LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Partly sunny
0°C
 
A A A

Izvērtēti prioritārie lauku ceļi Ludzas novadā

Celji (1)Ceļi kā dzīvības stīga vai artērija, jo sazarotāks un dinamiskāk pulsējošs ir šis organisma komplicētais tīklojums, jo vitālāka un ārpasaulei atvērtāka valsts, novads, pagasts. Šobrīd laukos pieejama jauna programma, ko finansēs Lauku atbalsta dienests un kas vērsta tieši uz pašvaldību vietējās nozīmes grantēto ceļu uzlabošanu.
Oktobra beigās Ludzas novada pagasta pārvaldēs notika apspriedes ar Ludzas novada zemniekiem un citiem lauku uzņēmējiem par pašvaldības grants ceļu infrastruktūras atjaunošanu novada lauku teritorijā. Tika apkopota informācija par 19 lauku ceļu posmiem, kuru garums ir no 0,5 līdz pat 6,55 kilometriem.
Ludzas novadā 9 novada pagasti cīnās vismaz par viena sava grants ceļa savešanu kārtībā. Prioritāte ir tiem ceļiem, kuri ir vitāli svarīgi, lai laukos būtu dzīvība un uzņēmējdarbība, kā arī tie ceļi, pa kuriem kursē skolēnu autobuss. Svarīgs kritērijs, kurš noteica ceļu sarindošanu prioritārā secībā, ir ceļa tehniskais stāvokļa novērtējums.
Ceļi tika sarindoti prioritārā secībā, tika vērtēts, kurš ceļš, ceļa posms ir nozīmīgāks, kur ir koncentrēta lielāka uzņēmējdarbība, vairākas zemnieku saimniecības, piemāju saimniecības, kur vairāk tiek apstrādāti lauki, attiecīgi lielāka slodze ceļiem, jo pa to jāpārvadā liels daudzums graudu, siena, skābbarības. Tika ņemti vērā arī citi faktori, vai pa šo ceļu kursē skolēnu autobuss, autoveikals, pasts, atkritumu savākšanas mašīnas, piena savākšanas mašīnas. Izvērtējot ceļu nozīmi, var secināt, ka lauku iedzīvotājiem ceļi tiešām ir kā dzīvības stīgas.
26. novembrī Ludzas novada domes sēdē tika apstiprināts prioritāri virzāmo ceļu saraksts pašvaldības grants ceļu pārbūvei projekta “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ludzas novadā” ietvaros.
Pašlaik tiek gatavota nepieciešamā dokumentācija tehnisko projektu izstrādei un projekta pieteikuma iesniegšanai. Cerēt uz atjaunotiem grants ceļiem laukos varēs labākajā gadījumā nākamgad vai 2017. gadā, bet pēc projektu saskaņošanas un izvērtēšanas grants ceļiem jābūt gataviem līdz 2020. gadam.

Ilona Mekša
projektu vadītāja

Prioritāro ceļu saraksts pašvaldības grants ceļu pārbūvei atbalsta pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvarosLudzas novadā īstenošanai

Nr.p.k.

Ceļa nosaukums

Pagasts

Posms, km

1.

Ceļš Nr.2 Tutāni – Kivļi – Dubinova

Cirmas pagasts

6 km (ceļa posms)

2.

Ceļš Nr.6 Brigi – Brigu stacija

Briģu pagasts

0,91 km

3.

Ceļš Nr.8 Līdeksna – Vurpuļi – Ļadiņa

Nirzas pagasts

1,1 km (ceļa posms)

4.

Ceļš Nr.28 Horošova – Vorslova – Vurpuļi

Nirzas pagasts

0,95 km (ceļa posms)

5.

Ceļš Nr. 1 Ludza – Kreiči

Isnaudas pagasts

3,09 km

6.

Ceļš Nr.3 Pilda – Borovaja

Pildas pagasts

2,3 km

7.

Ceļš Nr.6 Čerņavski – Maļinovka

Istras pagasts

6,55 km (ceļa posms)

8.

Ceļš Nr.8 Rutki – Gaveiki – Sleinova – Fiļkova

Ņukšu pagasts

1,3 km

9.

Ceļš Nr.5 Vitkupova – Zapani

Pureņu pagasts

3,14 km

10.

Ceļš Nr.30 Pušča – Stukaļi

Rundēnu pagasts

1, 66 km

11.

Ceļš Nr.29 Boru kapu ceļš

Rundēnu pagasts

0,97 km

12.

Ceļš Nr.36 Bori – Barsuki

Rundēnu pagasts

0,5 km (ceļa posms)