Sagatavojiet ūdens rezerves!

I.Kaupuže
Malnavas pagasta pārvaldes vadītāja