LV EN

Otrdiena, 2023. gada 07. februāris
Ričards, Rihards, Nelda
Ludza
Snow
-2°C
 
A A A

Trauksmes celšana

 

2022. gada 4. februārī spēkā stājās Trauksmes celšanas likums ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem.

2020. gada 26. martā Ludzas novada domes sēdē (protokols Nr. 6) pieņēma Ludzas novada domes iekšējos noteikumus “Iekšējās trauksmes celšanas sistēma” (iestādēm, kurās ir vairāk nekā 50 nodarbināto).

Kas ir trauksmes celšana?  

 • trauksmes cēlējs ir fiziska persona;
 • trauksmi ceļ par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm;
 • fiziska persona informāciju par iespējamo pārkāpumu ieguvusi, veicot darba pienākumus, tostarp brīvprātīgo darbu, sniedzot
 • pakalpojumus vai  dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu;
 • fiziska persona informāciju par iespējamo pārkāpumu uzskata par patiesu.

Kas nav uzskatāms par trauksmes celšanu?

 • trauksmi ceļ anonīma persona;
 • trauksmes cēlējs ir juridiska persona;
 • ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu, nevis pārkāpumu, kas skar kādu sabiedrības grupu;
 • tādu ziņu sniegšana, kas nav gūtas saistībā ar trauksmes cēlēja profesionālo darbību;
 • apzināta nepatiesu ziņu sniegšana;
 • valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana.

Par kādiem iespējamiem pārkāpumiem var celt trauksmi? 

 • Izmantojot iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi par jebkuru iespējamu pārkāpumu (iekšējo vai ārējo normatīvo aktu pārkāpumu, profesionālo vai ētikas normu neievērošanu u.c. situācijām), kas var aizskart sabiedrības vai kādas sabiedrības daļas intereses.
 • Trauksmes cēlējs godprātīgi izvērtē sniedzamo informāciju, uzskatot to par patiesu un iespēju robežās pārliecinoties par tās patiesumu, bez obligāta pienākuma pievienot pierādījumus.
 • Trauksmi ceļ par faktiem, kuri iegūti saistībā ar trauksmes cēlēja darba pienākumu pildīšanu un izmantojot savas profesionālās zināšanas, un kuri liecina par iespējamu pārkāpumu, apdraudējumu vai risku sabiedrības interesēm.
 • Ja trauksme tiek celta publiski, amatpersona/darbinieks nedrīkst izpaust informāciju, kas satur normatīvajos aktos noteiktas neizpaužamas ziņas un jāievēro vispārējās personas datu aizsardzības prasības.
 • Ja trauksme tiek celta publiski, trauksmes cēlājam ir jāapzinās, ka par informācijas saturu, kas nonākusi publiskajā telpā, atbild trauksmes cēlājs. Trauksmes celšanas mērķis nav graut pārkāpumu izdarījušas personas reputāciju, bet gan novērst iespējamo pārkāpumu.
 1.  

Kā noformēt trauksmes cēlēja ziņojumu?

 • Ziņojumu vislabāk sagatavot, aizpildot Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu.
 • Trauksmes cēlēja ziņojumā persona norāda tās rīcībā esošo informāciju saistībā ar pārkāpumu, tostarp:
  pārkāpuma aprakstu, minot konkrētus faktus (norādot pēc iespējas detalizētāku informāciju);
 • Informāciju par fiziskajām vai juridiskajām personām, par kurām ir pamats uzskatīt, ka tās iesaistītas šā pārkāpuma izdarīšanā;
  vai informācija par pārkāpumu gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu; vai par šo pārkāpumu jau ir ziņots iepriekš. Gadījumā, ja ziņots, pievieno atbildi, ja tāda ir saņemta
 • Ziņojumam, ja nepieciešams, pievieno dokumentu kopijas, kas apstiprina ziņojumā minētos apstākļus (piemēram, fotogrāfijas, e-pasta sarakstes kopijas, u.c.).

Kur iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu?

 • Trauksmes cēlējs ziņojumu iesniedz Pašvaldības izpilddirektoram, viņa prombūtnes laikā, pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājam, aizpildot rakstiski pielikumā pievienoto ziņojuma veidlapu. Veidlapu iesniedz personīgi, to pašrocīgi parakstot vai arī elektroniski nosūtot to uz Pašvaldības adresi: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 (norādot, ka ziņojums ir par Trauksmes celšanu) vai uz e-pasta adresi: trauksme@ludzasnovads.lv. Trauksmes cēlēja ziņojumu var sagatavot arī brīvā formā ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”.
 • Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa

Kā tiek aizsargāta trauksmes cēlēja identitāte Ludzas novada pašvaldībā?

 • Ar brīdi, kad trauksmes cēlējs ir cēlis trauksmi, viņam un viņa radiniekiem ir tiesības uz Trauksmes celšanas likumā paredzētajām garantijām un aizsardzību.
 • Ja, izskatot personas iesniegumu, netiek konstatēta tā atbilstība trauksmes celšanas pazīmēm, personai zūd minētās tiesības.
 • Pašvaldība nodrošina trauksmes cēlēja identitātes aizsardzību, lai novērstu, ka informācija par trauksmes cēlēju nonāk pie personas, par kuru tiek sniegta informācija un aizsargātu trauksmes cēlēju un tā radiniekus no nelabvēlīgām sekām.
 • Trauksmes cēlēju un viņa radiniekus aizliegts disciplināri vai citādi sodīt, atbrīvot no darba vai amata, pazemināt amatā, pārcelt citā darbā vai amatā vai citādi tieši vai netieši radīt viņiem nelabvēlīgas sekas tāpēc, ka trauksmes cēlējs ir sniedzis trauksmes cēlēja ziņojumu.
 • Par trauksmes celšanu atbilstoši, tostarp par normatīvajos aktos noteiktu tādu neizpaužamu ziņu izpaušanu, kuras nav valsts noslēpums, trauksmes cēlējam neiestājas juridiskā atbildība, tostarp civiltiesiskā atbildība un kriminālatbildība.

Šaubas par to, kas ir trauksmes cēlēja ziņojums vai kam to iesniegt?

Par trauksmes celšanas jautājumiem Valsts kanceleja ir izveidojusi mājaslapu www.trauksmescelejs.lv , kurā ir publicēta arī institūciju un to kontaktpersonu kontaktinformācija ar mērķi atvieglot personām noteikt, kurai institūcijai konkrētajā gadījumā iesniegt trauksmes celšanas ziņojumu.