LV EN

Otrdiena, 2023. gada 31. janvāris
Tekla, Violeta
Ludza
Partly cloudy
-1°C
 
A A A

Ziņojums par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2011. gadam

27. janvāra Ludzas novada domes sēdē, kas šoreiz notika Briģos, tika pieņemts Ludzas novada pašvaldības budžets 2011. gadam.

Saistošie noteikumi Nr. 4 Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2011. gadam un pielikumi atrodami sadaļā – Budžets

Ziņojums par Ludzas novada pašvaldības budžeta projektu 2011.gadam

Ludzas novada pašvaldības pamatbudžeta kopējie ieņēmumi prognozēti Ls 6 297 413.

Sakarā ar valsts ekonomisko situāciju, valsts negarantē pašvaldībām MK noteikumos noteiktā iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes neizpildi 4 procentu apmērā, tāpēc 2011.gadā ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozēti 96% apmērā vai Ls 2340288. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa tekošā gada ieņēmumu, salīdzinot ar 2010.gadu, samazinājums ir 217.5 tūkst. latu, bet, ja ņem vērā saņemto iepriekšējo gadu nesadalīto atlikumu, samazinājums ir 227 tūkst. latu.

2011.gadā mainīts iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozēto ieņēmumu procentuālais sadalījums pa ceturkšņiem, tas tiek noteikts šādā apmērā: 1.cetuksnī – 20%, 2.ceturksnī – 24%, 3.ceturksnī – 27% un 4.ceturksnī – 29.%. 2010.gadā iedzīvotāju ienākuma nodokli pašvaldības kontā ieskaitīja 1/12 daļas apmērā no gada summas katru mēnesi. Iepriekšējos gados sadalījums bija šāds: 1.cetuksnī – 22.2%, 2.ceturksnī – 23.8%, 3.ceturksnī – 24.2% un 4.ceturksnī – 29.8%.

Pašvaldībām arī netiek garantēta 100% apmērā dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda, un dotācijas samazinājums pret iepriekšējo gadu ir 100 tūkst.latu.

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi prognozēti, saskaņā ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda aprēķinos noteiktajiem (vērtētajiem) ieņēmumiem, kurā nodokļa iekasējamības koeficienti ir: nodoklim par zemi – 90%, nodoklim par ēkām un būvēm – 85% un nodoklim par mājokļiem – 90%. Plānots iekasēt iepriekšējo gadu parādu: nekustamā īpašuma nodokļa par zemi – 14 tūkst.latu un par ēkām, būvēm un mājokļiem – 1.4tūkst.latu, jo uz 01.01.2011. nekustamā īpašuma nodokļa parādi ir 77.7 tūkst.latu.

Ieņēmumi no azartspēļu nodokļa prognozēti 13 tūkst.latu apmērā.

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem prognozēti ar kopējo samazinājumu 13.7 tūkst.latu, t.sk. 7 tūkst.latu netiek uzrādīti kā ieņēmumos tā izdevumos 10% no sociālās aprūpes centra “Ludza” iemītnieku pensijām un piesardzīgi plānoti ieņēmumi no telpu nomas un ēdināšanas pakalpojumiem.

Pamatbudžeta ieņēmumos ir iekļautas mērķdotācijas pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, daļējas interešu izglītības, 5.-6.gadīgo bērnu apmācības izglītības programmu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” finansēšanai laika periodam no 1.janvāra līdz 31.augustam.*

Uz 2011.gada 1.janvāri izveidojies pamatbudžeta līdzekļu atlikums Ls 1027381, kurš tiek sadalīts: līdzekļi iezīmētiem mērķiem – Ls 637489, pašvaldības līdzfinansējumam vai priekšfinansējumam projektiem – Ls 26023 un Ls 363869 pašvaldības izdevumu segšanai.

Ludzas novada pašvaldības pamatbudžeta kopējie izdevumi prognozēti Ls 7 219 409.

Ar 2011.gada 1.janvāri visās iestādēs strādājošiem nodrošināts minimālās darba samaksas pieaugums. Iestāžu kārtējo izdevumu finansēšana nodrošināta iepriekšējā gada līmenī, preču iegādei un pakalpojumu saņemšanai nodrošināts pievienotās vērtības nodokļa pieaugums, elektroenerģijas un kurināmā sadārdzinājums.

Lai varētu nodrošināt pamatbudžeta izdevumu finansēšanu 2011.gadā, Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome atbalstīja novada pašvaldības iesniegumu par sešu aizdevumu pamatsummu 2011.gadā kopsummā par Ls 215276 atlikšanu uz atlikušajiem samaksas termiņiem un atļāva Valsts kasē ņemt aizņēmumu ES projekta “Tranzītceļa P49 Latgales ielas posma no Kr.Barona ielas līdz Latgales šķērsielai rekonstrukcija Ludzas pilsētā” īstenošanai Ls 719762 apmērā. Rezultātā 2011.gadā aizņēmumu un līzingu pamatsummu atmaksai pašvaldība izlietos Ls 209416 un procentu nomaksai Ls 429921 un kredītsaistības sastādīs 12.5% no 2011.gada prognozētajiem ieņēmumiem (bez mērķdotācijām).

Lai nodrošinātu priekšfinansējumu ceļu un ielu rekonstrukcijas projektu īstenošanu Pureņu un Rundēnu pagastos būs nepieciešams aizņemties līdzekļus 151 tūkst.latu un līdzfinansējumu Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ludzā” turpinājumam 105.5tūkst.latu.

Novada administrācijas un pagasta pārvalžu uzturēšanai paredzēti līdzekļi Ls 760971 vai Ls 48 uz vienu iedzīvotāju.

2011.gadā tiek plānota pagastu komunālo saimniecību reorganizācija, jo ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 83 tūkst. latu, bet izdevumi, iekļaujot pagastu iestāžu izdevumus par ūdeni un kanalizāciju, atkritumu izvešanu un Cirmas pagasta ēkas apkuri, -259 tūkst. latu.

Lielākie izdevumi paredzēti izglītības nodrošināšanai Ls 3089373.

Pašreizējā valsts krīzes situācijā svarīga pašvaldības budžeta sadaļa ir sociālā nodrošināšana. Sociālās aprūpes iestāžu, bāriņtiesas, sociālā dienesta uzturēšanai plānoti līdzekļi Ls 531923, ES līdzekļi atbalstam bezdarba gadījumā Ls 265516 un pašvaldības palīdzība dažāda veida sociālo pabalstu sniegšanai Ls 378810, t.sk. iekļauts no Labklājības ministrijas garantētā minimālā ienākuma un dzīvokļa pabalsta nodrošinājums Ls 109680. Salīdzinot ar 2010.gadu, kopējie sociālo pabalstu līdzekļi palielināti par Ls 74074 vai 24.3%

Ludzas novada pašvaldības speciālā budžeta kopējie ieņēmumi prognozēti Ls 240 031 un kopējie izdevumi Ls 423 979.

Uzkrātie līdzekļi no privatizācijas Ls 19647 apmērā tiks izlietoti dzīvojamo māju jumtu remontam kā pašvaldības līdzfinansējums par pašvaldības īpašuma daļu.

Autoceļu fonda ieņēmumi 2011.gadā iepriekšējā gada līmenī.

Prognozētie dabas resursu nodokļa ieņēmumi un šo ieņēmumu uzkrājums iepriekšējos gados kopsummā Ls 63167 tiks izmantots dabas aizsardzībai, par konkrētiem pasākumiem lemjot budžeta izpildes gaitā 2011.gadā.

Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors

S.Jakovļevs