie tarifi stājas spēkā ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2022.gada 23.septembra kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas novada dome nolēma:

  1. Apstiprināt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Zilupes LTD”, reģistrācijas Nr.46803003381, Raiņa iela 13, Zilupe, Ludzas novads, LV-5751 siltumapgādes tarifu EUR/MWh 68,00 (bez PVN) un noteikt maksu par apkuri EUR/m² 2.92 (bez PVN) mēnesī saskaņā ar 1.pielikumu.
  2. Šī lēmuma 1.punktā noteiktā maksa par komunālajiem pakalpojumiem ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktām nodokļa likmēm.
  3. Šī lēmuma 1.punktā noteiktā maksa par komunālajiem pakalpojumiem stājas spēkā ar 2022.gada 1.novembri.
  4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Zilupes novada domes 30.11.2021. lēmumu “Par siltumapgādes tarifa apstiprināšanu SIA “Zilupes LTD” (protokols Nr.11, 22.§).

2022.gada 29.septembra Ludzas novada domes lēmums “Par siltumapgādes tarifa apstiprināšanu SIA “Zilupes LTD”” (protokols Nr. 18, § 28)

SIA Zilupes LTD, reģ. Nr.46803003381 siltumapgādes pakalpojuma tarifa aprēķins (EUR)