LV EN

Pirmdiena, 2022. gada 28. novembris
Rita, Olita, Vita
Ludza
Mostly cloudy
-2°C
 
A A A

Būvvaldes veidlapas

 

          Iesniegums Ludzas novada Būvvaldei (brīvā formā)

Teritorijas plānošana

Iesniegums  izziņas sagatavošanai par plānotās darbības atbilstību Ludzas novada Teritorijas plānojumam (Ludzas novada pašvaldībai)
Iesniegums par detālplānojuma izstrādi

Nekustamais īpašums

Iesniegums par nosacījumu izsniegšanu Zemes ierīcības projekta izstrādei Ludzas novada  administratīvajā teritorijā
Pieprasījums atmežošanas  kompensācijas aprēķinam

Vizuālo materiālu un reklāmu saskaņošana

Iesniegums reklāmas, informācijas objekta vai izkārtnes izvietošanas saskaņošanai

Būvniecība

Ēku, būvju krāsojuma akceptēšana. Krāsu paseAtļauja rakšanas darbu atļaujas saņemšanai
Iesniegums par atzīmes veikšanu būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē
Iesniegums būvatļaujas pārreģistrācijai  vai derīguma termiņa pagarināšanai

Par iesniegumiem par būves neesību:

Būvvalde informē, ka izziņu par būves neesību, kas ir nepieciešama neesošas būves dzēšanai Kadastra informācijas sistēmā (NĪVKIS) un  Zemesgrāmatā , iespējams sagatavot tikai tad, ja iesniegums par būves neesību saņemts būvniecības informācijas sistēmā (BISP)  – https://bis.gov.lv/lv.

Būvvalde aicina iedzīvotājus izziņas par būves neesību pieprasīt elektroniski būvniecības informācijas sistēmā (BISP),  iesniedzot Būvvaldē dokumentu “Jauns iesniegums par būves neesību” bez būvniecības lietas vai savā būvniecības lietā aizpildot “Jauns iesniegums par būves neesību”.

Kā aizpildīt: BISP izmantošanas rokasgrāmata

Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 11. punktā noteikts, ja būvei nav saglabājies neviens konstruktīvais elements un teritorija ir sakārtota, būvvalde pēc zemes vai būves īpašnieka vai, ja tāda nav, tiesiskā valdītāja vai lietotāja pieprasījuma saņemšanas 10 darbdienu laikā veic apsekošanu dabā un izdod dokumentu, kas apliecina būves neesību.

Par ēku pieņemšanu ekspluatācijā būvatļaujas būvniecības procesa ietvarā:

Lai objektu nodotu ekspluatācijā, Ministru kabineta noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 167. punktā noteikts,  ka, ierosinot ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā, būvvaldē jāiesniedz apliecinājumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai 1, pievienojot šādus dokumentus:

 • būvprojekta izmainītās daļas, ja attiecīgās izmaiņas būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem, – izmaiņas, kas veiktas autoruzraudzības kārtībā;
 • noteikumu punktā un 166. punktā minēto institūciju atzinumus, – to institūciju atzinumus par ēkas gatavību ekspluatācijai, kuras projektēšanas laikā ir izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, kā arī atsevišķos gadījumos Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinumu vai Veselības inspekcijas atzinumu;
 • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinumu un Veselības inspekcijas atzinumu – trešās grupas ēkas vai tās daļas nodošanai ekspluatācijā.
 • tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumus par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai;
 • izpildmērījumu plānu, tai skaitā vertikālo uzmērījumu;
 • būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju, proti, gadījumos, kad būvdarbus veicis būvkomersants;
 • būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi, kad objektā veikta būvuzraudzība, bet savrupmāju gadījumos tas nav nepieciešams;
 • būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību un tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam;
 • ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu;
 • ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā (atjaunošanas vai pārbūves gadījumā – ja veikti energoefektivitātes pasākumi);
 • skaņas izolācijas mērījumus – jaunbūvējamām daudzdzīvokļu dzīvojamām un publiskām ēkām;
 • ja otrās grupas dzīvojamā ēka būvēta ar būvētāju atbilstoši noteikumu 107. apakšpunktam, nepiesaistot  būvdarbu veikšanai speciālistus ar patstāvīgas prakses būvniecības jomā, papildus jāiesniedz:
  • elektroinstalācijas pārbaudes dokumentāciju;
  • apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu.

1   Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai ēkas nojaukšanu ir aizpildāms atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”, un iesniedzams Būvniecības informācijas sistēmā (BISP) – https://bis.gov.lv/lv .

Kā aizpildīt: BISP izmantošanas rokasgrāmata.