LV RU EN

Piektdiena, 2022. gada 27. maijs
Loreta, Dzidra, Gunita, Dzidris
Ludza
Partly sunny
14°C
 
A A A

Pašvaldības attīstību veicina projekti

Projektu izstrādi un ieviešanu Ludzas novada pašvaldībā nodrošina Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu speciālisti – Svetlana Rimša, Natālija Jupatova, Viola Andruščeno, Ilona Leščinska, Ilona Rimša, nodaļas vadītājs Aivars Meikšāns. Jebkurš projekts – infrastruktūras, kultūras, sociālajā, izglītības, jomā u.c. – ES fondu naudas līdzekļu saņemšanai ir sarežģītu dokumentu kopums vairākos eksemplāros. Projekta pieteikuma sagatavošana, ekonomiskais pamatojums, iepirkumu veikšana, dokumentu noformēšana, tad finanšu atskaites sagatavošana – viss ir projekta vadītāja pārziņā. Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļa iesniedz priekšlikumus par iespēju piedalīties kādā no izsludinātajiem projektiem, taču par katra projekta nepieciešamību vai lietderību lemj deputāti. Tas, vai projekts tiek atbalstīts vai netiek, ir atkarīgs gan no projekta pieteikuma kvalitātes, gan no iesniegto pieteikumu daudzuma, arī no tā, cik projekta ideja ir inovatīva, no sadarbības partneru ieinteresētības, dažkārt – no politiskās labvēlības. Piedāvājam pārskatu par Ludzas novada pašvaldības projektiem, kas turpinās vai tiks ieviesti 2010.gadā.

ERAF programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” apakšaktivitātes Izglītības iestāžu informatizācija 7 finansētie projekti. Deviņas novada skolas tiks aprīkotas ar lokālajiem un portatīvajiem datoriem, multimediju tehniku, lokālajiem tīkliem. Projektu kopējā summa: Ls 106 247.01. Pašvaldības līdzfinansējums nav nepieciešams.

ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 5 projekti. Cirmas, Istras, Isnaudas, Pureņu, Ņukšu, Rundēnu pagastos tiks atjaunots un asfaltēts ceļu segums. Projektu kopējā summa: Ls 407225.77. Pašvaldības līdzfinansējums: Ls 154813.10

Projekts Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ludzas novada sporta skolā un internāta ēkā. Tiks siltināta internāta un sporta skolas ēka. Projekta kopējā summa Ls 230591,34; Pašvaldības līdzfinansējums Ls 38431,89

ERAF projekts Ludzas vecpilsētas tūrisma attīstībai paredz Ludzas pilsdrupu konservāciju. Projekta kopējā summa: Ls 271855,00 . Pašvaldības līdzfinansējums Ls 40805,44.

ES Mūžizglītības programmas Comenius Regio projekts Latvijas un Bulgārijas reģionu sabiedriskā sadarbība bērnu ar īpašām vajadzībām integrācijai izglītības procesā jeb LABY for CHILDREN. Iesaistīta PII Rūķītis, PII Pasaciņa, LJK Lietussargs. Projekta kopējā summa: 24 991 EUR. Pašvaldības priekšfinansējums 2010.gadā: Ls 3512,75.

Projekts Harmoniska pārrobežu sadarbība satiksmes drošības uzlabošanai Latvijas un Lietuvas pierobežu teritorijās; jeb LATLIT TRAFFIC. Tiks izstrādāti tehniskie projekti autoceļa P49 un tilta Tālavijas ielā rekonstrukcijai, veikts dažu ielu horizontālais marķējums, organizētas starptautiskas akcijas ceļu satiksmes drošības paaugstināšanai. Ludzas pašvaldības projekta kopējā summa: 94 577 EUR. Pašvaldības līdzfinansējums: EUR 9 457,70.

ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma Lauku dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā 4 projekti. Veco ļaužu aprūpes mājā Raipole tiks iekārtota atpūtas istaba; Ņukšu, Istras TN papildināta materiāli tehniskā bāze; Ludzas sporta hallē divas telpas iekārtotas un aprīkotas dažādu sabiedrisko aktivitāšu rīkošanai. Projekta kopējā summa ir Ls 23887,00. Pašvaldības līdzfinansējums Ls 9081.00.

Projektā Veidosim tīrāku un zaļāku apkārtni Latvijas Lietuvas austrumu pierobežas reģionos / Zaļās investīcijas jeb Green Investments tiks rīkotas 2 vides sakopšanas akcijas – Pilskalna un Odu kalna nogāžu atbrīvošana no nevēlamiem kokaugu stādījumiem. Projekta kopējā summa ir 14989 EUR. Pašvaldības līdzfinansējums 2010.gadā Ls 2248.35.

coloring.cool