LV RU EN

Sestdiena, 2021. gada 27. novembris
Lauris, Norberts
Ludza
Cloudy
0°C
 
A A A

Sekmīgiem vidusskolniekiem tiks maksātas pašvaldības stipendijas

Domes sēdē 2017. gada 28. decembrī tika pieņemts Nolikums “Par stipendijām Ludzas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem”. Līdz ar to šogad, izvērtējot šī mācību gada otrā semestra rezultātus, novada vidusskolu sekmīgākajiem audzēkņiem tiks izmaksātas stipendijas.   

Lēmums piešķirt stipendijas pieņemts ar mērķi motivēt izglītojamos paaugstināt sasniegumus mācībās un ārpusstundu darbā, veicinātu izglītojamo intelektuālo spēju attīstību un centienus kvalitatīvas izglītības iegūšanai.

Ludzas novada pašvaldība no kārtējam gadam apstiprinātā budžeta līdzekļiem piešķirs stipendijas Ludzas novada skolu 10. – 12. klašu izglītojamajiem, kuru sekmju vidējais vērtējums ir augstāks par 8 ballēm:

no 8,0 līdz 8,49 – 50 eiro;     

no 8,5 līdz 8,99 – 80 eiro;     

no 9,0 un augstāks –  100,00 eiro.

Pašvaldība stipendijas piešķirs izglītojamajiem, uz kuriem attiecināmi arī šādi nosacījumi:

* semestra vērtējums visos mācību priekšmetos ir 7 balles un augstāk;

* semestrī nav pieļauti neattaisnoti mācību stundu kavējumi un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi, kā arī nav piemēroti administratīvi sodi (APK 42.1 panta ceturtajā daļā, 167., 167.2, 171.1, 172., 172.1, 172.2 pantā paredzētie pārkāpumi);

* izglītojamais semestrī ir iesaistījies ārpusstundu aktivitātēs;

* izglītojamais semestrī bez pamatota iemesla nav atteicies pārstāvēt skolu mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, sacensībās.

Vidusskolas direktori pirmā semestra beigās un otrā semestra beigās varēs iesniegt pieteikuma anketu pašvaldības stipendijas piešķiršanai Ludzas novada domes Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei, kas pārbaudīs pieteikto izglītojamo atbilstību šo noteikumu nosacījumiem. Rīkojumu par stipendijas piešķiršanu pieņems izpilddirektors.  Par lēmumu tiks informēts skolas direktors, kas tālāk informēs vienu no skolēna vecākiem.

Stipendija tiks pārskaitīta kārtējā gada janvāra un jūnija mēneša sākumā bezskaidras naudas veidā uz izglītojamā norādīto bankas kontu.

Sagatavoja

Ērika Bondarenko,

sabiedrisko attiecību speciāliste

coloring.cool