LV EN

Otrdiena, 2023. gada 07. februāris
Ričards, Rihards, Nelda
Ludza
Partly cloudy
-3°C
 
A A A

Konkurss profesionālās vidējās izglītības struktūrvienības vadītāja amatam

Latvijas Lauksaimniecības universitātes aģentūras “Latvijas Lauksaimniecības universitātes Malnavas koledža” izsludina atklātu konkursu uz Latvijas Lauksaimniecības universitātes aģentūras “Latvijas Lauksaimniecības universitātes Malnavas koledža” profesionālās vidējās izglītības struktūrvienības vadītāja amatu.

AMATA MĒRĶIS: Vadīt un nodrošināt profesionālās vidējās izglītības struktūrvienības darbu atbilstoši Latvijas Lauksaimniecības universitātes aģentūras “Latvijas Lauksaimniecības universitātes Malnavas koledža” nolikumā un attīstības un investīciju stratēģijā noteiktajiem darbības pamatvirzieniem un uzdevumiem.

PRASĪBAS:

 • Atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajām prasībām;
 • Augstākā izglītība saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumos Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” noteiktajām prasībām.

Profesionālā pieredze:

 • pieredze vadošā amatā valsts, pašvaldības vai privātajā sektorā ilgāka par 3 gadiem;
 • pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 • vēlama pieredze profesionālās izglītības jomā vai nozarēs, kuras saistītas ar profesionālās izglītības darbību;
 • pieredze ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošanā, tostarp projektu vadībā;
 • pieredze sadarbībā ar nozares profesionālajām organizācijām un sociālajiem partneriem;

Profesionālās zināšanas:

 • par izglītības iestādes darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, profesionālās izglītības jomu un tās attīstības tendencēm;
 • par iestāžu finanšu un budžeta vadības principiem;
 • par personālvadības procesiem.

Vispārējās zināšanas un prasmes:

 • vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • prasme noteikt prioritātes, plānot, organizēt un kontrolēt savu un padoto darbu;
 • prasme analizēt struktūrvienības pamatdarbības un atbalsta procesus.
 • prasme koordinēt darbinieku darbu svarīgu uzdevumu risināšanā;
 • teicamas komunikācijas, sadarbības prasmes un sarunu vešanas prasmes, iniciatīva, prasme veidot pozitīvu saskarsmi, precizitāte un atbildības sajūta;
 • prasme veikt vairākus pienākumus vienlaicīgi, efektīvi plānot darba laiku, veicamo uzdevumu izpildei, strādāt saspringtās situācijās un ierobežotā laikā;
 • spēja operatīvi veikt liela apjoma informācijas analītisku apstrādi un būtiskāko datu akcentēšanu, izdarīt atbilstošus secinājumus;
 • spēja argumentēti paust savu viedokli un pieņemt lēmumus;
 • spēja sistematizēt, prasme izvēlēties prioritātes un sastādīt plānu;
 • pārzināt un prast pielietot praktiskajā darbībā saistošos normatīvos aktus;
 • spēja iekļauties noteiktos termiņos, kā arī patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt komandā, panākt izvirzīto uzdevumu savlaicīgu izpildi, kā arī spēja uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;
 • prasme risināt problēmsituācijas, analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu.

Bruto mēnešalga 1350,00 EUR (pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6.punktu un Latvijas Lauksaimniecības universitātes aģentūras “Latvijas Lauksaimniecības universitātes Malnavas koledža” iekšējiem noteikumiem.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

 • Pieteikuma vēstule, kurā lūdzam aprakstīt savu motivāciju strādāt Latvijas Lauksaimniecības universitātes aģentūras “Latvijas Lauksaimniecības universitātes Malnavas koledža”, tai skaitā:
  • atbilstību izvēlētajam amatam,
  • pieredzi vadošā amatā valsts, pašvaldības vai privātajā sektorā ilgāka par 3 gadiem,
  • pedagoģisko darba pieredzi izglītības jomā vai izglītības vadības darbā,
  • pieredzi profesionālās izglītības jomā vai nozarēs, kuras saistītas ar tehnikuma darbību,
  • pieredzi ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošanā, tostarp projektu vadībā,
  • pieredzi sadarbībā ar nozares profesionālajām organizācijām un sociālajiem partneriem,

(ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta minētā pieredze, konkursa komisija uzskata, ka pretendentam nav šādas pieredzes);

 • Curriculum Vitae;
 • Izglītības dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā).

Konkursa pretendentiem/-ēm pieteikties 20 (divdesmit)

dienu laikā no sludinājuma publicēšanas Nodarbinātības valsts aģentūras Vakanču portālā (līdz 25.07), iesniedzamos dokumentus, sūtot elektroniski uz e-pastu: personals@malnavaskoledza.lv ar norādi “Profesionālās vidējās izglītības struktūrvienības vadītājs”.

Informējam, ka amata konkurss noritēs 3 kārtās:

1.kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana;

2.kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti klātienē veikt praktisko darbu;

3.kārtā iekļuvušajiem pretendentiem būs jāsagatavo un darba intervijas laikā jāprezentē savs skatījums par tēmu “LLU Malnavas koledžas profesionālās vidējās izglītības jomas darbības attīstības piedāvājums, stratēģiskais redzējums un priekšlikumi turpmākajiem pieciem gadiem” (izmantojot Power Point, ne vairāk kā 15 prezentācijas kadri (slide)), prezentācijas ilgums 7 līdz 10 minūtēm, kā arī darba intervijas laikā tiks izvērtēta katra amata pretendenta profesionālā sagatavotība amata aprakstā noteiktajām prasībām.

Par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LLU Malnavas koledža informē, ka:
1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes aģentūra “Latvijas Lauksaimniecības universitātes Malnavas koledža” Kļavu iela 17, Malnava, Malnavas pagasts, Ludzas novads, LV-5750.

 

Alga bruto: 1350,00 EUR
Uzņēmums: Latvijas Lauksaimniecības universitātes aģentūras “Latvijas Lauksaimniecības universitātes Malnavas koledža”
Darba vietas adrese: LATVIJA, Kļavu iela 17, Malnava, Ludzas novads, LV-5750
Kontaktpersona: Dokumentus sūtīt elektroniski uz e-pastu: personals@malnavaskoledza.lv ar norādi pieteikums uz darba vakanci
Nodarbinātības veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku
Nosaukums: Viena vesela slodze
Darbības joma: Izglītība / Zinātne
Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku