LV RU EN

Piektdiena, 2022. gada 01. jūlijs
Rimants, Imants, Ingars, Intars
Ludza
Sunny
26°C
 
A A A

Aicina pieslēgt īpašumus centralizētajai kanalizācijas sistēmai

Ludzas novada Administratīvā komisija ir saņēmusi iesniegumus par pārkāpumiem, kas saistīti ar notekūdeņu novadīšanu. Informējam, ka saskaņā ar Administratīvās atbildības likumā noteikto, tiks uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi un veiktas pārbaudes. 

Ludzas novada pašvaldība  un SIA “Ludzas apsaimniekotājs” aicina visus iedzīvotājus, kuru ielās ir izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli, pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

SIA “Ludzas apsaimniekotājs”  veica izlietotā centrālā ūdens patēriņa analīzi un konstatēja, ka netiek sniegti dati par izvesto šķidro atkritumu apjomu. Veicot pārbaudi par noslēgtiem līgumiem sadzīves atkritumu t.sk. šķidro sadzīves atkritumu  jomā tika konstatēti gadījumi, kad nekustamie īpašumi nav pievienoti centralizētajai notekūdeņu kanalizācijas sistēmai, vai arī nav noslēgts līgums par šķidro atkritumu izvešanu, bet ūdens ik mēnesi tiek patērēts.

Lai attiecīgā decentralizētā kanalizācijas sistēma neradītu draudus cilvēku veselībai un videi, šo noteikumu 88. punktā minētais decentralizētas kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs par saviem līdzekļiem nodrošina decentralizēto kanalizācijas sistēmas savākto notekūdeņu regulāru nodošanu decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējam. Notekūdeņu nodošanas regularitāte atkarīga no ūdens patēriņa un iekārtas tilpuma, un tiek nodrošināta pēc Pakalpojuma lietotāja pieprasījuma, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā.

Par saistošo noteikumu pārkāpšanu var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no 2 līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskām personām – no 2 līdz 280 naudas soda vienībām.

Atgādinām, ka no 27.06.2017. spēkā stājušies arī MK noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, kas nosaka, ka tiem nekustamo īpašumu īpašniekiem un valdītājiem, kuri nav pievienojušies pie centralizētās kanalizācijas sistēmas, turpmāk būs jāreģistrē un attiecīgi noteikumiem jāapsaimnieko visi septiķi un rūpnieciski vai individuāli izbūvētās krājtvertnes.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem ir jāsāk reģistrēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, krājtvertnes, attīrīšanas iekārtas un septiķus, kas nav pievienoti centralizētai kanalizācijas sistēmai, reģistra uzturētāja – SIA “Ludzas Apsaimniekotājs” – izveidotā datubāzē, jānodrošina obligātu uzkrāto notekūdeņu izvešana, izmantojot decentralizēto kanalizācijas Pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus. Attiecīgā reģistra izveide un noteiktās vienotās apsaimniekošanas prasības nodrošinās aktuālo informāciju par to, kādas decentralizētās kanalizācijas sistēmas Ludzas novadā tiek izmantotas, kādi ir tajās attīrīto vai uzkrāto notekūdeņu apjomi, kā arī dos iespēju pārliecināties, vai šādas sistēmas tiek atbilstoši ekspluatētas. Datu reģistrs pilnībā jāizveido, un šīm sistēmām ir jābūt sakārtotām atbilstoši Ludzas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.9, līdz 2021.gada beigām.

Informējam:

Saskaņā ar 24.08.2017. Ludzas novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr. 9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” – Saistošie noteikumi nosaka Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai un līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumus.

Noteikumu mērķis ir veicināt kanalizācijas un ūdensvada tīklu sakārtošanu un samazināt vides piesārņojumu.

Līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai ir tiesīgas saņemt fiziskas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Ludzas novada administratīvajā teritorijā un dzīvokļu īpašnieku kopības Ludzas novada teritorijā esošam īpašumam.

Līdzfinansējums tiek piešķirts 50 % apmērā izmaksu segšanai citām fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai bet ne vairāk kā EUR 400,00 viena Nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā EUR 600,00 (seši simti eiro 00 centi) viena Nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā, bet ne vairāk kā EUR 1000,00 (viens tūkstotis eiro) izmaksu segšanai viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un ne vairāk kā EUR 1200,00 (viens tūkstotis divi simti eiro 00 centi) pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ja :

 7.1. Īpašnieks ir persona ar 1. vai 2.invaliditātes grupu;

7.2. Īpašnieka ģimenē dzīvo 1.pakāpes radinieks, kas ir persona ar 1. vai 2.grupas invaliditāti vai bērns invalīds, kurš nekustamajā īpašumā faktiski dzīvo un ir deklarēts;

 7.3. Īpašnieks ir persona (ģimene) ar trūcīgas personas statusu vai maznodrošinātā persona;

7.4. Īpašnieka ikdienas aizgādībā ir 3 vai vairāk bērni, kuri nekustamajā īpašumā faktiski dzīvo un ir deklarēti;

7.5. Īpašnieks ir vientuļais pensionārs;

7.6. Īpašnieks piekrīt savā nekustamajā īpašumā izbūvēt jaunus maģistrālos centrālā ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklus.

Vairāk informācijas par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai varat saņemt SIA “Ludzas apsaimniekotājs” Kr. Barona ielā 49, Ludzā, pa tālruni 65707330, vai attiecīgajā Ludzas novada pagasta pārvaldē.

Ierodoties personīgi, lūdzam līdzi ņemt īpašumu apliecinošu dokumentu, zemes robežu plānu, kā arī tehniskās inventarizācijas lietu.

Kā arī tiem iedzīvotājiem, kas vēlas uzstādīt, vai jau ir likumā noteiktajā kārtībā uzstādījuši decentralizētās kanalizācijas sistēmas, tās reģistrēt  Ludzas pilsētā,  pie SIA “Ludzas apsaimniekotājs” Kr. Barona ielā 49, vai novada ciematos attiecīgajā Ludzas novada pagasta pārvaldē.

Ludzas novada pašvaldības vārdā aicinu novada iedzīvotājus, kas nav pieslēgušies centrālai kanalizācijas sistēmai Ludzas pilsētā un Ludzas novada ciematos, būt aktīviem un uzsākt dokumentu sakārtošanu, ar mērķi veikt pieslēgumu līdz 2021. gada beigām.

Kā Administratīvās komisijas vadītājs vēlos, lai Ludzas novada iedzīvotājiem nerastos tādas situācijas, kad problēmjautājumi ir jārisina Administratīvajā komisijā.

Informāciju sagatavoja Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks,

Administratīvās komisijas vadītājs

Valdis Maslovskis

 

coloring.cool