LV RU EN

Sestdiena, 2022. gada 28. maijs
Vilhelms, Vilis
Ludza
Cloudy
8°C
 
A A A

Mežvidu pamatskolā īsteno projektu

2021./2022. mācību gadā Mežvidu pamatskola turpina dalību Eiropas Savienības struktūrfondu projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001).

Lai veidotu individualizētu mācību atbalstu Mežvidu pamatskolā tiek īstenotas “Mācīšanās grupu” nodarbības 5. – 9. klašu audzēkņiem multidisciplinārā jomā, STEM un vides jomā. Programmu mērķauditorija ir tie skolēni, kam nepieciešams paaugstināt zināšanu līmeni atsevišķos mācību priekšmetos un veicināt mācību motivāciju. Skolēni vēlas apgūt jaunas prasmes, kā arī saņemt papildus skaidrojumus mācību tematiem, kas nav pietiekoši labi apgūti attālināto mācību laikā. Skolā tiek īstenota arī interešu izglītības programma “Jaunais dabas pētnieks”. Programmas īstenošanas laikā izglītojamie pilnveido savas teorētiskās zināšanas, pēc tam veic  dažādus eksperimentus un pētījumus.

 “Mācīšanās grupu” nodarbības tiek vadītas angļu valodas (vada skolotāja Jolanta Silicka) un latviešu valodas (vada skolotāja Inga Jurdže) mācību priekšmetu satura labākai apguvei. Šajās nodarbībās skolēni saņem pedagogu papildu skaidrojumus, izpilda dažādas grūtības pakāpes vingrinājumus, apgūst jaunas prasmes.

“Mācīšanās grupu” nodarbības palīdz pedagogiem atbalstīt katra skolēna sasniegumu uzlabojumu, atkarībā no paša skolēna spējām un dotībām. Tiek strādāts ar katru skolēnu, attīstot viņa valodas prasmes. Skolēni ir ļoti motivēti apgūt jaunas zināšanas un nostiprināt esošās.

“Mācīšanās grupu” nodarbībās STEM un vides jomas mācību priekšmetos (matemātika, fizika, ķīmija un dabaszinības) audzēkņiem dota iespēja paaugstināt zināšanu līmeni un veicināt mācību motivāciju, attīstīt individuālās kompetences un mācīšanās prasmes. Šogad, jo īpaši, pedagogi veic papildus mācību vielas izklāstu, īpaši tajās tēmās, kas nav pietiekoši apgūtas attālināto mācību laikā.

Nodarbības grupās tiek mērķtiecīgi vadītas, tās veicina arī skolēnu savstarpējo sadarbību. Nodarbības vada skolotājas Inga Jurdže un Rita Pintāne.

Liela uzmanība tiek veltīta interešu izglītības programmai “Jaunais dabas pētnieks”  (STEM un vides joma), ko vada skolotāja Inguna Pašāne.

Tās ir ārpusstundu praktiskās nodarbības fizikā, ķīmijā un dabaszinībās, kurās tiek veikti dažādi eksperimenti un pētījumi, lai pārbaudītu un apstiprinātu teorētisko zināšanu praktisko pielietojumu.

Projektā iesaistītie skolēni ir motivēti pašattīstībai, pieaug katra audzēkņa atbildība par savu spēju, talantu un prasmju izkopšanu. Tiek attīstīta skolēnu savstarpējā sadarbība. Izglītojamie kļūst drošāki un atvērtāki jaunām zināšanām, prasmēm, iemaņām un iespējām.

Jolanta Silicka, Mežvidu pamatskolas skolotāja

coloring.cool