LV EN

Otrdiena, 2023. gada 07. februāris
Ričards, Rihards, Nelda
Ludza
Partly cloudy
-3°C
 
A A A

Par Ludzas pilsētas vidusskolas peldbaseina pakalpojumiem

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta g) apakšpunktu, ņemot vērā Ludzas novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2022.gada 12.decembra sēdes atzinumu, Ludzas novada pašvaldības domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2022.gada 15.decembra sēdes atzinumu, Ludzas novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās komitejas 2022.gada 21.decembra sēdes atzinumu, Ludzas novada dome nolēma:

  1. Ar 2023.gada 1.janvāri noteikt maksas pakalpojumus par Ludzas pilsētas vidusskolas peldbaseina izmantošanu:
    1.1. peldbaseina vienreizējam apmeklējumam;
    1.2. papildus piedāvājumam;
    1.3. abonementiem.
  2.  Par pārtērēto baseinā atrašanas laiku noteikt piemaksu 0.10 EUR par katru pārtērēto minūti.
  3. Lēmuma 1. un 2.punktu pakalpojumu maksa noteikta EUR, iekļaujot pievienotās vērtības nodokli.
  4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Ludzas novada domes 24.02.2022. lēmumu “Par Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina pakalpojumiem” (protokols Nr.5, 4.§).

2022.gada 21.decembra Ludzas novada domes lēmums “Par Ludzas pilsētas vidusskolas peldbaseina pakalpojumiem” (protokols Nr. 23, § 43)

Ludzas pilsētas vidusskolas peldbaseina sniegto maksas pakalpojumu un abonementu cenrādis no 01.01.2023.