LV RU EN

Trešdiena, 2022. gada 25. maijs
Junora, Anšlavs
Ludza
Mostly cloudy
21°C
 
A A A

2022. gada budžeta prioritāte – sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana

Janvāra beigās videokonferences režīmā notika Ludzas novada pašvaldības domes sēde, kuras laikā tika apstiprināts Ludzas novada pašvaldības budžets 2022. gadam. Budžetā kā prioritāte izvirzīta sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana.

Pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikums uz 2022. gada 1. janvāri bija 5 969 855 EUR. Budžeta ieņēmumi 2022. gadā plānoti 26 979 441 EUR, bet kopējie pamatbudžeta izdevumi – 33 374 966 EUR apmērā.

Ludzas novada pašvaldības budžets 2022. gadam sastāv no pamatbudžeta, ziedojumiem un dāvinājumiem, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

2022. gadā un turpmāk Ludzas novada pašvaldībai būtiski ir nodrošināt novada attīstības un investīciju projektu ieviešanu un realizāciju, tādējādi uzlabojot dzīves vides kvalitāti novadā, ielu, ceļu, dzīvojamo teritoriju, izglītības iestāžu u.c. iestāžu infrastruktūru.

Lielākais izdevumu īpatsvars budžetā ir paredzēts izglītības funkcijas nodrošināšanai, tas sastāda 11 741 057 EUR.  Pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanai un investīcijām –  3 040 067 EUR, vispārējās izglītības iestāžu uzturēšanai un investīcijām –  5 936 262 EUR.  Interešu un profesionālās ievirzes iestāžu uzturēšanai un investīcijām tiks atvēlēti 1 691 430 EUR. Transporta daļas uzturēšanai un skolēnu pārvadāšanai – 569 042 EUR. Savukārt, Izglītības pārvaldes uzturēšanai, izglītības papildus pasākumiem un transfertiem citām pašvaldībām atvēlēti 500 056 EUR.

Šī gada budžetā ir saglabāts balvu fonds izglītojamajiem par augstiem sasniegumiem olimpiādēs, konkursos un skatēs, kā arī stipendijas tiem augstskolu studentiem, kuri atgriezīsies strādāt dzimtajā novadā.

Sociālajai aizsardzībai pašvaldības budžetā paredzēti 5 474 108 EUR. Asistentu pakalpojumu sniegšanai – 828 696 EUR, sociālo pakalpojumu dienas centru uzturēšanai – 162 345 EUR, sociālās aprūpes centru uzturēšanai – 928 365 EUR, mājas aprūpei – 298 607 EUR,
bāriņtiesas uzturēšanai – 323 081 EUR, bezdarbnieku stipendijām – 675 144, sociālās aizsardzības izdevumus Sociālam dienestam – 2 257 870 EUR.

Ekonomiskajai darbībai no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānots tērēt 5 229 165 EUR. Šajā pozīcijā ERAF projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija un ražošanas zonas izveide Ludzas pilsētā” atvēlēti 2 934 144 EUR. Auto ceļu uzturēšanas tekošiem izdevumiem un investīcijas autoceļu rekonstrukcijai – 1 685 088 EUR.

Jauno uzņēmēju atbalsta pasākumiem, jauniešu nodarbinātībai, algoto darbu koordinatora darba samaksai ieplānoti 159 365 EUR. 

Mežsaimniecībai – 10 000 EUR. Lauksaimniecības konsultantu darba samaksai un uzturēšanas izdevumiem – 17 024 EUR. Zivsaimniecībai – 13 714 EUR. Rundēnu pagasta katlu māju uzturēšanai – 51 935 EUR. Būvvaldes uzturēšanai – 111 771 EUR. Tūrisma informācijas centra uzturēšanai –  77 698 EUR. Lai veicinātu tūrisma attīstību novadā, šīs jomas projektu īstenošanai atvēlēti – 168 426 EUR.

Klasifikācijas pozīcijā  Vispārējās vadības dienesti izdevumi plānoti 2 735 872 EUR apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības
nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk. deputātiem, administrācijai, pilsētu un pagastu pārvaldēm 2 535 384 EUR,
klientu apkalpošanas centriem – 71 488EUR, aizņēmumu apkalpošanas maksas un procentu maksājumiem Valsts kasei – 59 000 EUR, tāpat ietver izdevumus neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds) 70 000 EUR.

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai budžetā ieplānoti 4 809 940 EUR. Šajā kategorijā paredzēti līdzekļi izdevumiem mājokļu attīstībai – 413 479 EUR, administrācijas izdevumi novada teritorijas plānošanai un attīstībai – 191908 EUR. Izdevumi ūdensapgādei – 30 000 EUR, Izdevumi ielu apgaismošanai –  355 772 EUR. Izdevumi novada teritoriju uzturēšanai un attīstībai  – 2 912 833 EUR, mājokļu apsaimniekošanai – 915 948 EUR.

Kultūras, atpūtas pasākumiem un sabiedrības līdzdalības atbalstam pašvaldība kopumā plāno atvēlēt 2 737 777 EUR, tostarp:

Sporta pasākumiem – 145 428 EUR, novada un valsts mēroga kultūras pasākumiem – 119 150 EUR, bibliotēku uzturēšanai un projektu īstenošanai – 764 252 EUR, tautas namu un klubu uzturēšanai – 942 994 EUR, Ludzas novadpētniecības muzeja uzturēšanai – 189 829 EUR, Kultūrvēsturiskā centra “Līču māja” izveidei – 32 851 EUR, Ludzas pilskalna labiekārtošanas projekta īstenošanai – 438 141 EUR, televīzijas un radio pakalpojumiem – 23 236 EUR, izdevumam sadarbībai ar presi  – 52 396 EUR, atbalstam reliģiskām organizācijām, biedrībām – 29 500 EUR.

Klasifikācijas pozīcija Veselība ietver izdevumus veselības pieejamības nodrošināšanai novada pagastu administratīvajās teritorijās un pasākumus sabiedrības veselības veicināšanai 347 961 EUR apmērā.

Klasifikācijas pozīcijā Sabiedriskā kārtība un drošība plānoti izdevumi: dzimtsarakstu nodaļai – 65 307 EUR, atskurbināšanas pakalpojumu sniegšanai – 31 464 EUR, pašvaldības policijas izveidošanai – 60 792 EUR.

Klasifikācijas pozīcija Vides aizsardzība ietver: notekūdeņu apsaimniekošanas izdevumus – 102 523 EUR apmērā. Izdevumus vides piesārņojuma samazināšanai un novēršanai – 39 000 EUR.

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments, ar kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

Pašvaldības budžets 2022. gadam

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja ievadziņojums un paskaidrojuma raksts par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam

Saistošie noteikumi Nr. 1 “Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam”

Pielikums Nr. 1  Saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam” – 2022. gada Ludzas novada pašvaldības pamatbudžets

Pielikums Nr. 2 Saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam” – Ludzas novada pašvaldības budžeta iestāžu, pasākumu un īstenojamo projektu izdevumu kopsavilkums 2022. gadam

Pielikums Nr. 3 Saistošajiem noteikumiem  Nr. 1 “Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam” – Ludzas novada pašvaldības saistību apmērs 2022. gadam

Pielikums Nr. 4  Saistošajiem noteikumiem  Nr. 1 “Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam” –  2022. gada Ludzas novada pašvaldības ziedojumu budžets

Pielikums Nr. 5  Saistošajiem noteikumiem  Nr. 1 “Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam”  – Ludzas novada pašvaldības rīcības plāna aktivitātes 2022. gadam

Informāciju sagatavoja Ludzas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Dukaļska

coloring.cool