LV EN

Pirmdiena, 2022. gada 28. novembris
Rita, Olita, Vita
Ludza
Mostly cloudy
-3°C
 
A A A

Ekspluatācijā nodoti vairāki pārbūvētie grants ceļu posmi Ludzas novadā

______________________________________
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Ludzas novadā turpinās pašvaldības grants ceļu pārbūve, jūlija mēnesī ekspluatācijā ir nodoti  vairāki pārbūvētie grants ceļa posmi: Istras pagastā “Čerņavski – Maļinovka”, Cirmas pagastā “Tutāni – Ķivļi – Dubinova” un Nirzas pagastā “Līdeksna – Vurpuļi – Ļadina un Horoševa – Vorslova”. Šogad pārbūvēto ceļa posmu garums ir 14,323 km.

Ceļu posmu pārbūves darbus bija plānots pabeigt pagājušajā gadā, bet darbi iekavējās laika apstākļu dēļ. Šajos objektos būvdarbus veica SIA “Ceļi un tilti”.           

Projekta “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ludzas novadā 1.kārta” (Nr. 17-01-A00702-000025) gaitā atjaunots ceļa posmu segums, nomainītas esošās un izbūvētas jaunas caurtekas, tika izveidoti un sakārtoti sāngrāvji, izveidotas ērtas nobrauktuves un uzstādītas jaunas ceļa zīmes.

Šogad ir uzsākta arī projekta “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ludzas novadā II kārta” (Nr. 17-01-A00702-000040) īstenošana. Būvniecības darbi notiek Briģu pagastā ceļa posmā  Brigi – Briģu stacija, ir izbūvēts apgaismojums, izbūvētas caurtekas, sakārtoti grāvji, notiek darbs pie nobrauktuvju izbūves un ceļa seguma sagatavošanas dubultvirsmas uzklāšanai.

19. jūnijā tiks uzsākti darbi arī otrajā objektā Isnaudas pagastā, ceļa posmā Ludza – Kreiči, šajā objektā darbus veiks VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”. Rakšanas darbu laikā var tikt apgrūtināta satiksme, atvainojamies iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām! Lūgums iedzīvotājiem būt iecietīgiem, saprotošiem un paciest tās neērtības, ko rada būvniecības darbi.

Objektu pārbūve notiek saskaņā ar Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākums “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apveidos”, apstiprinātajiem projektu pieteikumiem, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, tādējādi uzlabojot arī iedzīvotāju dzīves vidi.

Ar LAD atbalstu tiek pārbūvēti pašvaldību grants ceļi bez cietā seguma, lai veicinātu vietējo uzņēmējdarbību. Pērn LAD programmas ietvaros tika veikti ceļu pārbūves darbi Pildas pagastā. Abu projektu kopējais finansējums sastāda 1 859 185,65 eiro, tai skaitā 1 617 705,41 eiro ir publiskais finansējums un 241 480,24 eiro – pašvaldības finansējums.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros ar ELFLA finansējumu un Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu.                    

Projektu vadītāja

Ilona Mekša