LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Mostly cloudy
-3°C
 
A A A

Projekta ,,Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”(Vienošanās Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002) aktualitātes

29.06.2011.
Šogad noslēdzas trīs gadus ilgušais projekts ,,Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”.Eksakto mācību priekšmetu un svešvalodu pedagogi no Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu izglītības iestādēm triju mācību gadu laikā veica ļoti dažādus un daudzveidīgus uzdevumus.Visi projekta laikā pedagogu paveiktie darbu apraksti kā apliecinošie dokumenti ir apkopoti,sistematizēti un sakārtoti mapēs.

Visvairāk izdarīts, veicot projekta pirmo darba uzdevumu-metodiskais darbs izglītības iestādē.Pedagogi- mērķstipendijas saņēmēji ir izstrādājuši ļoti daudz mācību materiālu: pārbaudes darbus, darba lapas , Power Point prezentācijas,kas atvieglo skolēniem apgūstamās vielas uztveri.Ciblas vidusskolas skolotāja Rūta Trukšāne izveidoja datorprezentācijas par tēmām,,Putnu klase'' un,,Dabas aizsardzība”,un izmantoja tās mācot minētās tēmas 8.klases skolēniem.Piedalīšanās projektā īpaši aicināja pedagogus organizēt pasākumus intereses veicināšanai par attiecīgo mācību priekšmetu.Zilupes vidusskolas skolotājas Tamāras Žibenko vadībā 7.klases audzēkņi izstrādāja un ar interaktīvās tāfeles palīdzību parādīja datorprezentācijas par tēmu ,,Zilupei- 80″.Kā lielu projekta darbības ieguvumu var minēt iespēju pedagogiem vairāk pievērsties skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanai.Kārsavas vidusskolas skolotājas Valentīnas Tučes vadībā 12.klases skolēni izstrādāja vērtīgus ZPD :Anita Rimicāne -,,Ārstniecības augu pielietojums tradicionālajā un netradicionālajā medicīnā Latgalē mūsdienās”,Guntra Grabovska-,,Fobijas,to rašanās,izpausmes un ārstēšanas iespējas”,Katrīna Krišāne-,,Imunitāte-rūpe mūža garumā”.Daudzos gadījumos skolēna un skolotāja sadarbība, izstrādājot ZPD, rosina uz tālāku darbību izvēloties studēt attiecīgajā nozarē.Vairāki skolotāji izmantoja lielisku iespēju- gūtās pieredzes nodošanu attiecīgajā mācību priekšmetā strādājošajiem pedagogiem.Ludzas pilsētas ģimnāzijas fizikas skolotāja Veronika Putāne novadīja atklāto mācību stundu fizikā 12.klases skolēniem par tēmu ,,Attēlu veidošanās lēcās'' un dalījās pieredzē ar kolēģiem- matemātikas un dabaszinību skolotājiem.
Saturīgus pārskatus par Daugavpils Universitātē apgūtās studiju programmas daļas pielietošanu 2010./2011.mācību gadā iesniedza Ludzas pilsētas ģimnāzijas pedagoģes Inese Gorbunova,Ingūna Barkāne un Ilmāra Kricka.Pedagoģes šogad studē Daugavpils Universitātē Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes pilna laika profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā ,,Vidējās izglītības skolotājs” un ir veiksmīgi nokārtojušas 2.semestra sesiju.
Vēlos uzrunāt izglītības iestāžu vadītājus un pašus pedagogus- mērķstipendijas saņēmējus, lai projekta darbības laikā izveidotie materiāli nenogulsnējas tikai skolu arhīvos.Daudzi izstrādātie materiāli ir saistoši un noderīgi arī citiem pedagogiem,tāpēc tos būtu jāizmanto pieredzes apmaiņā.

Projekta koordinatore Ludzas novada pašvaldībā

Jolanta Strogonova