LV RU EN

Trešdiena, 2022. gada 05. oktobris
Amālija
Ludza
Clear
11°C
 
A A A

Ludzā uzsākta kopprojekta “Rīteiropas vērtības” īstenošana

Starp sešām Latgales pašvaldībām un Centrālo un finanšu līgumu aģentūru (CFLA) noslēgta vienošanās par projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības” īstenošanu 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros.

Vienošanos ar CFLA parakstīja projekta vadošais partneris – Daugavpils pilsētas dome, projekta sadarbības partneri ir Daugavpils novada dome, Krāslavas novada dome, Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada dome un Aglonas bazilikas draudze Aglonas novadā.

Projekta mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropeiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā.

Kopumā projektā paredzēts atjaunot un attīstīt sešus valsts nozīmes kultūras pieminekļus. Daugavpils cietoksnī paredzēts atjaunot Inženierarsenālu, izveidojot tajā Daugavpils tehnikas un industriālā dizaina muzeju. Aglonas bazilikas tornī paredzēts izveidot apskates vietu, paverot apmeklētājiem skatu uz Ciriša ezera ainavu, bet Daugavpils novada Slutišķu vecticībnieku sādžā iecerēti restaurācijas darbi, kā rezultātā tiks izveidots Vecticībnieku kultūras mantojuma centrs un radošā darbnīca. Krāslavas pils Amatu mājā pēc restaurācijas darbiem tiks izveidota ekspozīcija “Pi vīna golda”, kā arī ierīkota gleznotāja Valentīna Zlidņa piemiņas istaba, bet, turpinot Preiļu muižas kompleksa aizsardzības pasākumus, projekta ietvaros tiks veikti pils atjaunošanas 2.kārtas būvdarbi.

Projekta ietvaros Ludzas viduslaiku pils teritorijā veicamo darbu galvenais uzdevums ir nodrošināt pils ainavas izziņas un vēsturisko vērtību saglabāšanu un to uztveres veicināšanu. Projekta īstenošanas rezultātā tiks risināta Ludzas pils kā nozīmīgas viduslaiku nocietinājuma būves pieejamības nodrošināšana un eksponēšana, pamatojoties uz objekta būvvēstures arhitektonisku interpretāciju.

Kā telpiski organizējošo viduslaiku pils sastāvdaļu plānots atjaunot atsegto pagalmu ar tā bruģa iesegumu un pieslēgumu pa perimetru Galvenās pils korpusiem, kas tika atsegts arheoloģiskās un ģeotehniskās izpētes laikā jau pagājušajā gadā. Arheoloģiskās izpētes darbus veica SIA “Archeo” (24.05.2017. – 28.04.2018.). Priekšpils teritoriju plānots organizēt atbilstoši izpētes gaitā iegūtajiem datiem, atjaunojot ceļa trasējumu no Vārtu torņa līdz Galvenajai pilij. Šim nolūkam projekta ietvaros tiks izstrādāts Ludzas pilsdrupu atsegto mūru konservācijas un pilskalna teritorijas labiekārtošanas darbu būvprojekts.

Šonedēļ projekta ietvaros ir uzsākti Ludzas pilsdrupu konservācijas 2. un 3.kārtas darbi. Darbi noritēs saskaņā ar SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” izstrādāto tehnisko projektu, to laikā tiks veikta pilsdrupu apkārtmūra un galvenās pils pilsdrupu konservācija. Darbus veiks SIA “Inteco Wood”.

2019.gadā plānoti atsegto mūru konservācijas un pilskalna teritorijas labiekārtošanas darbi, t.sk. korpusa A galā atsegto mūra konstrukciju konservācija un esošā bruģa restaurācija; korpusa R galā kāpņu ar margām izbūve, blietētu arheoloģisku izsiju celiņu un laukumiņu izbūve, bruģa rekonstrukcija Vārtu torņa zonā, atpūtas vietu aprīkošana, gājēju tilta izbūve, skatu platformas ar kāpnēm izbūve un elektroapgaismojuma izbūve.

Projekta kopējās izmaksas ir 6 454 208,16 eiro, t. sk. ERAF finansējums – 4 695 000 eiro, nacionālais publiskais finansējums – 1 134 411,76 eiro (t. sk. valsts budžeta dotācija pašvaldībām 245 073,53 eiro un pašvaldību finansējums 584 338,23 eiro). Ludzas novada pašvaldības projekta budžets sastāda 606 573,24 eiro, no kuriem 425 000 eiro ERAF finansējums, 22 500,00 valsts budžeta dotācija, 52 500,00 pašvaldības līdzfinansējums, 106 573,24 eiro publiskās neattiecināmās izmaksas. Projekta īstenošanas termiņš – 2019.gada 31.decembris.

Informāciju sagatavoja

projektu vadītāja

Ilona Rimša