LV EN

Piektdiena, 2022. gada 25. novembris
Kadrija, Kate, Katrīna, Trīne
Ludza
Partly cloudy
-2°C
 
A A A

Noteikumi

Izglītība

Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Ludzas novada pašvaldības dibinātajās vispārējās  izglītības iestādēs

Ludzas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas un materiālās stimulēšanas kārtība

Mācību priekšmetu olimpiāžu un skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konkursu uzvarētāju apbalvošanas kārtība

Noteikumi par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Ludzas novada pašvaldības Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs

 

Ludzas novada pašvaldības noteikumi Nr. 2/2022 “Par Ludzas novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību”

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ludzas tūrisma aģentūra” kapitāla daļu pārdošanas noteikumi

Ludzas novada pašvaldības noteikumi Nr. 1/2022 “Ludzas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi”

Ludzas novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi

Ludzas novada pašvaldības noteikumi Nr.3/2021 “Par autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas finansēšanai Ludzas novadā”

Ludzas novada pašvaldības noteikumi Nr.2/2021 “Kārtība, kādā pašvaldība norēķinās par pašvaldības neizīrētajiem dzīvokļiem”

Noteikumi “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ludzas novadā”

Nomas objekta – nekustamā īpašuma/telpu Ludzas novada Tūrisma centra darbības nodrošināšanai – piedāvājumu atlases noteikumi

Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem kultūrā, sportā, un naudas balvu apmēru

Ludzas novada pašvaldības noteikumi Nr.1/2021 “Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm”

 

Noteikumi “Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas un parāda piedziņas kārtība Ludzas novada pašvaldībā”

Ludzas pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība

Ludzas novada pašvaldības neapdzīvojamo telpu nomas maksas noteikumi

Noteikumi Nr.1 Kārtība, kādā Ludzas novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus

Noteikumi “Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību” (publicēti 03.03.2015.)

NOTEIKUMI “Par Ludzas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem”

Iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtība Ludzas novadā (aktuālā redakcija uz 29.03.2019.)

Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 10.oktobra noteikumi “Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās Ludzas novada pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes locekļus” (publicēti 11.10.2017.)