LV RU EN

Sestdiena, 2021. gada 23. oktobris
Daina, Dainida, Dainis
Ludza
Cloudy
5°C
 
A A A

Ludzas novada Sociālais dienests

Raina_16A (2)Ludzas novada Sociālais dienests ir Ludzas novada domes izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus personām, kuru dzīvesvieta deklarēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Sociālā dienesta darbības mērķis – palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, kā arī attīstīt un sniegt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā darbinieka vai sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.
Ludzas novada iedzīvotāji palīdzību sociālo problēmu risināšanā var saņemt savā dzīvesvietā – Ludzas pilsētā un Isnaudas, Cirmas, Pureņu, Nirzas, Ņukšu, Pildas, Briģu, Rundēnu, Istras pagastos.
Ludzas novada Sociālā dienesta klienti ir Ludzas novada trūcīgie un mazaizsargātie iedzīvotāji – ģimenes ar bērniem, invalīdi, vientuļie pensionāri un citas personas/ģimenes, kurām radušās sociālās problēmas.
Sociālā palīdzība Ludzas novada iedzīvotājiem tiek piešķirta saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
Sociālās palīdzības saņemšanai Ludzas novada Sociālajā dienestā ir jāiesniedz rakstisks iesniegums, ienākumus apliecinošie dokumenti, jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija. Sociālā dienesta darbinieki veic klientu materiālā stāvokļa izvērtēšanu.
Daži pabalstu veidi tiek piešķirti bez personu/ģimeņu ienākumu izvērtēšanas, tie ir: pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, pabalsts aizbildņiem, bērna piedzimšanas pabalsts, pabalsts personām pēc atgriešanās no ieslodzījuma vietām, vienreizējs pabalsts politiski represētām personām, vienreizējs pabalsts kara veterāniem, pabalsts ārkārtas situācijā.

Ludzas novada Sociālais dienests:
– sniedz sociālā darba pakalpojumus, nodrošina psihosociālo palīdzību, kas ietver sociālo gadījumu risināšanu, palīdzot personām (ģimenēm) atjaunot spējas sociāli funkcionēt;
– informē pašvaldības iedzīvotājus par iespējām un kārtību sociālo pakalpojumu saņemšanai no pašvaldības un valsts budžeta līdzekļiem;
– izvērtē personu individuālās vajadzības un viņu ģimenes locekļu līdzdarbības iespējas sociālo pakalpojumu saņemšanai, pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu/atteikšanu;
–  organizē sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem;
– sniedz aprūpes mājās pakalpojumu pensijas vecuma personām un invalīdiem, kuri paši nespēj sevi aprūpēt un kurām nav likumīgo apgādnieku, kas spētu nodrošināt aprūpi;
– nodrošina psihologa pakalpojumus – personu un/vai ģimeņu psiholoģisko problēmu risināšanu, sniedzot tām profesionālu psiholoģisko palīdzību un atbalstu, sekmējot krīzes situāciju un viņu psiholoģisko problēmu pārvarēšanu un iekļaušanos sabiedrībā, atbalsta grupu vadīšanu.

Ludzas novada Sociālā dienesta nolikums

Ludzas novada sociālā dienesta struktūra

Saistošie noteikumi “PAR LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM” 

Saistošie noteikumi “PAR PAŠVALDĪBAS PABALSTIEM”

Saistošie noteikumi “PAR APRŪPES MĀJĀS DARBA ORGANIZĒŠANU UN PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAS KĀRTĪBU LUDZAS NOVADĀ” 

Saistošie noteikumi ” PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM LUDZAS NOVADĀ” 

Daudzfunkcionālā centra nolikums 2020

Kontaktinformācija

Adrese: Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

E-pasts: [email protected]

Inese Žuka
Juriskonsulte
Tel: 65726900
Kabinets: 4

Lilita Gorbunova-Kozlova
Sociālā dienesta vadītāja
Tel: 65726901
Kabinets: 5

Katrīna Skrebinska
Vadītājas vietniece
Tel: 65726901
Kabinets: 5

Santa Seņkova
Sociālā darbiniece
Tel: 65707421
Kabinets: 6

Inga Gailiša
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
Tel: 65707492
Kabinets: 8

Ilga Kivliša
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
Tel: 65707492
Kabinets: 8

Ilona Bondarenko
Sociālā darbiniece darbam ar veciem cilvēkiem
Tel: 65707414
Kabinets: 9

Sanita Dalibo
Sociālās palīdzības organizatore
Tel: 65707415
Kabinets: 7

Svetlana Gorbunova
Sociālās palīdzības organizatore
Tel: 65707415
Kabinets: 7

Svetlana Aleksejeva
Sociālā darbiniece
Tel: 65707414
Kabinets: 9

Viktorija Maškanceva
Psiholoģe
Tel: 65726001
Kabinets: 16

Karīna Sļadze
Sociālā darbiniece - ilgstošā prombūtnē
Tel: 65707421
Kabinets: 6

Daina Laganovska
Sociālā darbiniece
Tel: 65729110

Olga Cvetkova
Sociālā darbiniece
Tel: 65729523

Ludmila Seņkova
Sociālā darbiniece
Tel: 65729493

Ludmila Seņkova
Sociālā darbiniece
Tel: 65729493

Biruta Ažesole
Sociālā darbiniece
Tel: 65729399

Biruta Ažesole
Sociālā darbiniece
Tel: 65729399

Zinaīda Igovena
Sociālā darbiniece
Tel: 65729736

Zinaīda Igovena
Sociālā darbiniece
Tel: 65729736

Līga Dinaburska
Sociālā darbiniece
Tel: 65726198

coloring.cool