LV RU EN

Pirmdiena, 2022. gada 26. septembris
Kurts, Knuts, Gundars
Ludza
Partly sunny
11°C
 
A A A

Ludzas novada Sociālais dienests

Ludzas novada Sociālais dienests ir Ludzas novada domes izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus personām, kuru dzīvesvieta deklarēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Sociālā dienesta darbības mērķis – palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, kā arī attīstīt un sniegt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā darbinieka vai sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.

Ludzas novada iedzīvotāji palīdzību sociālo problēmu risināšanā var saņemt savā dzīvesvietā – Ludzas, Kārsavas, Zilupes pilsētā un Blontu  Briģu, Ciblas, Cirmas, Goliševas, Isnaudas, Istras, Lauderu, Līdumnieku, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes, Nirzas, Ņukšu, Pasienes, Pildas  Pureņu,  Pušmucovas, Rundēnu,  Salnavas,  Zaļesjes un Zvirgzdenes pagastos.

Ludzas novada Sociālā dienesta klienti ir Ludzas novada trūcīgie un mazaizsargātie iedzīvotāji – ģimenes ar bērniem, invalīdi, vientuļie pensionāri un citas personas/ģimenes, kurām radušās sociālās problēmas.

Sociālā palīdzība Ludzas novada iedzīvotājiem tiek piešķirta saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
Sociālās palīdzības saņemšanai Ludzas novada Sociālajā dienestā ir jāiesniedz rakstisks iesniegums, ienākumus apliecinoši dokumenti, jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija. Sociālā dienesta darbinieki veic klientu materiālā stāvokļa izvērtēšanu.

Daži pabalstu veidi tiek piešķirti bez personu/ģimeņu ienākumu izvērtēšanas, tie ir: pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, pabalsts aizbildņiem, bērna piedzimšanas pabalsts, pabalsts personām pēc atgriešanās no ieslodzījuma vietām, vienreizējs pabalsts politiski represētām personām, vienreizējs pabalsts kara veterāniem, pabalsts ārkārtas situācijā.

Sociālo pabalstu iesniegumu veidlapas atrodas ŠEIT

Ludzas novada Sociālais dienests:
– sniedz sociālā darba pakalpojumus, nodrošina psihosociālo palīdzību, kas ietver sociālo gadījumu risināšanu, palīdzot personām (ģimenēm) atjaunot spējas sociāli funkcionēt;
– informē pašvaldības iedzīvotājus par iespējām un kārtību sociālo pakalpojumu saņemšanai no pašvaldības un valsts budžeta līdzekļiem;
– izvērtē personu individuālās vajadzības un viņu ģimenes locekļu līdzdarbības iespējas sociālo pakalpojumu saņemšanai, pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu/atteikšanu;
–  organizē sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem;
– sniedz aprūpes mājās pakalpojumu pensijas vecuma personām un invalīdiem, kuri paši nespēj sevi aprūpēt un kurām nav likumīgo apgādnieku, kas spētu nodrošināt aprūpi;
– nodrošina psihologa pakalpojumus – personu un/vai ģimeņu psiholoģisko problēmu risināšanu, sniedzot tām profesionālu psiholoģisko palīdzību un atbalstu, sekmējot krīzes situāciju un viņu psiholoģisko problēmu pārvarēšanu un iekļaušanos sabiedrībā, atbalsta grupu vadīšanu.

Ludzas novada Sociālā dienesta nolikums

Ludzas novada sociālā dienesta struktūra

Saistošie noteikumi Nr. 19/2021 “Par Ludzas novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”

Saistošie noteikumi Nr. 15/2021 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Ludzas novadā”

Saistošie noteikumi Nr. 16/2021 “Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem Ludzas novadā”

Saistošie noteikumi Nr. 20/2021 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā”

 

Kontaktinformācija

 Raksti mums uz E-adresi

Adrese: Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

E-pasts: [email protected]

Lilita Gorbunova-Kozlova
Sociālā dienesta vadītāja
Tel: 65726901
Kabinets: 5

Inese Žuka
Juriskonsulte
Tel: 65726900
Kabinets: 4

Viktorija Maškanceva
Psiholoģe
Tel: 65726001
Kabinets: 16

Katrīna Skrebinska
Ludzas teritoriālās nodaļas vadītāja
Tel: 65726901
Kabinets: 5

Santa Seņkova
Sociālā darbiniece
Tel: 65707421
Kabinets: 6

Inga Gailiša
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
Tel: 65707492
Kabinets: 8

Ilga Kivliša
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
Tel: 65707492
Kabinets: 8

Svetlana Aleksejeva
Sociālā darbiniece darbam ar veciem cilvēkiem
Tel: 65707414
Kabinets: 9

Sanita Dalibo
Sociālās palīdzības organizatore
Tel: 65707415
Kabinets: 7

Svetlana Gorbunova
Sociālā darbiniece
Tel: 65707415
Kabinets: 7

Karīna Sļadze
Sociālā darbiniece Pildas un Ņukšu pagastos
Tel: 65707421
Kabinets: 6

Daina Laganovska
Sociālais darbinieks Isnaudas pagastā
Tel: 65729110

Olga Cvetkova
Sociālais darbinieks Istras pagastā
Tel: 65729523

Biruta Ažesole
Sociālais darbinieks Cirmas un Pureņu pagastos
Tel: 65729399

Zinaīda Igovena
Sociālais darbinieks Nirzas un Rundēnu pagastos
Tel: 65729736

Līga Dinaburska
Sociālais darbinieks Briģu pagastā
Tel: 65726198

Inta Senkane
Ciblas teritoriālās nodaļas vadītāja
Tel: 65700870

Aija Zlidne
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Tel: 65700834

Inta Vonoga
Sociālās palīdzības organizatore
Tel: 65700870

Olita Kilupe
Sociālā darbiniece
Tel: 65729046

Antoņina Hindogina
Sociālās palīdzības organizatore
Tel: 65729371

Valentīna Trukšāne
Sociālās palīdzības organizatore
Tel: 65728104

Andžela Malakāne
Kārsavas teritoriālās nodaļas vadītāja
Tel: 26682737

Vēsma Rancāne
Sociālais darbinieks darbā ar veciem cilvēkiem, ģimenes assistents
Tel: 26341266

Genovefa Strode
Sociālais darbinieks
Tel: 62102856

Tatjana Rakicka
Sociālās palīdzības organizatore
Tel: 62102857

Ineta Ludborža
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem
Tel: 26648884

Inese Kačalova
Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem - vadītāja
Tel: 28743768

Veneranda Kalve
Sociālās palīdzības organizatore Salnavā
Tel: 26431755

Ināra Sarkane
Sociālā darbiniece Mērdzenē
Tel: 65722225

Dace Rancāne
Sociālā darbiniece Mežvidos
Tel: 28311560

Lienīte Borina
Arhivārs
Tel: 65733245

Tatjana Karpisonova
Sociālā darbiniece Goliševā
Tel: 25211279

Olga Klovane
Zilupes teritoriālās nodaļas vadītāja
Tel: 65707318

Larisa Aļbrehte
Sociālā darbiniece
Tel: 65707318

Kristīne Kudrjavceva
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Tel: 65707314

Jeļena Saule
Sociālā darbiniece
Tel: 65707318