LV EN

Pirmdiena, 2022. gada 28. novembris
Rita, Olita, Vita
Ludza
Mostly cloudy
-2°C
 
A A A

Šķidro atkritumu apsaimniekošana

Ludzas novada pašvaldība ir pieņēmusi 21.03.2012. saistošos noteikumus Nr. 8″Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”, kas nosaka prasības šķidro atkritumu apsaimniekošanai.
Šķidrie sadzīves atkritumi – jebkuri dzīvojamās un publiskās ēkās sadzīvē radušies atkritumi, kas ir šķidrā agregātstāvoklī, tajā skaitā notekūdeņi, izņemot bīstamos atkritumus.
Galvenie nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai apsaimniekotāja pienākumi ir uzturēt kārtībā decentralizēto kanalizācijas sistēmu un pievadceļus, nodrošinot specializēto transportlīdzekļu piekļūšanu šķidro sadzīves atkritumu uzglabāšanas tvertnēm (rezervuāriem); nepieļaut šķidro sadzīves atkritumu novadīšanu dabā vai to noplūšanu un no šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja prasīt un saņemt dokumentu (pavadzīmi-rēķinu), kurā uzrādīti dati par savākto šķidro sadzīves atkritumu daudzumu, pakalpojuma sniegšanas datumu un šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja rekvizīti, un saglabāt to 2 (divus) gadus no dokumenta saņemšanas dienas.
Brīdinām, ka ir stingri aizliegts novadīt šķidros sadzīves atkritumus, t.sk. sadzīves notekūdeņus, gruntī, meliorācijas grāvjos un lietus kanalizācijas tīklā bez attīrīšanas.
Pašvaldība sākot ar maija mēnesi veiks kontroli par šķidro atkritumu apsaimniekošanu. Iedzīvotājiem, kuriem nav centralizētās kanalizācijas, ir regulāri (ņemot vērā iedzīvotāju skaitu īpašumā un ūdens patēriņu) jāizved šķidrie atkritumi un ir jāuzrāda dokuments, kas apliecina šo darbību veikšanu.
Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem un ievērot likumdošanas prasības!

Mārīte Romanovska
Ludzas novada pašvaldības vides inženiere
Tel.: 65707130