LV EN

Pirmdiena, 2023. gada 30. janvāris
Tīna, Valentīna, Pārsla
Ludza
Mostly cloudy
0°C
 
A A A

Top Ludzas novada teritorijas plānojums

Saskaņā ar Ludzas novada domes 27.01.2011. lēmumu par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādi un izstrādāto darba grafiku, pašlaik notiek novada plānojuma 1.redakcijas izstrāde. Ludzas novada teritorijas plānojums ir novada ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments turpmākajiem 12 gadiem, kurā noteikta plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas nosacījumi. Teritorijas plānojums ir saistošs visām fiziskām un juridiskām personām, kam pieder īpašumi Ludzas novada teritorijā vai kas plāno veikt kādu darbību novadā.
2011.gada decembra mēnesī notika kārtējā darba grupas sēde, kurā kopā ar pagastu pārvalžu vadītājiem un novada domes speciālistiem tika apspriesta novada esošā un plānotā telpiskā situācija, apbūves noteikumi, izskatīti institūciju nosacījumi un iedzīvotāju iesniegumi. Tika pieņemti vairāki lēmumi par ciemu robežām, ciemu teritoriju plānoto izmantošanu, kā arī Ludzas pilsētas plānoto (atļauto) izmantošanu.
Teritorijas plānojuma 1.redakcijas darba variants tiks iesniegts pašvaldības deputātiem šī gada februārī, martā tiek plānots uzsākt novada plānojuma 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu, par kuras norises gaitu tiks paziņots.
Ludzas novada teritorijas plānojams tiek izstrādāts Eiropas Sociālā līdzfinansētā projektā Nr.1DP/1.5.3.2.0./10/APIA/VRAA/033 “Ludzas novada teritorijas plānojuma izstrāde” ietvaros. Teritorijas plānojuma izstrādei projekta ietvaros ir pieaicināti eksperti no SIA “Reģionālie projekti”, kas izstrādā plānojuma teksta un grafiskās daļas, kā arī Stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu.

Aivars Meikšāns
Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs