LV EN

Trešdiena, 2022. gada 07. decembris
Dzirkstīte, Anta, Antonija
Ludza
Cloudy
-4°C
 
A A A

Mājsaimniecības var pieteikties atbalstam par Ukrainas kara bēgļu izmitināšanu

Saskaņā ar Ukrainas Civiliedzīvotāju atbalsta likuma  7.1 pantu, fiziskā persona, kura sev piederošā mājoklī bez maksas izmitina vienu vai vairākus Ukrainas civiliedzīvotājus (turpmāk — izmitinātājs), ir tiesīga saņemt atlīdzību ar izmitināšanu saistītu papildu izmaksu kompensēšanai. Izmitinātājs ir tiesīgs saņemt atlīdzību 100 euro mēnesī par pirmo izmitināto personu un 50 euro mēnesī par katru nākamo izmitināto personu, bet ne vairāk kā 300 euro mēnesī par vienā mājoklī izmitinātām personām un ne ilgāk kā 90 dienas.  

Lai saņemtu atlīdzību, izmitinātājs vai viņa pilnvarota persona iesniedz pieteikumu atlīdzības saņemšanai tai pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas mājoklis. Pieteikumu iesniedz 14 dienu laikā no dienas, kad mājoklī izmitināts Ukrainas civiliedzīvotājs.

Atlīdzība mājsaimniecībai tiks piešķirta par periodu, kas nav ilgāks par 90 dienām.

Ludzas novada pašvaldība informē, ka iedzīvotājiem, kuri Ludzas novada administratīvajā teritorijā bez maksas savā mājoklī izmitinājuši Ukrainas civiliedzīvotājus, lai saņemtu atlīdzību, ar pieteikumu jāvēršas Ludzas novada Sociālajā dienestā. Pieteikumus var iesniegt Sociālā dienesta teritoriālajās nodaļās Ludzā t.29344400 vai t.65726901, Kārsavā t.26682737 , Ciblā, t.65700834 un  Zilupē t.65707318.

PIETEIKUMA VEIDLAPA

Lai saņemtu atbalstu, mājsaimniecībai pieteikumā  jānorāda:

 • iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, kredītiestādes maksājuma vai pasta norēķinu sistēmas konts, kurā ieskaitāma atlīdzība;
 • mājokļa adrese, paredzētais izmitināšanas periods, (ne agrāk kā 14 dienas no pieteikuma iesniegšanas datuma un ne ilgāk kā 90 dienas);
 • mājokļa piederību apliecinošs dokuments;
 • katra izmitinātā Ukrainas civiliedzīvotāja vārds, uzvārds un personas kods;
 • apliecinājums par to, ka mājoklis ir dzīvošanai derīgs likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16. panta trešās daļas izpratnē un atrašanās tajā neapdraud cilvēku drošību un veselību.

Būtiski uzsvērt, ka finansiālo atbalstu varēs saņemt tikai par tiem izmitinātajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem Pilsonības un migrāciju lietu pārvalde ir piešķīrusi personas kodu, ja īstenosies arī visi citi likumā noteikties priekšnosacījumi atlīdzības izmaksāšanai.

Pašvaldībai, pamatojoties uz pieteikumu, būs jāpieņem lēmums piešķirt atlīdzību vai atteikt tās piešķiršanu. Likums nosaka, ka pašvaldība atsaka atlīdzības piešķiršanu izmitinātājam, ja, izskatot atlīdzības pieteikumu, konstatē kādu no šādiem faktiem:

 • Ukrainas civiliedzīvotājs, par kura izmitināšanu iesniedzējs ir pieteicies saņemt atlīdzību, saņem likuma 12. pantā minēto primāri sniedzamo atbalstu – izmitināšanu;
 • Ukrainas civiliedzīvotājs, par kura izmitināšanu iesniedzējs ir pieteicies saņemt atlīdzību, saņem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā paredzēto mājokļa pabalstu par minēto periodu;
 • Ukrainas civiliedzīvotājs jau iepriekš izmitināts fiziskās personas mājoklī, un par viņa izmitināšanu jau izmaksāta atlīdzība.

Pašvaldība pieņem lēmumu pārtraukt izmitinātājam piešķirtās atlīdzības izmaksu tad, ja tā ir konstatējusi, ka mājoklis, kurā tiek izmitināts Ukrainas civiliedzīvotājs, nav dzīvošanai derīgs likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” izpratnē vai atrašanās tajā apdraud cilvēku drošību un veselību.

Tāpat likuma grozījumi paredz, ka, ja Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšana mājoklī tiek izbeigta pirms minētā perioda beigām, izmitinātājam ir pienākums ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā rakstveidā informēt par to pašvaldību.

Atlīdzība izmitinātājam:

 • ir pielīdzināma likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. panta pirmās daļas 16. punktā minētajai kompensācijai, kas netiek ietverta gada apliekamajā ienākumā un netiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli;
 • nav pakļauta ieturējumu veikšanai un parādu piedziņai;
 • nav pieskaitāma faktiskajiem ienākumiem, no kuriem sedzami kreditoru prasījumi fiziskās personas saistību dzēšanas plāna izpildes laikā maksātnespējas procesa ietvaros;
 • netiek ņemta vērā ienākumos, novērtējot izmitinātāja mājsaimniecības materiālo situāciju sociālās palīdzības un trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanai.

Pašvaldība viena gada laikā pēc tam, kad atlīdzība par izmitināšanu ir izmaksāta, var lemt par tās atgūšanu pilnā apmērā, ja konstatē, ka izmitinātājs ir sniedzis nepatiesu informāciju.

Piešķirto atlīdzību pašvaldība par kārtējo mēnesi līdz nākamā mēneša desmitajam datumam pārskaitīs iesniedzēja norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

Ludzas novada pašvaldība