LV EN

Otrdiena, 2023. gada 31. janvāris
Tekla, Violeta
Ludza
Mostly cloudy
-1°C
 
A A A

Iesniegumi

Fiziskas personas iesnieguma veidlapa

Juridiskas personas iesnieguma veidlapa

 


Iesniegums Ludzas novada pašvaldībai 

Iesniegums par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu

Pieprasījums arhīva izziņas, dokumenta kopijas, izraksta, noraksta saņemšanai

Iesniegums par atkārtota domes/pastāvīgās komitejas/komisijas sēdes protokola izraksta izsniegšanu

Iesniegums Ludzas novada pašvaldības Ziemassvētku dāvanas saņemšanai (2022.gads)


Atļaujas 

Iesniegums atļaujas saņemšanai publiska pasākuma rīkošanai Ludzas novadā

Pieteikums par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu Ludzas novadā

Iesniegumu veidlapas pašvaldības atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai


Mājoklis un vide 

Iesniegums Ludzas novada dzīvokļa komisijai

Dzīvesvietas deklarācija

Iesniegums par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

Iesniegums informācijas saņemšanai par trešās personas dzīvesvietas adresi

Iesniegums ziņu pieprasīšanai par savu un/vai savu nepilngadīgo bērnu deklarēto dzīvesvietu

Iesniegums par nekustamā īpašuma atsavināšanu

Iesniegums par dzīvokļa īpašumu (dzīvojamo māju, tās domājamo daļu) atsavināšanu

Iesniegums par koku ciršanu ārpus meža Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Iesniegums rūpnieciskās zvejas tiesību piešķiršanai un zvejas limitu iedalīšanai

Iesniegums par atrasto mežacūkas līķi vai to daļām

Iesniegums pašvaldībai piederošo un piekritīgo nekustamo īpašumu medību tiesību nomai


Būvvalde

Iesniegums Ludzas novada Būvvaldei (brīvā formā)

Teritorijas plānošana

Iesniegums  izziņas sagatavošanai par plānotās darbības atbilstību Ludzas novada Teritorijas plānojumam (Ludzas novada pašvaldībai)
Iesniegums par detālplānojuma izstrādi

Nekustamais īpašums

Iesniegums par nosacījumu izsniegšanu Zemes ierīcības projekta izstrādei Ludzas novada administratīvajā teritorijā
Pieprasījums atmežošanas  kompensācijas aprēķinam

Vizuālo materiālu un reklāmu saskaņošana

Iesniegums reklāmas, informācijas objekta vai izkārtnes izvietošanas saskaņošanai

Būvniecība

Ēku, būvju krāsojuma akceptēšana. Krāsu paseAtļauja rakšanas darbu atļaujas saņemšanai
Iesniegums par atzīmes veikšanu būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē
Iesniegums būvatļaujas pārreģistrācijai  vai derīguma termiņa pagarināšanai

Par iesniegumiem par būves neesību:

Būvvalde informē, ka izziņu par būves neesību, kas ir nepieciešama neesošas būves dzēšanai Kadastra informācijas sistēmā (NĪVKIS) un Zemesgrāmatā, iespējams sagatavot tikai tad, ja iesniegums par būves neesību saņemts būvniecības informācijas sistēmā (BISP)  – https://bis.gov.lv/lv.

Būvvalde aicina iedzīvotājus izziņas par būves neesību pieprasīt elektroniski būvniecības informācijas sistēmā (BISP),  iesniedzot Būvvaldē dokumentu “Jauns iesniegums par būves neesību” bez būvniecības lietas vai savā būvniecības lietā aizpildot “Jauns iesniegums par būves neesību”.

Kā aizpildīt: BISP izmantošanas rokasgrāmata

Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 11. punktā noteikts, ja būvei nav saglabājies neviens konstruktīvais elements un teritorija ir sakārtota, būvvalde pēc zemes vai būves īpašnieka vai, ja tāda nav, tiesiskā valdītāja vai lietotāja pieprasījuma saņemšanas 10 darbdienu laikā veic apsekošanu dabā un izdod dokumentu, kas apliecina būves neesību.

Par ēku pieņemšanu ekspluatācijā būvatļaujas būvniecības procesa ietvarā:

Lai objektu nodotu ekspluatācijā, Ministru kabineta noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 167. punktā noteikts,  ka, ierosinot ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā, būvvaldē jāiesniedz apliecinājumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai 1, pievienojot šādus dokumentus:

 • būvprojekta izmainītās daļas, ja attiecīgās izmaiņas būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem, – izmaiņas, kas veiktas autoruzraudzības kārtībā;
 • noteikumu punktā un 166. punktā minēto institūciju atzinumus, – to institūciju atzinumus par ēkas gatavību ekspluatācijai, kuras projektēšanas laikā ir izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, kā arī atsevišķos gadījumos Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinumu vai Veselības inspekcijas atzinumu;
 • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinumu un Veselības inspekcijas atzinumu – trešās grupas ēkas vai tās daļas nodošanai ekspluatācijā.
 • tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumus par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai;
 • izpildmērījumu plānu, tai skaitā vertikālo uzmērījumu;
 • būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju, proti, gadījumos, kad būvdarbus veicis būvkomersants;
 • būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi, kad objektā veikta būvuzraudzība, bet savrupmāju gadījumos tas nav nepieciešams;
 • būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību un tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam;
 • ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu;
 • ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā (atjaunošanas vai pārbūves gadījumā – ja veikti energoefektivitātes pasākumi);
 • skaņas izolācijas mērījumus – jaunbūvējamām daudzdzīvokļu dzīvojamām un publiskām ēkām;
 • ja otrās grupas dzīvojamā ēka būvēta ar būvētāju atbilstoši noteikumu 107. apakšpunktam, nepiesaistot  būvdarbu veikšanai speciālistus ar patstāvīgas prakses būvniecības jomā, papildus jāiesniedz:
  • elektroinstalācijas pārbaudes dokumentāciju;
  • apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu.

1   Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai ēkas nojaukšanu ir aizpildāms atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”, un iesniedzams Būvniecības informācijas sistēmā (BISP) – https://bis.gov.lv/lv .

Kā aizpildīt: BISP izmantošanas rokasgrāmata.


Nekustamā īpašuma nodoklis

Iesniegums par NĪN parāda neesamību


Izglītība

Iesniegums par bērnu rindā uz PII

Iesniegums Ludzas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskajai komisijai

Iesniegums interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanai


Lauksaimniecība

Fiziskās personas iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi

Juridiskās personas iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi


Sociālie pakalpojumi

Iesniegums sociālo pakalpojumu saņemšanai