LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Partly sunny
0°C
 
A A A

Ciblas vidusskolas projekts “Mentālās veselības stabilizēšana Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai Ciblas novada jauniešiem” ir sācies!

Attēlā: Projekta dalībnieku kopbilde.

Lai palīdzētu jauniešiem pārvarēt Covid-19 pandēmijas radītās sekas, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un JSPA izstrādātu īpašu atbalsta programmu Latvijas pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, kas strādā ar jauniešiem. Programmas mērķis ir nodrošināt atbalsta pasākumus jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai, veicināt jaunu zināšanu un prasmju apguvi, sagatavot jauniešus turpmākajām mācībām un darba tirgum, kā arī stiprināt savstarpējo atbalstu un viņu piederības sajūtu vietējai kopienai. 

Projektu pieteikumus varēja iesniegt līdz 2021. gada 24. maijam. Ciblas vidussskolas komanda, Laumas Caunes vadībā, iesniedza savu redzējumu jauniešu atbalstam savā novadā un ieguva finansējumu EUR 9606,00 apmērā projekta īstenošanai.

Lai izvērtēt nepieciešamību dalībai projektā, maija mēnesī, Ciblas novada skolu atbalsta komanda veica pētījumu par Covid-19 pandēmijas ietekmi uz skolēniem. Kopumā tika aptaujāti skolēni vecumā no 6. līdz 12. klasei, vecāki un skolotāji. Ar aptaujas palīdzību notika psihoemocionālo pašsajūtu un veselības stāvokļa izvērtēšana, apzinātas izmaiņas attiecību jomā un kognitīvo spēju grūtības, uzzināta attieksme pret mācību procesu.

Kā atklājās, pusaudži ir sabiedrības daļa, kuru Covid-19 saslimšana apdraud vismazāk, bet kuru dzīves pandēmijas ierobežojumi ietekmējuši visvairāk. Pusaudžu un jauniešu psihoemocionālāis stāvoklis ir mainījies praktiski visiem respondentiem, tikai 20 % no aptaujāto, pēc attālinātā mācību procesa, jūtas labi. 56 % respondentu jūtas viegli aizkaitināmi, izjūt tukšuma sajūtu, ir kļuvuši vienaldzīgi un bieži izjūt skumjas. 15 % respondentu izjūt ilgas pēc draugiem un aktīvas darbošanās kopā ar vienaudžiem. 9 % atzīst, ka viņus kaitina patstāvīga ģimenes locekļu klātbūtne, kas var būt par ģimenes attiecību pasliktināšanās iemeslu. 62 % jūtas atstumti no skolas biedru puses, 25 % no draugiem. Jauniešiem tika uzdots jautājums par kognitīvo spēju grūtībām un veselības stāvokli pandēmijas laikā – 20,8 % atzīst, ka ir pasliktinājusies uzmanība, 13 % pasliktinājies domāšanas ātrums, 7,8% pasliktinājusies pašdisciplīna mācībās un disciplīna kopumā. 9,1 % pasliktinājusies loģiskā domāšana. 15,1 % ir pamanījuši depresijas pazīmes, 12,1 % nomoka bezmiegs, 15,5 % fiziskā spēka trūkums un tikai 6,6 % atzīst, ka nav veselības problēmu. Aptauju rezultāti apstiprināja pandēmijas negatīvās ietekmes problēmas aktualitāti.

          Projekts ir uzsākts ar 1. jūliju (turpināsies līdz 2021. gada beigām). Tā mērķis ir palīdzēt Ciblas novada izglītības iestāžu jauniešiem vecumā no 13 līdz 20 gadiem, stabilizēt un atgūt mentālo veselību pēc Covid-19 pandēmijas ietekmes, lai uzlabot jauniešu akadēmiskos un dzīves sniegumus, psihoemocionālo labklājību un sagatavot turpmākajām mācībām un darba tirgum.

                Lai to sasniegt, projekta vadītāja Lauma informē, ka jauniešiem tiks piedāvāts atbalsta aktivitāšu kopums, kas sevī ietvers speciālistu (karjeras konsultanta, izglītības psihologa, sociālā pedagoga, mentoru) individuālas un grupu nodarbības, pārgājienus ar instruktoriem, sadarbībā ar biedrību „Dodkepu.lv” tiks īstenoti pārgājieni ar haskijiem, organizēti preventīvi pasākumi, rīkotas mācību ekskursijas, pieaicināti dažādu profesiju pārstāvji, īstenotas vērošanas prakses, sniegts nepieciešamais atbalsts jauniešu vajadzībām un interesēm, pilnveidota sadarbība ar Jauniešu centru „Impulss”, biedrību „STRAUTS”, Ciblas vidusskolas Skolēnu pašpārvaldi. Tiks dota ilgtermiņa iespēja jauniešiem darboties programmā „MOT Latvija”, kas ir vērsta uz jauniešu pozitīvo resursu stiprināšanu, mērķtiecīgas rīcības vadīšanu, kas ir stabils mentālās veselības pamats.  Padomāts arī par kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu, ko paredzētu darbošanās tiešā saskarsmē, kopības sajūtas veidošanai – grupu āra aktivitātes, sacensības, vingrošana, peldbaseina apmeklēšana un citas darbības, kas uzlabotu gan veselības stāvokli, gan emocionālo labsajūtu.

No 12.07. – 16.07.2021. norisināsies pirmais aktivitāšu kopums, kas līdzīgi kā dienas nometnē, nodrošinās jauniešiem kvalitatīvu socializēšanos visas dienas garumā. Pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam finansējumam, jauniešiem dalība un ēdināšana ir bez maksas, kā arī tiks nodrošināts pašvaldības transports, lai nogādāt dalībniekus no tālākiem lauku reģioniem un pilsētas. 

Attēlā: Norisinās pirmās projekta aktivitātes.

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros”.
 

Informāciju sagatavoja Lauma Caune, projekta vadītāja