LV RU EN

Ceturtdiena, 2022. gada 23. jūnijs
Līga
Ludza
Sunny
9°C
 
A A A

Aicinām iedzīvotājus Ludzas un Kārsavas pilsētās pieslēgties centralizētai kanalizācijai un ūdensapgādei

Ludzas novada pašvaldība, SIA “Ludzas apsaimniekotājs” un SIA „Kārsavas namsaimnieks”  aicina visus iedzīvotājus, kuru ielās ir izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli, pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai!

Kas jādara?!

1.Pārliecinaties, vai Jūsu īpašums atrodas pie jaunizbūvētā centralizētās kanalizācijas un ūdensvada tīkliem.

2.Iepazīsties ar Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu aktuālo redakciju šeit: https://likumi.lv/ta/id/326749-par-pasvaldibas-lidzfinansejuma-apmeru-nekustamo-ipasumu-pieslegsanai-centralizetajai-udensapgades-un-kanalizacijas-sistemai

3.Dodieties uz SIA „Ludzas apsaimniekotājs” (pieslēgumiem Ludzā) un SIA “Kārsavas namsaimnieks” (pieslēgumiem Kārsavā).

Informējam, ka Ludzas novada pašvaldība 23.09.2021. ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr. 10/2021, kas stājušies spēkā 13.10.2021. „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”. Saskaņā ar saistošiem noteikumiem, iedzīvotājiem ir iespēja saņemt līdzfinansējumu pieslēguma izveidei.

Noteikts, ka pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts 100 % apmērā, bet ne vairāk kā EUR 1000,00 izmaksu segšanai viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un ne vairāk kā EUR 1200,00 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ja:

1)Īpašnieks ir persona ar 1. vai 2. invaliditātes grupu;

2) Īpašnieka ģimenē dzīvo laulātais vai 1. pakāpes radinieks, kas ir persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti vai bērns invalīds, kurš nekustamajā īpašumā faktiski dzīvo un ir deklarēts;

3)Īpašnieks ir persona (ģimene) ar trūcīgas personas statusu vai maznodrošinātā persona;

4)Īpašnieka ikdienas aizgādībā ir 3 vai vairāk bērni, kuri nekustamajā īpašumā faktiski dzīvo un ir deklarēti;

5)Īpašnieks ir vientuļais pensionārs;

6)Īpašnieks piekrīt savā nekustamajā īpašumā izbūvēt jaunus maģistrālos centrālā ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklus.

Līdzfinansējums tiek piešķirts 50 % apmērā izmaksu segšanai citām fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai bet ne vairāk kā EUR 400,00 viena Nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā EUR 600,00 viena Nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju pieslēgties pilsētas centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem un vērsties pie SIA „Ludzas apsaimniekotājs” (pieslēgumiem Ludzā) un SIA “Kārsavas namsaimnieks” (pieslēgumiem Kārsavā), lai saņemtu nepieciešamo informāciju par pieslēgšanās un līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.

Atgādinām, ka pašvaldības teritorijā darbojas Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 16 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ludzas novadā”, Kārsavas novada domes saistošie noteikumi Nr.5  „Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība  Kārsavas novadā”, kas nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības sekot un pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu izmantošanas biežumu un aprēķināt, vai tas atbilst faktiskajam ūdens patēriņam. Informējam, ka pašvaldības pārstāvji pievērsīs īpašu uzmanību decentralizētās kanalizācijas lietotāju darbībai tajās vietās, kur iespējams pieslēgties centralizētai kanalizācijas sistēmai.

Atgādinām, ka no 27.06.2017. spēkā stājušies arī MK noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, kas nosaka, ka tiem nekustamo īpašumu īpašniekiem un valdītājiem, kuri nav pievienojušies pie centralizētās kanalizācijas sistēmas, turpmāk būs jāreģistrē un attiecīgi noteikumiem jāapsaimnieko visi septiķi un rūpnieciski vai individuāli izbūvētās krājtvertnes.

 

Sagatavoja nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja

Mārīte Romanovska

coloring.cool