LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Partly cloudy
-3°C
 
A A A

Valsts atbalsts lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai

2012. gada 8. jūnijā stājās spēkā MK noteikumi Nr. 381 „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai”, kas nosaka kārtību, kādā piešķir valsts atbalstu lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai.

Kādu atbalstu piešķir?
Atbalsts tiek piešķirts aizdevuma veidā, un to piešķir
• lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) iegādei lauksaimniecības produktu ražošanai. Ja tiek veikta pļavu un ganību iegāde un netiek mainīts to lietošanas veids, piecu gadu laikā pēc zemes iegādes ir nodrošināts minimālais liellopu blīvums vismaz 0,2 nosacītās liellopu vienības uz hektāru;
• LIZ iegādei lauksaimniecības produktu ražošanai un uz tās atrodošos būvju iegādei, būvju kadastrālajai vērtībai nepārsniedzot 30% no zemes kadastrālās vērtības.
 Jāņem vērā, ka aizdevumu nepiešķir meža zemes iegādei.

Kā un kam atbalstu piešķir?
Atbalstu aizdevuma veidā piešķir valsts AS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (Hipotēku banka), kas minētā uzdevuma izpildē ir padota Zemkopības ministrijai. Aizdevumu piešķir saimnieciskās darbības veicējam (aizņēmējam), kas atbilst šādiem kritērijiem:
• vairāk nekā vienu gadu ražo lauksaimniecības produktus. Prasība neattiecas uz jaunajiem lauksaimniekiem;
• ievēro Komisijas 2007. gada 20. decembra Regulas Nr. 1535/2007 1. panta prasības (atbalstu piešķir uzņēmumiem lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē);
• ir reģistrējies Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā nodokļu maksātājs vai saimnieciskās darbības veicējs;
• nav nodokļu parādu, ja vien nav noslēgta vienošanās ar VID par nodokļu parāda atmaksas grafiku un vienošanās nosacījumi tiek pildīti;
• atbilstoši VID iesniegtajai gada ienākumu deklarācijai vai uzņēmuma gada pārskatam par pēdējo noslēgto gadu ieņēmumi no lauksaimniecības produktu ražošanas ir vismaz Ls 200 no hektāra (neskaitot saņemto valsts un ES atbalstu), izņemot, ja aizņēmējs:
 ir jaunais lauksaimnieks;
 ir deklarējis papildu zemes platības vienotā platības maksājuma saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmas ietvaros salīdzinājumā ar iepriekšējo pieteikšanas periodu;
 saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu vides un lauku ainavas uzlabošanai kārtējā gadā
 ir saņēmis ES atbalstu pasākumā „Agrovide” vai apakšpasākumos „Agrovides maksājumi” (izņemot apakšpasākumu „Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana”);
 gūst ieņēmumus no lauksaimniecības produkcijas ražošanas, bet tam īpašumā vai nomā nav zemes platības (piemēram, cūkkopības saimniecība).

Kas ir jaunais lauksaimnieks?
Šo noteikumu izpratnē jaunais lauksaimnieks ir fiziska persona, kas pēdējo 12 mēnešu laikā ir uzsākusi vai plāno uzsākt lauksaimniecisko darbību un atbilst šādiem kritērijiem:
• ir jaunāka par 40 gadiem un nav bijusi vairāk kā 51 procenta pamatkapitāla daļu īpašniece saimniecībā, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu;
• ir piemērota profesionālā prasme un kompetence;
• vismaz 60% ienākumu tiks gūti saimniecībā no lauksaimniecības produktu ražošanas;
• ir reģistrējusies vai 6 mēnešu laikā reģistrēsies Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs vai saimnieciskās darbības veicējs;
• visā aizdevuma iesnieguma sagatavošanas un aizdevuma darbības laikā izmanto no Lauku attīstības programmas tehniskās palīdzības aktivitātes „Valsts Lauku tīkls” finansētus konsultanta pakalpojumus, ko sniedz konsultāciju sabiedrība, kas nodrošina Valsts Lauku tīkla darbību (SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, lai konsultants:
 pēc atbalsta pretendenta pieprasījuma sagatavotu iesniegumu aizdevuma saņemšanai;
 pārbaudītu un saskaņotu aizdevuma iesniegumu, ja to sagatavojis pretendents;
 visā saistību periodā uzraudzītu saimniecības plānoto pasākumu attīstības veicināšanai un aizdevuma atmaksas nodrošināšanai gaitu;
 saskaņotu nepieciešamos grozījumus saimniecības attīstības plānā.

Kas jādara, lai saņemtu aizdevumu?
Lai saņemtu aizdevumu, aizņēmējs Hipotēku bankā iesniedz iesniegumu aizdevuma saņemšanai, kurā norāda
• plānoto pasākumu aprakstu attīstības veicināšanai un aizdevuma atmaksas nodrošināšanai,
• produktu aprakstu,
• plānoto naudas plūsmu,
• informāciju par jebkuru atbalstu, kas saņemts atbilstoši Komisijas regulai Nr. 1535/2007, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.

Cik liels ir pieejamais atbalsta apmērs?
Aizdevumu kopējais apmērs ir Ls 10 000 000. Kad būs apgūti 80% no pieejamā finansējuma, priekšroka saņemt atbalstu būs jaunajiem lauksaimniekiem.
Viens saimnieciskās darbības veicējs vai savstarpēji saistīti aizņēmēji var saņemt aizdevumu ne vairāk kā Ls 100 000 apmērā. Aizdevuma summa nepārsniedz 100% no iegādājamās zemes platības tirgus vērtības un aizdevuma nodrošinājums ir iegādātās zemes platība.

Cik ilgs var būt aizdevuma termiņš?
Aizdevuma termiņš ir līdz 20 gadiem.

Kādi nosacījumi jāizpilda, saņemot atbalstu?
Aizņēmējs, noslēdzot vienošanos ar Hipotēku banku par aizdevuma saņemšanu, apliecina šādu nosacījumu ievērošanu:
• aizņēmējam nav tiesību tālāk iznomāt savā īpašumā esošo un par šo atbalstu iegādāto zemi, līdz pilnībā izpildītas līguma saistības, ko tas uzņēmies;
• jaunais lauksaimnieks atbalsta pamatsummas atmaksu sāk ne vēlāk kā trešajā darbības gadā;
• jaunais lauksaimnieks piecu gadu laikā pēc zemes iegādes sasniedz no lauksaimniecības produktu ražošanas noteiktos minimālos ieņēmumus – vismaz Ls 200 no hektāra (neskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu);
• aizņēmējs visā aizdevuma darbības laikā, bet ne mazāk kā 10 gadus iegādāto zemi izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai un vismaz 10 gadus to netransformē par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi. Ja aizņēmējs iegādātajās LIZ platībās neveic lauksaimniecisko ražošanu, tas atmaksā saņemto aizdevumu;
• aizdevuma darbības laikā aizņēmējs nav tiesīgs iegādāto zemi pārdot vai dāvināt, izņemot pirmās pakāpes radiniekiem, ja ir saņemta rakstiska Hipotēku bankas piekrišana. Zemi var dāvināt saimnieciskās darbības veicēja īpašnieka pirmās pakāpes radiniekiem neparedzētos gadījumos (īpašnieka pēkšņas darbnespējas), lai saimnieciskās darbības veicējam tiktu nodrošināta iespēja paturēt savā īpašumā ražošanas līdzekli un segt saistības pret aizdevēju.

Aizdevumi tiks piešķirti līdz 2013. gada 31. decembrim.

Kā informēja Hipotēku banka, tad bankā jau no 4. jūnija sāka reģistrēt pieteikumus lauksaimniecības zemes iegādes kreditēšanas programmas aizdevumiem. Interesenti visās Hipotēku bankas filiālēs var iegūt informāciju par aizdevuma saņemšanai nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī par atbalsta saņēmējiem izvirzītajām prasībām. Kontakti atrodami bankas mājaslapā: www.hipo.lv.

Sagatavojas LLKC Lauku attīstības nodaļā
pēc ZM un MK noteikumu informācijas