LV EN

Otrdiena, 2023. gada 07. februāris
Ričards, Rihards, Nelda
Ludza
Partly cloudy
-3°C
 
A A A

Atbalsta pasākumi skolēniem Mērdzenes pamatskolā

Mērdzenes pamatskolā 2022/2023.m.g. 1.semestrī tika īstenots  Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (SAM 8322). Pasākuma ietvaros tika īstenotas vairākas jomas:

SAM832 Mācību saturs: Multidisciplinārā joma, kur projekta ietvaros darbojās pedagogu palīgs/otrais pedagogs latviešu valodā, kā arī SAM832 Mācību saturs: STEM un vides joma darbojās pedagogu palīgs/otrais pedagogs matemātikā.

Šī pasākuma ietvaros tiek atbalstīts pedagogu darbs mācību stundu laikā. Pedagogu palīgu atbalsts stundās ir mērķtiecīgi virzāms, lai individualizētu darbu klasē – atbalstot gan skolēnus ar mācību grūtībām, gan talantīgos skolēnus. Pedagogu palīgs kopā ar pedagogiem izstrādāja darba stratēģiju, lai klases mācību procesu vadītu kopā, plānots veicamais darbs stundā. Pedagogu palīga darbs dod iespēju mācību stundu laikā pievērst lielāku uzmanību katram skolēnam. Tas atviegloja skolotājas darbu un deva skolēniem iespēju ātrāk sagaidīt palīdzību.

Pedagogu palīga darbs latviešu valodā ir bijis ļoti nozīmīgs un noderīgs skolēniem, kuriem dzimtā valoda ir krievu valoda. Skolēniem tika sniegts atbalsts dažādu tematu apguvē, kur galvenais akcents tika likts uz teksta izpratni, lasītprasmes nostiprināšanu, teikumu veidošanu un pieturzīmju ievērošanu, stāstījuma veidošanu.

Skolēni, saņemot skolotāja palīga atbalstu, pilnveidoja sevis apzināšanos, deva pārliecību, ka izdosies paveikt visu, ko viņi uzņemsies, un vienmēr būs iespēja saņemt pieaugušo atbalstu. Apzinājās savas spējas un prasmes, kas ļāva sasniegt iecerēto. Skolēniem radās mērķtiecība un zinātkāre: apzinājās, ka viņiem ir interesanti kaut ko jaunu uzzināt un mācīšanās sagādā prieku.


SAM832 Mācību saturs: STEM un vides joma Mācīšanās grupas. Matemātika.

Projekta pasākums tika īstenots, lai maksimāli pilnveidotu un īstenotu mācību saturu, uzlabotu skolēnu mācīšanos un sekmes, stundās, tika uzlabotas prasmes risināt dažādu uzdevumu veidus, izprast un nostiprināt zināšanas dažādās tēmās. Atbalstu saņēma skolēni, kuriem ir noteiktas grūtības tālākai matemātikas priekšmeta apguvei, kas ļāva pilnvērtīgāk orientēties mācību saturā un tematā.


SAM832 Ārpusstundu pasākums: STEM un vides joma Interešu izglītība “Fizika mums apkārt”.

Fizikas stundās skolēniem tiek sniegts noteikts zināšanu apjoms, attīstītas prasmes un iemaņas, bet neatliek daudz laika, lai iegūtās zināšanas izmantotu praktiski. Tieši ārpusstundu nodarbības padziļina un paplašina stundās iegūtās teorētiskās zināšanas un kāpina skolēnu interesi par fizikas mācību priekšmetu. Interešu izglītības nodarbībās eksperimenti un praktiskās nodarbības padziļina skolēnu zināšanas par fizikas likumu izpausmēm apkārtējā pasaulē, dabā, ikdienā un sadzīvē. Ieviešot tādas darba formas fizikā kā fizikas parādību novērojumi un to izskaidrojumi, mazi pētnieciskie darbi, eksperimentālie uzdevumi un secinājumi par paveikto, skolēnos attīsta iniciatīvu, pašiem darboties komandā, nonākot līdz pareizam rezultātam, apgūt teorētisko zināšanu praktisko pielietojumu.


SAM832 Mācību saturs: STEM un vides joma Mācīšanās grupas Ķīmija.

Projekta pasākuma ietvaros skolēni apguva un pilnveidoja savas zināšanas ķīmijā, jo daudziem skolēniem sagādā grūtības rakstīt vienādojumus, pareizi izlikt koeficentus, indeksus. Nodarbības palīdzēja skolēniem izprast teksta uzdevumu risināšanas būtību, teksta izpratni. Darbs nelielās grupās, ļauj pedagogam skolēnam  labāk izskaidrot konkrētu jautājumu un lietas būtību. Skolēni šajā laikā ir uzlabojuši prasmes vienādojumu rakstīšanā, saskaitīt elementu skaitu izejvielās un produktos. Ļoti labi, ka skolēniem ir dota šāda veida iespēja, lai varētu uzlabot savas sekmes.

Informāciju sagatavoja Mērdzenes pamatskolas direktore Inese Avota